1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. نکات بیشتر گرامر زبان انگلیسی
  4. علامت دو نقطه(colon) در زبان انگلیسی

علامت دو نقطه(colon) در زبان انگلیسی

علامت دو نقطه(colon) در زبان انگلیسی

علامت دو نقطه شامل دو نقطه عمودی است. از این علامت قبل از لیستی از آیتم ها،برشمردن چیزها، نقل قول و یا توضیح چیزی استفاده میکنیم. در ادامه مواردی که علامت دو نقطه میگذاریم ذکر شده است.

لیستی از موارد و آیتم ها را معرفی میکند.

مثال:

This first-aid box contains the following items: bandages, plasters, lotion, medicines and a pair of small scissors.

ای جعبه کمک های اولیه شامل موارد بعدی است: بانداژ، چسب، محلول ضد عفونی،قرص و یک جفت قیچی کوچک جراحی.

It isn’t easy to move overseas: we have to have enough savings, look for jobs in the same city where we going to live, and we will have to adapt well to a tropical climate.

رفتن به کشور بیگانه اسان نیست: ما باید پس انداز کافی داشته باشیم، در همان شهری که قصد داریم زندگی کنیم دنبال کار بگردیم، و ما باید به خوبی با آب و هوای گرمسیری سازگار شویم.

Semicolons | Guide to Writing
علامت دو نقطه(colon)

جداکننده دو بند در زبان انگلیسی

علامت دو نقطه دو بند اصلی را از هم جدا میکند. بند دوم معمولا توضیحی در مورد بند اول است.

مثال:

This is what the two grandfathers do every evening: they spend hours chatting about everything under the sun.

این کاری است که دو پدربزرگ هر عصر انجام میدهند: آنها ساعتها با هم  زیر آفتا ب در مورد هر چیزی گفتگو میکنند.

This is their arrangement: the wife cooks on Mondays, Wednesdays and Fridays, while the husband cooks on the other days of the week.

حتما بخون  فعل + ing بعنوان present participle در زبان انگلیسی

این قرار آنهاست:زن در روزهای چهارشنبه و دوشنبه و جمعه غذا درست مسکند و مرد در روزهای دیگر هفته غذا درست میکند.

چیزی که بعد از علامت دو نقطه قرار میگرد

چیزی که بعد از علامت دو نقطه قرار میگرد میتواند نقل قول باشد.   

مثال :

It was noisy with everyone talking, and suddenly there was a louder voice: “All right, I’m not a good husband. But are you a good wife?”

با صحبت کردن همه سر و صدا بود، و ناگهان یک صدای بلند تر شنید:” خوب، من شوهر هوبی نیستم. اما آیا تو همسر خوبی هستی؟”

There was an announcement when everyone was enjoying the dinner: “Has anyone seen a set of keys? Mr. Carl’s car keys are missing.”

وقتی که همه از شام لذت میبردند اعلامیه ای پخش شد: آیا کسی یک دسته کلید را دیده است؟  سویچ های ماشین آقای . کارل  گم شده اند.”

Colons, Semi-Colons and Dashes: When to Use What | St George International
علامت دو نقطه(colon)

ذکر ساعت در زبان انگلیسی

وقتی که بخواهیم در نوشته ساعتی را ذکر کنیم از علامت دو نقطه برای جدا کردن ساعت و دقیقه استفاده میکنیم.

مثال:

It’s late; it’s already 11:59 P.M.

در وقت است؛ همین حالا ساعت 11:59  بعد از. ظهر  است.

No! Can’t you tell the correct time? It’s 11:59 A.M. 

نه! شما نمیتوانید زمان درست را بگویید؟ ساعت 11:59 قبل از .ظهر است.

از علامت دو نقطه در نامه های کاری استفاده میکنیم.

Dear Mr. President:

جناب آقای رئیس جمهور:

To Whom It May Concern: 

به همه مسئولین مربوطه:

مقاله قبلی
علامت سوال + علامت تعجب در زبان انگلیسی
مقاله بعدی
کاربرد علامت نقطه ویرگول (semicolon) در زبان انگلیسی
فهرست