فعل‌های کمکی (Auxiliary verbs) در زبان انگلیسی

فعل‌های کمکی (Auxiliary verbs)

فعل نشان‌دهنده کار انجام‌شده یا چگونگی وقوع یک رویداد است و بدون آن، جمله کامل نیست. آن­ها از نظر دستوری نقش‌های متفاوتی در جمله دارند. بعضی فعل‌ها برای نشان دادن ضرورت، توانایی یا احتمال وقوع کاری استفاده می‌‌شوند که به آن‌ها فعل‌های کمکی (Auxiliary verbs) می‌گوییم.

انواع گوناگونی از فعل‌های کمکی وجود دارد که «will» یکی از آن‌هاست.

افعال کمکی وجهی

فعل‌های کمکی در ترکیب با فعل‌های دیگر به‌کار می‌روند، اکثر فعل‌های کمکی به‌تنهایی معنی خاصی ندارند و باید همراه با فعل‌های دیگر استفاده شوند. هر یک از فعل‌های کمکی به توصیف چگونگی، علت و زمان وقوع رویداد می‌پردازد.

«have» ،«be» و «do»، رایج‌ترین فعل‌های کمکی هستند. دسته‌ دیگر فعل‌های کمکی که به آن {افعال کمکی وجهی} (Modal Auxiliary Verbs) می‌گوییم.

ده فعل کمکی وجهی رایج و پرکاربرد

 • will
 • would
 • shall
 • must
 • should
 • ought to
 • can
 • could
 • may
 • might

شکل فعل بعد از ‌will

بعد از فعل‌های کمکی، شکل ساده فعل به‌کار می‌رود.

گرامر will در انگلیسی هم از همین قاعده پیروی می‌کند.

 • فعل سوم‌شخص مفرد «s-» نمی‌گیرد:

Jack won’t come to the party tomorrow. 

(جک) فردا به مهمانی نمی‌آید.

 • جملات منفی، پرسشی، و پاسخ‌های کوتاه و بلند، بدون «do» ساخته می‌شوند:

They won’t go out this afternoon. 

آن‌ها امروز بعدازظهر بیرون نمی‌روند.

Will you help me?

کمکم می‌کنی؟

 •  بعد از will، از شکل ساده فعل‌ بدون «to» استفاده می‌کنیم
 • این قاعده برای تمام فعل‌های کمکی به‌جز «ought» صدق می‌کند:

It will be hot tomorrow. 

فردا هوا گرم خواهد بود.

 • در برخی موارد، از «There» به‌عنوان فاعل برای جملاتی استفاده می‌شود که فعل کمکی دارند:

There will be rain later today. 

پایان روز باران می‌بارد.

نکته: در زبان فارسی، بعضی وقت‌ها، زمان آینده به‌شکل حال ساده ترجمه می‌شود، اما مفهوم آینده را دارد.

شکل کوتاه و بلند will

برای شکل کوتاه جملات مثبت، «will» به‌صورت «ll’» به‌کار می‌رود و بدون فاصله از فاعل نوشته می‌شود. جدول شکل بلند و کوتاه «will» در جملات مثبت

مثبت
I‘llI will
You‘llYou will
He‘llHe will
She‘llShe will
It‘llIt will
We‘llWe will
They‘llThey will

برای شکل کوتاه منفی، «will not» به «won’t» تبدیل می‌شود.

جدول شکل بلند و کوتاه منفی «will» برای همه فاعل‌ها

منفی
I won’tI will not
You won’tYou will not
He won’tHe will not
She won’tShe will not
It won’tIt will not
We won’tWe will not
They won’tThey will not


ساختار will

به‌طور کلی، ساختار فعل‌های کمکی در انگلیسی شبیه هم است. فقط در نظر داشته باشید که این افعال در هر جمله‌ای که استفاده شوند، بعد از آن‌ها شکل ساده فعل به‌کار می‌رود.

فرمول جملات خبری با will

فرمول کلی جملات خبری با ‌will :

Subject/Subject pronoun + will + verb

جدول فرمول و مثال جملات خبری با will (بهتر است در انتهای جمله از قید زمان استفاده کنیم).

adverb of timeverbwillSubject/Subject pronoun
tomorrowplaywillI/You/He/She/It/We/They

فرمول جملات منفی با will

در حالت منفی نیز از همین فرمول استفاده می‌شود، با این تفاوت که شکل منفی «will» به‌صورت «will not» یا شکل کوتاه‌شده آن، «won’t» خواهد بود.

حتما بخون  افعال انعکاسی (reflexive verbs) در زبان انگلیسی

بنابراین خواهیم داشت:

Subject/Subject pronoun + will not/won’t + verb

جدول فرمول و مثال جملات منفی با will.

adverb of timeverbwill not/won’tSubject/Subject pronoun
tomorrowplaywill not/won’tI/You/He/She/It/We/They

فرمول جملات پرسشی با will

در حالت سؤالی، «will» را ابتدای جمله پرسشی می‌آوریم و به‌دنبال آن از فاعل و فعل (شکل ساده) استفاده می‌کنیم.

در انتها هم علامت سؤال می‌گذاریم.

Will + subject/subject pronoun + verb?

جدول فرمول و مثال جملات پرسشی با will

adverb of timeverbsubject/subject pronounWill
tomorrow?playyou/she/he/it/they/weWill

فرمول سؤالی کردن با کلمات پرسشی :

Wh-word + will + subject + verb?

جدول فرمول و مثال جملات پرسشی با will.

adverb of timeverbsubjectwillWh-word
tomorrow?doyou/she/he/it/theywillWhat

مثال جملات خبری با will

I will pay for the tickets. 

پول بلیت‌ها را می‌دهم.

He will go to his hometown by train. 

 با قطار به زادگاهش خواهد رفت.

I think he will stay here tomorrow. 

فکر کنم فردا اینجا بماند.

We‘ll see you tonight. 

امشب می‌بینیمت.

If the weather is OK, they‘ll go on a picnic. 

اگر هوا خوب باشد، به گردش می‌روند.

I’ll look after the children for you if you like. 

اگر تمایل داشته باشی، من از بچه‌ها مراقبت می‌کنم.

فعل های کمکی

مثال جملات منفی با will

I won’t study this afternoon. 

امروز عصر درس نمی‌خوانم.

Your friend will not be happy about that. 

دوستت درباره آن موضوع خوشحال نخواهد شد.

My children will not clean their rooms. 

بچه‌های من اتاقشان را مرتب نخواهند کرد.

فعل های کمکمی

I will not speak to him again. 

دیگر با او صحبت نخواهم کرد.

نکته: در جملاتی که از عبارت «I think» در ابتدای جمله استفاده شده، برای منفی کردن باید فعل «think» را منفی کنیم.

بنابراین به «will»، منفی‌کننده «not» اضافه نمی‌کنیم.

I don’t think it‘ll rain tonight. 

فکر نمی‌کنم امشب باران ببارد.

مثال جملات پرسشی با will

برای سؤالی کردن جملاتی که فعل کمکی دارند، مانند جملات دیگر، دو حالت وجود دارد:

 • جملات پرسشی «بله یا خیر» (Yes/No Questions)
 • جملات پرسشی با «کلمه‌های پرسشی» (Wh-questions)

جملات پرسشی بله یا خیر

در جملات پرسشی بله یا خیر، فقط کافی‌ست جای فاعل و فعل کمکی will را عوض کنیم. سپس شکل ساده فعل را می‌آوریم.

برای پاسخ‌های کوتاه مثبت از «will» و برای پاسخ‌های کوتاه منفی از «won’t» استفاده می‌کنیم.

در مثال‌های زیر به فعل اصلی جمله دقت کنید که برای همه فاعل‌ها به‌‌شکل ساده استفاده شده است.

چند جمله سؤالی با will

Will they win the game? 

.Yes, they will

 • آیا آن‌ها بازی را می‌برند؟
 • بله، همین‌طور است.

Will you tell him the truth? 

.No, I won’t

 • آیا تو راستش را به او خواهی گفت؟
 • نه، نمی‌گویم.

Will she get angry

.No, she won’t

 • آیا او عصبانی خواهد شد؟
 • نه این‌‌طور نیست.

جملات پرسشی با کلمات پرسشی

در مبحث گرامر will در انگلیسی برای سؤالی کردن با کلمه پرسشی، ابتدا کلمه پرسشی را می‌آوریم.  سپس از فعل کمکی will، فاعل/ضمیر فاعلی و فعل اصلی کمک می‌گیریم.  

دقت داشته باشید که پاسخ سؤالی که مدنظر است، باید از صورت سؤال حذف شود.

چند جمله سؤالی با will

What will you tell him tonight? 

امشب به او چه می‌گویی؟

Why won’t she finish the project next week? 

چرا پروژه‌ را هفته آینده تمام نمی‌کند؟

Who will arrive first? 

چه کسی اول می‌رسد؟

Who will you see in New York this weekend? 

این آخر هفته به دیدن چه کسی در «نیویورک» خواهی رفت؟

What time will the boxers fight again? 

مشت‌زن‌ها چه ساعتی دوباره به مصاف هم می‌روند؟

How many times will you read that email? 

چند بار آن ایمیل را می‌خوانی؟

کاربرد گرامر will

وقتی از گرامر will صحبت می‌کنیم، معمولاً این‌طور به نظر می‌رسد که will نوعی فعل کمکی است که برای زمان آینده به‌کار می‌رود. اما این فقط یکی از کاربردهای آن است.

 • برای صحبت کردن درباره آینده و در حالت کلی:

.I will go to the cinema tonight

امشب به سینما می‌‌روم.

He will play tennis tomorrow. 

فردا تنیس بازی خواهد کرد.

She will be happy with her exam results. 

از نتایج امتحانش راضی خواهد بود.

They will take the bus to the South next week. 

آن‌ها هفته آینده با اتوبوس به جنوب خواهند رفت.

برای صحبت کردن درباره تصمیمات آنی و کارهایی که در لحظه تصمیم به انجام آن‌ها گرفته‌ایم:

.I’ll call a taxi for you

برایت تاکسی می‌گیرم.

.I think we’ll go right now

 • فکر کنم همین الآن برویم.
 • ·         )الآن تصمیم گرفته شده است(

Um, I’ll have the chicken sandwich, please. 

 • اوم، لطفاً برایم ساندویچ مرغ بیاورید.
 • ·         )برای سفارش دادن غذا در رستوران معمولاً از «will» و فعل «have» استفاده می‌‌شود(

وقتی درباره وقوع چیزی در آینده مطمئن هستیم:

There’s somebody coming up the stairs. That’ll be Mary. 

 یک نفر دارد از پله‌ها بالا می‌آید. شک ندارم «ماری» است.

I’m sure he’ll be a successful lawyer one day. 

مطمئنم یک روز وکیل موفقی خواهد شد.

 • وقتی می‌خواهیم وقوع چیزی را در آینده پیش‌بینی کنیم. این حالت ممکن است بر اساس نظرات شخصی باشد:

نکته: معمولاً برای پیش‌بینی یا ارائه نظرات شخصی، از عبارت «I think» قبل از فاعل استفاده می‌کنیم.

I think the President will not be re-elected at the next election. 

فکر کنم رئیس‌جمهور در دوره بعدی، دوباره انتخاب نخواهد شد.

I think it will rain later, so take an umbrella with you. 

فکر کنم باران ببارد، پس با خودت چتر ببر.

I think you will find the movie interesting. 

فکر کنم فیلم برایت جالب باشد.

وقتی می‌خواهیم پیشنهاد یا قولی بدهیم یا تهدید کنیم:

You look tired. I’ll finish the dishes for you. 

خسته به‌نظر می‌آیی. من بقیه ظرف‌ها را برایت می‌شویم.

I will do my best to help you. 

من همه تلاشم را می‌کنم تا به تو کمک کنم.

If you say anything I will kill you! 

اگر حرفی بزنی می‌کشمت!

I will have it ready by tomorrow. 

تا فردا آن را آماده خواهم کرد.

I’ll drive you to work if you want. 

اگر بخواهی تو را تا سر کار می‌رسانم.

Don’t worry, I won’t tell anyone. 

نگران نباش، من به کسی چیزی نخواهم گفت.

برای عادت‌ها و رفتارهایی که به‌طور پیوسته تکرار می‌شوند:

My daughter will fall asleep as soon as she is put into bed. 

به‌محض این‌که دخترم را روی تختش می‌گذارم، خوابش می‌برد.

When you look at the clouds, they will often remind you of animals. 

وقتی به ابرها نگاه می‌کنید، معمولاً شما را یاد حیوانات می‌‌اندازد

فعل های کمکی

در جملات شرطی نوع اول (Conditional Sentences Type I):

If you don’t take an umbrella, you’ll get wet. 

اگر با خودت چتر نبری، خیس می‌شوی.

برای سر باز زدن از انجام کاری )در این حالت از «won’t» استفاده می‌کنیم(

I told him to clean his room but he won’t do it. 

بهش گفتم اتاقش را تمیز کند، اما تمیز نمی‌کند.

She won’t listen to anything I say. 

به هیچ‌کدام از حرف‌هایم گوش نمی‌کند.

 برای بیان «حقایق» (Facts):

Nancy will be 34 next year. 

نانسی سال آینده سی‌‌و‌چهارساله می‌شود.

Today is Friday. The day after tomorrow will be Sunday. 

امروز جمعه است. دو روز بعد یکشنبه خواهد بود.

قیدهای زمان آینده

برای زمان آینده قیدهای متعددی به‌کار می‌رود. مهم‌ترین آن‌ها در زیر آمده است:

soon

then

next week/month/year

in 2 days

tomorrow

the day after tomorrow

جمله سوالی منفی با will

در جملات پرسشی، برای درخواست مؤدبانه، پیشنهاد دادن یا دعوت کردن، می‌توانیم از شکل منفی will استفاده کنیم.

 اما نکته مهم در این رابطه، ترتیب کلمات در حالت استفاده از شکل کوتاه (won’t) و شکل بلند (will not) است.

 ساختار جملات به‌صورت زیر خواهد بود:

شکل کوتاه جمله سوالی منفی با will

شکل کوتاه جملات منفی با «won’t» شروع می‌‌شود و بعد از آن از فاعل/ضمیر فاعلی و شکل ساده فعل استفاده می‌کنیم.

Won’t + subject/subject pronoun + verb?

شکل بلند جملات منفی با «will» شروع می‌شود، بعد از آن فاعل/ضمیر فاعلی، سپس منفی کننده «not» و در ادامه شکل ساده فعل می‌آید.

شکل بلند جمله سوالی منفی با will

Will + subject/subject pronoun + not + verb?

مثال جمله سوالی منفی با will

Won’t you have some more salad? 

کمی بیشتر سالاد نمی‌خوری؟

Won’t you do me favor? 

کمکم نمی‌کنی؟

Will they not talk to me? 

آن‌ها باهام حرف نمی‌زنند؟

Will he not come back again? 

دوباره برنمی‌گردد؟

مقاله قبلی
افعال اصلی در جمله انگلیسی شامل چه افعالی می شود ؟
مقاله بعدی
انواع فعل معلوم و مجهول  در زبان انگلیسی