1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. نکات بیشتر گرامر زبان انگلیسی
  4. کاربرد کاما / ویرگول ( comma ) در زبان انگلیسی

کاربرد کاما / ویرگول ( comma ) در زبان انگلیسی

ویرگول / کاما (comma) در زبان انگلیسی

از ویرگول در  وسط جمله استفاده میکنیم. هیچ گاه در انتهای جمله از آن  استفاده نمیکنیم. از این علامت برای کامل کردن جمله و همچنین شفاف تر شدن جمله از طریق جدا کردن آیتم های یک جمله از یکدیگر استفاده میشود. اگر بیش از اندازه از کاما استفاده کنیم باعث پیچیده شدن و حتی بی معنی شدن جمله میشود.

همان طور که مثالهای زیر مشاهده میکینم ویرگول باعث جلوگیری از اشتباه فهمیدن معنی جمله میشود.

مثال:

While my father was eating my dog was baying.)(در این مثال چون ار ویرگول استفاده نکرده ایم اینطور برداشت میشود که پدر سگ را میخورد)

While my father was eating, my dog was baying.(در این جمله از ویرگول استفاده شده است در نتیجه باعث دذریست فهمیدن معنی جمله میشود-در حالیکه پدرم غذا میخود، سگم پارس میکرد.)

از کاما برای جدا کردن آیتم ها استفاده میکنیم:

کاما و جدا کردن کلمات در یک لیست

I saw panda bears, porcupines, lions, and tigers in my dream last night. (من خرسهای پاندا، جوجه تیغی ها، شیرها و ببرها را شب گذشته در خوابم دیدم.)

I met her parents, uncles, aunties, cousins, brothers, sisters, and pet dog.(من والدین، عموها، عمه ها ،پسرعموها ،برادرها و خواهر ها، و سگ خانگی او را دیدم.)

قبل از صفتهایی که قبل از یک اسم قرار میگیرند

The short, puny man was a comedian. (مرد کوتاه قد، ضعیف یک کمدین بود.)

کاما و نامها و عنوانها

بعد از اسم ها از کاما استفاده میکنیم.

Mr. Robinson, the General Manager of our company(آقای .رابینسون، مدیر کلی شرکت ما)

 جدا کردن قسمتهای مختلف آدرس

999, Downing Street, Kingston(999،خیابان داونینگ،کینگ استون)

حتما بخون  Either و Neither به عنوان معرف در زبان انگلیسی

کاما و جدا کردن شهرها و ایالتها/ استانها فایالتها/ استانها و کشورها

Montana, USA(مونتانا، ایالت متحده آمریکا)

برای جداکردن آیتمهای یک تاریخ، روز ماه و روز هفته

He is marrying on Tuesday, 1st April.(او در روز یکشنبه، 1م آوریل ازدواج میکند.)

The explosion happened on 29th February, 2000.(انفجار روز 29م فوریه، 2000 اتفاق افتاد.)

It happened on September 11, 2001.(آن 11سپتامبر،2001 اتفاق افتاد.)

کاما برای جدا کردن اعدادی که بیش از سه رقم هستند

برای جدا کردن اعدادی که بیش از سه رقم هستند از کاما استفاده میشود.

2,000 (2،000)

o        20,000 (20،000)

o        200,000 (200،000)

o        2,000,000(2000،000)

از کاما بعد از این موارد استفاده میشود:

فردی که مستقیما مورد خطاب قرار داده شده است و یا با او صحبت شده است

Jane, let me show you how to do it.(جان، به من نشان بده چطور آن را انجام میدهی.)

بعد از اصطلاحات و حروف ندا

Oh no, it can’t be true.  (اوه نه، آن نمیتواند درست باشد.)

Well, all I can say is it’s a waste of money.(خوب، همه چیزی که میتوانم بگویم این است که این اتلاف پول است.)

کاما بعد از شروع و پایان عبارات در نامه های اداری

Dear miss Diana, (خانم دیانای عزیز،)

Yours sincerely, (ارادتمند شما،)

o         Yours truly,(ارادتمند شما،)

برای شروع یک جمله بعد از کلمه ها و عبارات زیر:

of course,(البته،)

 therefore,(بنابراین،)

 for example,(به عنوان مثال،)

 however, (اگرچه،)

Moreover(به علاوه،)

Of course, you are always right.(البته، خمیشه حق با شماست.)

Moreover, the rent is high, and the location is not perfect.(به علاوه، کرایه بالاست، و مکانش نیز عالی نیست.)

کاما بعد از عبارت هایی که جمله ها را شروع میکنند

From the tunnel, it took the train another hour to reach our destination.(از تونل(عبارت قیدی)، یک ساعت دیگر طول کشید تا قطار به مقصد برسد.)

حتما بخون  فعل + ing بعنوان present participle در زبان انگلیسی

ویرگول ( کاما ) بعد از بندهای وابسته

بعد از بندهای وابسته کاما میگذاریم.

When they saw me, they pretended they didn’t know me.(وقتی که آنها مرا دیدند، وانمود کردند مرا نمیشناسند.)

 

برای شروع کردن  کلماتی که میتوانند قطع کننده باشند

قبل و بعد از اصطلاحها

The cheetah, don’t you know, is the fastest animal in the world.(یوزپلنگ، شما نمیدانید، سریعترین حیولن در دنیاست.)

قبل و بعد از بند ها

The man, who lives next door, has been a circus clown for twenty-five years.(مردی،که نزدیک در زندگی میکند، به مدت بیست و پنج سال دلقک سیرک بوده است.)

Yesterday as I was jogging in the park, I saw what looked like a black baboon. (دیروز که در پارک میدویدم، چیزی شبیه یک میمون سیاه دیدم.)

کاما قبل و بعد از بندهای غیر محدود کننده

Traditional Indian dishes, which are my all-time favourites, are available in this restaurant.(غذاهای سنتی هندی ،که جزو علاقه مندی های همیشگی من هستند، در این رستوران موجودند.)

قبل از بدل یا عطف بیان

Her sister, a well-known eye surgeon, was admitted for eye surgery.(خواهرش، جراح چشم مشهور، برای عمل چشم پذیرفته شد.)

 

ویرگول قبل از یک نقل قول مستقیم

He said, “I believe the world is flat.”(او گفت، “من معتقدم جهان صاف است.”

o        “This town’s history,” he said, “goes back to Roman times.”(“تاریخ این شهر،” او گفت، به زمان رم برمیگردد.)

ویرگول در یک جمله مرکب

در جمله مرکب ویرگول میگذلریم.
کاما در یک جمله مرکب

ویرگول زمانی استفاده میشود که دو بند وابسته با حرف ربط به هم مرتبط شده باشند.دو بند با یکدیگر یک جمله مرکب را میسازند. ویرگول قبل از حرف ربط استفاده میشود.

حتما بخون  جمله واره وصفی لازم و غیر لازم در زبان انگلیسی

Jack is washing the car, and Jill is washing the dishes.(جک ماشین را میشورد، و جیل ظهزفا را میشورد.)

He doesn’t know how to swim, but his wife does.(او نمیداند چطور شنا کند،اما همسرش میداند.)

مقاله قبلی
کاربرد نقطه در زبان انگلیسی (full stop/period)
مقاله بعدی
علامت سوال + علامت تعجب در زبان انگلیسی
فهرست