1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. افعال در زبان انگلیسی
  4. انواع فعل معلوم و مجهول  در زبان انگلیسی

انواع فعل معلوم و مجهول  در زبان انگلیسی

در این قسمت در رابطه با افعال  معلوم و مجهول در زبان انگلیسی بحث میکنیم.

همه جملات در زبان انگیسی به دو  صورت معلوم و مجهول  بیان می شوند.  بنابراین باید تفاوت های این دو نوع جمله را کاملا آموزش ببنید تا بتوانید به راحتی به زبان انگلیسی صحبت نمایید.

انواع فعل معلوم و مجهول  در زبان انگلیسی

 اکثر جملات در زبان انگلیسی معلوم هستند و فعل جمله یا عملی که انجام می شود به عنوان مفهوم جمله و فاعل به عنوان کننده کار و مفعول به عنوان چیزی که عمل روی ان انجام می شود مشخص هستند.

 [فاعل(عمل را انجام می دهد)] + [فعل] + [مفعول( عمل بر روی آن انجام می شود)]

مثال ها:

استاد                                                            به دانش آموزان                               درس می دهد.

(فاعل انجام دهنده عمل است)                     (مفعول عمل روی آن انجام می شود.)               (فعل)

سارا                                                                  ظرف ها را                                       شست.

(فاعل که انجام دهنده عمل است)                  (مفعول عمل روی آن انجام می شود.)               (فعل)

شکل مجهول افعال در انگلیسی

فعل مجهول فعلی است که به مفعول نسبت داده می‌شود. اگر مفعول یا چیزی که فعل بر روی آن انجام می شود از درجه اهمیت بالایی برخودار است می توان فعل را به صورت مجهول آورد تا تاکید بیشتری بر روی مفعول شود. همچنین در صورتی که مفعول مشخص نیست یا نمی خواهیم به مفعول جمله اشاره کنیم می توانیم فعل را به صورت مجهول بیان کنیم.

  [فاعل(عمل را انجام می دهد)] + [by] + [شکل سوم فعل] ]+ فعل]

+[مفعول( عمل بر روی آن انجام می شود)]

حتما بخون  فعل کیفیتی در زبان انگلیسی Must

به نمونه های زیر دقت کنید:

  • معلوم:استاد به دانشجویان درس می دهد.

مجهول:دانشجویان                                           به وسیله ی استاد                    درس داده می شوند.

(فاعل که عمل را انجام می دهد)            (مفعول که عمل بر روی ان انجام می شود)                    (فعل)

  • معلوم: جان ظرف ها را شست.

   مجهول:        ظرف ها                                                   به وسیله ی جان                               شسته شد.

(فاعل که عمل را انجام می دهد)                      (مفعول که عمل بر روی ان انجام می شود)                    (فعل)

انواع فعل معلوم و مجهول انگلیسی

در جدول زیر افعال به صورت مجهول و معلوم گرد آوری شده اند.

زمانمعلوممجهول
حال سادهOnce a week, Tom cleans the house. هفته ای یک بار، تام خانه را تمیز می کند.Once a week, the house is cleaned by Tom. هفته ای یک بار، خانه به وسیله ی تام تمیز می شود.
حال استمراریRight now, Sarah is writing the letter. الان، سارا در حال نوشتن نامه است.Right now, the letter is being written by Sarah. الان نامه در حال نوشته شدن توسط سارا است.
گذشته سادهSam repaired the car. سام ماشین را تعمیر کرد.The car was repaired by Sam. ماشین توسط سام تعمیر شد.
گذشته استمراریThe salesman was helping the customer when the thief came into the store. فروشنده در حال کمک به مشتری بود که سارق وارد فروشگاه شد.The customer was being helped by the salesman when the thief came into the store. هنگامی که سارق وارد مغازه شد، فروشنده داشت به مشتری کمک می کرد.
حال کاملMany tourists have visited that castle. گردشگران زیادی از آن قلعه دیدن کرده اند.That castle has been visited by many tourists. آن قلعه به وسیله ی گردشگران زیادی بازدید شده است.
حال کامل استمراریRecently, John has been doing the work. اخیراً جان در حال انجام دادن کار بوده است. انواع فعل معلوم و مجهول انگلیسیRecently, the work has been being done by John. اخیرا کار توسط جان درحال انجام شدن بوده است.
گذشته کاملGeorge had repaired many cars before he received his mechanic’s license. جورج قبل از دریافت مجوز مکانیک ، ماشین های زیادی را تعمیر کرده بود.Many cars had been repaired by George before he received his mechanic’s license. قبل از دریافت مجوز مکانیک، بسیاری از اتومبیل ها توسط جورج تعمیر شده بود.
گذشته کامل استمراریChef Jones had been preparing the restaurant’s fantastic dinners for two years before he moved to Paris. سرآشپز جونز قبل از اینکه به پاریس برود، دو سال شام های خارق العاده رستوران را آماده می کرد.The restaurant’s fantastic dinners had been being prepared by Chef Jones for two years before he moved to Paris. شام های خارق العاده این رستوران قبل از انتقال او به پاریس توسط سرآشپز جونز دو سال آماده شده بود.
آینده ساده با
will
Someone will finish the work by 5:00 PM. شخصی تا ساعت 5 عصر کار را به پایان می رساند.The work will be finished by 5:00 PM. کار تا ساعت 5 عصر به پایان می رسد.
آینده ساده باbe going toSally is going to make a beautiful dinner tonight. سالی قرار است امشب یک شام زیبا  (خوشمزه) درست کند.A beautiful dinner is going to be made by Sally tonight. قرار است امشب یک شام زیبا (خوشمزه) توسط سالی درست شود.
آینده استمراری با
will
At 8:00 PM tonight, John will be washing the dishes. ساعت 8:00 امشب، جان در حال شستن ظرف ها خواهد بود. انواع فعل معلوم و مجهول انگلیسیAt 8:00 PM tonight, the dishes will be being washed by John. ساعت 20:00 امشب ، ظرف ها توسط جان شسته می شوند.
آینده استمراری با be going toAt 8:00 PM tonight, John is going to be washing the dishes. ساعت 8:00 امشب، جان قصد دارد ظرف ها را بشوید.At 8:00 PM tonight, the dishes are going to be being washed by John. ساعت 8:00 امشب، قرار است ظرف ها توسط جان شسته شوند.
آینده کامل با
will
They will have completed the project before the deadline. آنها پروژه را قبل از مهلت مقرر به پایان رسانده اند.The project will have been completed before the deadline. پروژه قبل از مهلت مقرر به پایان رسیده است.
آینده کامل با
be going to
They are going to have completed the project before the deadline. آنها قرار است پروژه را قبل از موعد مقرر به پایان برسانند.The project is going to have been completed before the deadline. پروژه قرار است قبل از موعد مقرر به اتمام برسد.
آینده کامل استمراری با
will
The famous artist will have been painting the mural for over six months by the time it is finished. این هنرمند مشهور بیش از شش ماه است که نقاشی دیواری خود را تمام می کند.The mural will have been being painted by the famous artist for over six months by the time it is finished. تا پایان کار این نقاشی دیواری بیش از شش ماه توسط این هنرمند مشهور نقاشی می شده است.
آینده کامل استمراری با be going toThe famous artist is going to have been painting the mural for over six months by the time it is finished. این هنرمند مشهور قرار است تا پایان کار بیش از شش ماه نقاشی دیواری را نقاشی کند. انواع فعل معلوم و مجهول انگلیسیThe mural is going to have been being painted by the famous artist for over six months by the time it is finished. قرار است تا پایان کار این نقاشی دیواری بیش از شش ماه توسط این هنرمند نقاشی شود.
ساختار Used toJerry used to pay the bills. جری عادت داشت قبض ها را می پرداخت. (الان این اتفاق دیگر نمی افتد.)The bills used to be paid by Jerry. قبض ها قبلاً توسط جری پرداخت می شد. (الان این اتفاق دیگر نمی افتد.)
ساختار Would AlwaysMy mother would always make the pies. مادرم همیشه کیک درست می کرد.The pies would always be made by my mother. پای ها را همیشه مادرم درست می کرد.
آینده در گذشته با
Would
I knew John would finish the work by 5:00 PM. می دانستم جان تا ساعت 5 عصر کار را تمام می کند.I knew the work would be finished by 5:00 PM. می دانستم کار تا ساعت 5 عصر به پایان می رسد.
آینده در گذشته با Was Going toI thought Sally was going to make a beautiful dinner tonight. فکر کردم سالی قرار است امشب یک شام زیبا (خوشمزه) درست کند.I thought a beautiful dinner was going to be made by Sally tonight. فکر کردم قرار است امشب یک شام زیبا توسط سالی درست شود..
مقاله قبلی
فعل‌های کمکی (Auxiliary verbs) در زبان انگلیسی
مقاله بعدی
اشکال فعل to be در زبان انگلیسی
فهرست