1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. افعال در زبان انگلیسی
  4. افعال اصلی در جمله انگلیسی شامل چه افعالی می شود ؟

افعال اصلی در جمله انگلیسی شامل چه افعالی می شود ؟

دیگر انواع فعل در زبان انگلیسی

فعل ها قسمتی از گفتار هستند که برای ساخت جمله ضروری هستند.بدون فعل جمله نمیتواند کامل باشد.علاوه بر افعالی که تا به حال خواندیم (افعال کمکی ، افعال اصلی ، با قاعده ، بی قاعده ، کنشی ، حالتی ، ربطی ، متعدی ، لازم ،محدود ، نامحدود و…) انواع دیگر فعل وجود دارد که در ساخت گرامری جمله استفاده میشود.

در اینجا افعال زیر را بررسی میکنیم:

افعال کنشی در زبان انگلیسی (action verb):

افعال کنشی نشان دهنده فعالیت فیزیکی و یا ذهنی فاعل هستند.

افعال کنشی برای این موارد استفاده میشود:

عملی که هم اکنون در حال انجام است(he is cycling to the shopping mall)

عملی که در گذشته اتفاق افتاده است(he cycled to the shopping mall)

افعال اصلی کاربردهای فراوانی دارند

و عملی که به طور همیشگی انجام میشود(he cycles to work)

افعال کنشی وقتی که در زمانهای مختلفی استفاده شوند معنای فعل تغییر نمیکند:

Meet:ملاقات کردن

John read the newspaper(جان روزنامه خواند)

read از افعال اصلی است

John has read the newspaper(جان روزنامه خوانده است)

Read:خواندن

The Queen will meet the president(ملکه رئیس جمهور را ملاقات خواهد کرد)

The Queen will be meeting the president(ملکه رئیس جمهور را ملاقات میکند)

-نکته : بعضی از افعال کنشی نمیتوانند در زمان استمراری به کار بروند:

Own/belong(به معنای دا بودن/تعلق داشتن)

My father owns that building(این جمله درست است)

My fatheris belonging that building(این جمله نادرست است)

That book belongs to me(این جمله درست است)

افعال اصلی کاربردهای فراوانی دارند

That bookis belonging to me(این جمله نادرست است)

رابطه افعال کمکی و افعال اصلی ( کنشی)

افعال اصلی (کنشی) در یک جمله به تنهایی نمیتوانند معنی را در رابطه با زمان وقوع یک اتفاق بیان کنند.آنها به افعال کمکی برای انتقال معنی درست نیاز دارند.همان طور که از اسم این افعال پیداست این افعال به فعل اصلی از طریق مشخص کردن اینکه یک عمل در گذشته اتفاق افتاده است(زمان گذشته)، و یا یک فعل در حال پیشرفت است(زمان حال استمراری) و یا عملی که کامل شده است(حال کامل یا ماضی نقلی)

حتما بخون  فعل Ought to/used to در زبان انگلیسی

افعال کمکی وقتی که کمک به نشان دادن احتمال، ضرورت، اجبار،پیشنهاد و توانایی میکنند به عنوان افعال شرطی(modal) شناخته میشوند.

مثال:

Can you lend me your car?(اجازه)

افعال اصلی کاربردهای فراوانی دارند

He could be telling the truth(احتمال)

You might like to try one of these. it’s juicy(پیشنهاد)

I must try to give up smoking(ضرورت/اجبار)

افعال کمکی شامل

am/is/are/was/were/be/being/been-

Have/has/had-

/do/does/did-

افعال مدال:can/could/may/might/will/would/shall/should/must

جایگاه افعال کمکی در جمله :

افعال کمکی قبل از افعال اصلی در جمله برای ساختن زمان فعل قرار میگیرند:

He is going to the dentist(is فعل کمکی است وقبل از فعل اصلی going قرار گرفته است،زمان:حال استمراری)

افعال اصلی کاربردهای فراوانی دارند

He has gone to the dentist(has  فعل کمکی است وقبل از فعل اصلیgone قرار گرفته است، زمان فعل ماضی نقلی و یا حال کامل)

گاهی افعال اصلی به تنهایی و بدون افعال کمکی در جمله قرار میگیرند. هرچند اگر فعل اصلی به ing  ختم شود حتما  به فعل کمکی نیازداریم.

She smiles at me( فعل اصلی بدون فعل کمکی در جمله قرار گرفته است)

-نکات بیشتردر مورد افعال اصلی

فعل اصلی هم چنین میتواند به تنهایی و بدون افعال دیگر برای ساختن یک جمله کامل قرار گیرد.فعل اصلی نشان دهنده ی عمل یا فعالیت و یا حالت فاعل است.اگر فعل اصلی نشان دهنده ی عمل فاعل باشد فعل کنشی است و اگر نشان دهنده حالت فاعل باشد فعل ربطی است.هر جمله باید دارای فعل اصلی باشد تا جمله از لحاظ معنایی کامل باشد.بیشتر فعل ها فعل اصلی هستند وهر فعلی در جمله که فعل کمکی نیست فعل اصلی محسوب میشود.

فعل اصلی میتواند در زمان حال و یا گذشته استفاده شود.

حتما بخون  جملات شرطی در زبان انگلیسی

فعل اصلی میتواند یک فعل ربطی باشد که باعث ارتباط بین فاعل و بقیه جمله میشود.مثال:

The mask is ugly(فعل اصلی is  فعل ربطی است که کنشی هم نیست و حالت فاعل را نشان میدهد)

Jef was a janitor at the local hospital(فعل اصلی was  فعل ربطی است که باعث ارتباط بین فاعل و بقیه جمله شده است)

Jan and jen are sisters in a nearby convent(فعل اصلی are  فعل ربطی است که باعث ارتباط فاعل وبقیه جمله شده است)

She has skill as a science fiction writer(فعل اصلی has فعل ربطی است که باعث ارتباط بین فاعل و بقیه جمله شده است)

-در مثال های زیر فعل های کنشی ای را میبینیم که به عنوان فعل اصلی در جمله ها هستند:

He might have been seeing her secretly(seeing  فعل کنشی و اصلی است)

We are going to dine at new restaurant this evening(dine  فعل اصلی و کنشی است)

-صرف افعال اصلی:

افعال اصلی ممکن است متعدی (به مفعول نیاز دارد) و یا لازم(بدوننیاز به مفعول) باشند.افعال اصلی باید از لحاظ شخص(اول شخص-دوم شخص-سومشخص)،شمار(مفرد وجمع ) با فاعل مطابقت داشته باشند.

افعال اصلی همراه با افعال کمکی در جملات سوالی،منفی ،مجهول و زمانهای مختلف استفاده میشوند:

When are you coming again?(are:فعل کمکی،coming/:فعل اصلی)

Have you been there before?(have:فعل کمکی، been:فعل اصلی)

You have not(haven’t) paid you’r share of  the bill.(haven’t:فعل کمکی،/ paid:فعل اصلی)

She isn’t going to reply to his letter(isn’t:فعل کمکی/،going: فعل اصلی)

Police have been investigating the complaints(have been:فعل کمکی/investigating:فعل اصلی(

They were sailing along the coast when(were:فعل کمکی/sailing:فعل اصلی)

She was stung by a bea(was:فعل کمکی/stung:فعل اصلی)

حتما بخون  اشکال فعل to be در زبان انگلیسی

The detainess have been tortured(have been:فعل کمکی/tortured:فعل اصلی)

بدون فعل اصلی جمله بی معنی خواهد بود:

The girls will together(will:فعل کمکی /این جمله نادرست است ،زیرا فعل اصلی در جمله نیست)

The girls will sing together.(will:فعل کمکی/sing:فعل اصلی،این جمله درست است زیرا فعل اصلی در جمله قرار گرفته است)

مقاله قبلی
افعال حالتی و کنشی در زبان انگلیسی(stative and dynamic verbs)
مقاله بعدی
فعل‌های کمکی (Auxiliary verbs) در زبان انگلیسی
فهرست