1. خانه
 2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
 3. حروف تعریف
 4. حرف تعریف صفر در زبان انگلیسی

حرف تعریف صفر در زبان انگلیسی

حرف تعریف صفر در زبان انگلیسی

استفاده از حروف تعریف همیشه ضروری نیست.یک اسم میتواند در جمله بدون حرف تعریف معین و یا نامعین به درستی در جمله استفاده شود.در این صورت به این عدم استفاده حرف تعریف صفر میگوییم.

 • He travels to work by train.(او با قطار به سر کار میرود/ در این مثال قبل از train نباید از حزوف تعریف a/an و یا the  استفاده کنیم.
 •  
 • She loves taking photos of dogs.(او عکس گرفتن ازسگها را دوست  دارد.در این جمله نباید از the و یا a/an قبل از dogs استفاده کنیم)

حرف تعریف صفر و اسم های قابل شمارش جمع و اسم های مفرد غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی

وقتی که میخواهیم تعمیم دادن را با اسمهای قابل شمارش جمع  و اسمهای مفرد غیر قابل شمارش انجام بدهیم  از حرف تعریف استفاده نمیکنیم.

 • Cars are still expensive for lower-income people. (ماشینها هنوز برای افراد کم درآمد گران هساتد/ماشینها=اسم قابل شمارش جمع ،در نتیجه عدم استفاده از حرف تعریف)
 • Flying is far safer than driving. (پرواز از رانندگی خیلی امن تر است/پرواز-رانندگی =اسمهای غیر قابل شمارش ،در نتیجه عدم استفاده از حرف تعریف)
 • He loves drawing wild horses. (او طراحی اسبهای وحشی را دوست دارد/نباید قبل از اسبهای وحشی حرف تعریف the  را بیاوریم)
 • o        ( (If we go by train, we will save time on our journey(اگر ما با قطار برویم زمان را برای مسافرتمان ذخیره میکنیم-زمان=اسم غیر قابل شمارش-نباید دز این جمله قبل از زمان حرف تعریف the  را به کار ببریم)
 •  

حرف تعریف صفر را در زبان انگلیسی برای موارد زیر به کار میبریم

(یعنی قبل از این اسامی از حرف تعریف استفاده نمیکنم)

حتما بخون  حرف تعریف نامعین a/an در زبان انگلیسی

برای جمله هایی  که کلیت دارند

cows are farm animals(گاوها حیوانات مزرعه هستند-در این مثال نباید قبل از cow حرف تعریف قرار بگیرد)Bats are nocturnal creatures.(خفاشها موجودات شبانه هستند)

Ice floats on water.(یخ روی آب شناور میماند)

        

قبل از اسمهای قابل شمارش جمع

He bought red plastic roses for me.(او برای من گلهای رز قرمز خرید)

(Not: He bought the red plastic roses for her.)(به عنوان مثال این جمله نادرست است-چون نباید از حرف تعریف استفاده کنیم)

 • We travelled through different countries, working in restaurants.(ما به کشورهای مختلف سفر کردیم و در رستورانها کار کردیم-نباید قبل از کشورهای مختلف  و رستورانها حرف تعریف  استفاده کنیم)
 • She is inviting only close friends for her birthday dinner.(او فقط دوستان نزدیکش را برای شام تولدش دعوت میکند-نباید قبل از  دوستان نزدیک از حرف تعریف استفاده کنیم)

قبل از اسمهای غیر قابل شمارش 

.

 • Trees absorb carbon dioxide which animals breathe out.(درختان دی اکسید کربن را که حیوانات از طریق نفس کشیدن خارج میکنند جذب میکنند –قبل از دی اکسید کربن نباد از حرف تعریف استفاده کنیم)

قبل از اسامی انتزاعی که به صورت کلی استفاده میشوند

 • It is said that money cannot buy happiness.(گفته میشود که که پول نمیتواند خوشبختی را بخرد/خوشبختی اسم انتزاعی است پس نباید قبل از آن از حرف تعریف استفاده کنیم)
 • We always expect total honesty from our employees.(ما معمولا از کارمندانمان انتظار صداقت کامل داریم-صداقت اسم انتزاعی است پس قبل از آن نباید از حرف تعریف استفاده کنیم)

قبل از اسامی خاص

 • He is a fan of Michael Jackson.(او طرفدار مایکل جکسون است-چون مایکل جکسون اسم خاص است پس قبل از آن نباید از حرف تعریف استفاده کنیم)
 • She gave birth to twins in June.(او در ماه جوئن دو قلو به دنیا آورد-چون جوئن اسم خاص است قبل از آن نباید از حرف تعریف استفاده کنیم)
حتما بخون  جایگاه حرف تعریف در جمله های زبان انگلیسی

حرف تعریف صفر قبل از اسم  بیماریها

 • She came down with measles and had to stay in bed.(او سرخک گرفت و مجبور شد در بستر بماند-قبل از سرخک نباید از حرف تعریف استفاده کنیم)
 • Our family doctor suffers from asthma.(پزشک خانواده ما از آسم رنج میبرد)

حرف تعریف صفر قبل از اسامی جنس و مواد  

 • o        )Gold is found in Australia.طلا در استرالیا یافت میشود-قبل از طلا نباید حرف تعریف استفاده کنیم)

.

 • They are mining for tin.(آنها در حال استخراج قلع هساتد)

حرف تعریف صفر قبل از اسامی کشورها،شهرها،استانها و ایالتها ،جزایر و کوه ها

 • India achieved independence in 1947.(هند در سال 1947 به استقلال دست یافت-قبل از هند نباید  از حرف تعریف استفاده کنیم)
 • Mount Everest is the world’s highest mountain.(کوه اورست بلندترین کوه جهان است-قبل از اورست نباید از حرف تعریف استفاده کنیم)
مقاله قبلی
حرف تعریف نامعین a/an در زبان انگلیسی
مقاله بعدی
حروف تعریف در زبان انگلیسی قبل از اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش
فهرست