تبدیل نقل قول مستقیم به نقل قول غیر مستقیم در زبان انگلیسی

تبدیل نقل قول مستقیم به نقل قول غیر مستقیم در زبان انگلیسی

برای تبدیل نقل قول مستقیم به نقل قول غیر مستقیم زمان حال افعال به زمان گذشته تبدیل میشوند ، ضمایر نیز تحت تاثیر قرار میگیرند.

در جدول زیر این تغییرات را مشاهده میکنیم.

زمان گذشته سادهزمان حال ساده
She told me that she was homesick. او به من گفت که او دلتنگ بودم.“I am homesick.” “من دلتنگ هستم.”
  
گذشته استمراری حال استمراری
He told us he was enjoying himself. او به گفت که از خودش لذت میبرده.“I am enjoying myself.” “من از خودم لذت میبرم.”
  
ماضی بعید /گذشته کاملماضی نقلی/حال کامل
She said that she had taken many photos. او گفت که عکسهای زیادی گرفته بود.“I have taken many photos.” “من عکسهای زیادی گرفته ام”
  
گذشته کامل استمراریحال کامل استمراری
He said that he had been having a wonderful time. او گفت که اوقات خوبی را سپری میکرده .“I have been having a wonderful time.” “اوقات خوبی را دارم سپری میکنم.”
ماضی بعید/گذشته کاملگذشته ساده
He said that he had eaten the whole piece او گفت که کل تکه را خورده بود.“I ate the whole piece.” “من کل تکه را خوردم”  
  
گذشته کامل استمراریگذشته استمراری
She told him me had been dreaming about me او به من گفت در مورد من خواب میدیده.  “I was dreaming about you.” “من در مورد تو خواب میدیدم”
  
آینده در گذشتهآینده ساده
He told me that he would never forget me. او به من گفت که هرگز مرا فراموش نخواهد کرد.“I shall never forget you.” “من هرگز تو را فراموش نمیکنم”

تبدیل ضمایر اول شخص و دوم شخص به سوم شخص در زبان انگلیسی

در جملات نقل قول غیر مستقیم ضمایر اول شخص و دوم شخص به سوم شخص تبدیل میشوند.

حتما بخون  توصیف کننده معلق در زبان انگلیسی (Dangling modifier )
نقل قول غیر مستقیم(سوم شخص)نقل قول مستقیم(ضمایر اول شخص –دوم شخص)
He said that he had cut his finger. او گفت که دستش را بریده بود.I have cut my finger.” “من دستم را بریده ام.”
He told them that they had to get ready to leave. او به آنها گفت که باید برای رفتن آماده شوند.You have to get ready to leave.” “شما باید برای رفتن آماده شوید.”

اگر نقل قول مورد نظر بیش از یک جمله باشد :

گاهی اوقات نقل قولی که میخواهیم گزارش کنیم بیش از یک جمله است.

Direct: “Don’t fight with your sister,” my mother said. “Get on with your school homework.”

نقل قول مستقیم:  “با خواهرت دعوا نکن،”مادرم گفت. ” تکالیف مدرسه ات را کار کن”

Indirect: My mother told me not to fight with my sister and to get on with my school homework. 

نقل قول غیر مستقیم: مادرم به من گفت که با خواهرم دعوا نکنم و تکالیف مدرسه ام را کار کنم.

Direct: “Be quiet! I’m watching television.”

تبدیل نقل قول مستقیم به نقل قول غیر مستقیم

نقل قول مستقیم: “ساکت باشید! من تلویزیون تماشا میکنم.”

Indirect: She told us to be quiet while she was watching television.”

نقل قول غیر مستقیم: او به ما گفت که ساکت باشیم وقتی که او تلویزیون تماشا میکرد.

در بیشتر موارد وقتی که افعال گزارش دهنده در زمان حال و یا آینده هستند زمان نقل قول غیر مستقیم تغییر نمیکند.

Direct: “I’m tired,” she says almost every evening.

نقل قول مستقیم:  “من خسته هستم،” او تقریبا هر شب  این جمله  را میگوید/حال ساده

حتما بخون  نقل قول غیرمستقیم در زبان انگلیسی

Indirect: Almost every evening, she says (that) she is tired. 

نقل قول غیر مستقیم:  تقریبا هر شب ،او میگوید که خسته است.

Direct: “They are late again.” she has told us.

نقل قول مستقیم: “آنها دوباره دیر کردند.” او به ما گفته است.

Indirect: She has told us (that) they are late  again.

نقل قول غیر مستقیم: او به ما گفته است (که)آنها دوباره دیر کرده اند. 

Direct: I will tell him, “The shop closes at 5.30.”

نقل قول مستقیم: من به او میگویم،” مغازه ساعت 5.30 بسته میشود.”

Indirect: I will tell him (that) the shop closes at 5.30. 

نقل قول غیر مستقیم: من به او میگویم (که) مغازه ساعت 5.30 بسته میشود.

زمان را تغییر نمیدهیم اگر :

اگر در نقل قول مستقیم جمله ای همیشه درست است و یا هنوز هم در حال انجام شدن بشاد برای تبدیل به نقل قول غیر مستقیم زمان جمله را تغیر نمیدهیم چون تغییر زمان باعث میشود معنی جمله اشتباه شود.

مثال:

Direct: He told us. “The Earth is round.” 

نقل قول مستقیم: او به ما گفت.”زمین گرد است.

Indirect: He told us that the Earth is round.

نقل قول یر مستقیم: او به ما گفت که زمین گرد است. 

Direct: She said, “My brother is living in Australia. 

نقل قول مستقیم: او گفت،” برادرم در استرایا زندگی میکند. 

Indirect: She said that her brother is living in Australia.

نقل قول غیر مستقیم: او گفت که برادرم در استرالیا زندگی میکند.

اگر زمان این فعل را به گذشته تغییر هیم باعث فهمیدن این معنی میشود که برادرش قبلا در استرالیا زندگی میکرده و دیگر زندگی نمیکند که اشتباه است.

حتما بخون  جمله واره مستقل/جمله واره اصلی در زبان انگلیسی

o         

مقاله قبلی
نقل قول غیرمستقیم در زبان انگلیسی
مقاله بعدی
تغییرات در گفتار غیرمستقیم در زبان انگلیسی