علامت سوال + علامت تعجب در زبان انگلیسی

علامت سوال (question mark) در زبان انگلیسی

علامت سوال را در انتهای جمله پرسشی مستقیم استفاده میکنیم. در انتهای جمله ای که سوال غیر مستقیم است نقطه میگذاریم. در انتهای این مقاله هم با علامت تعجب (exclamation mark) اشنا میشویم.

 

در انتهای جمله پرسشی مستقیم

مثال:

Is that your uncle wearing  hat?(آیا عموی شما کلاه میپوشد؟)

Did you see the movie titled “The three-legged man”?(آیا فیلم “مرد سه پا” را دیدید؟)

در انتهای پرسش غیر مستقیم نیازی به استفاده از علامت سوال نیست.

وقتی که یک سوال گزارش میشود و مستقیم پرسیده نمیشود از نقطه استفاده میکنیم.

مثال:

She asked, “Why are you staring at me?”

او پرسید،” چرا به من خیره نگاه میکنی؟”/سوال مستقیم با نشان پرسش

She asked why I was staring at her.

او پرسید چرا من به او خیره نگاه میکنم./سوال غیر مستقیم بدون نشان پرسش

Ask The Writer: Is it alright to use multiple question marks? - The Writer
علامت سوال

بعد از علامت سوال :

نکته:بعد از استفاده از نشان پرسش نمیتوانیم از ویرگول و یا نقطه استفاده کنیم.

مثال:

No: “Why are you not looking at me when I’m talking to you?”, Jennifer asked me.(این جمله اشتباه است. چون بعد از نشان پرسش از ویرگول استفاده کرده است.

Yes: “Why are you not looking at me when I’m talking to you?” Jennifer asked me. (این جمله درست است چون بعد از علامت سوال از ویرگول و یا نقطه استفاده نکرده است

چرا وقتی با تو صحبت میکنم به من نگاه نمیکنی؟” جنیفر از من پرسید.

جمله با کلمه اختصاری:

اگر جمله ای دارای اختصار باشد بعد از نقطه آن کلمه اختصار از نشان پرسش استفاده میکنیم.

حتما بخون  جمله واره ( Clause ) در زبان انگلیسی

مثال:

No: You said you saw the UFO at about 7 p.m?( این جمله اشتباه است چون در انتهای کلمه اختصار و قبل از علامت سوال از نقطه استفاده نکرده است.)

Yes: You said you saw the UFO at about 7 p.m.?( این جمله درست است چون در انتهای اختصار و قبل از نشان پرسش از نقطه استفاده کرده است/ آیا شما گفتید که بشقاب پرنده را در ساعت 7 بعد از. ظهر. دیدید؟)

Question mark PNG
علامت سوال ( نشان پرسش )

نشان پرسش و علامت نقل قول

اگر نشان پرسش بخشی از نقل قول است باید در داخل علامت نقل قول قرار بگیرد.

مثال:

No: The children keep asking me, “When are you going to tell us a ghost story? 

این جمله نادرست است: چون  علامت سوال جزئی از نقل  قول است و باید در داخل علامت نقل قول استفاده شود)

Yes: The children keep asking me, “When are you going to tell us a ghost story?”

این جمله درست است : چون بعد از نشان پرسش از علامت نقل قول استفاده کرده است

بچه ها مدام از میپرسند،” کی قصد داری که داستان روح را برای ما تعریف کنی؟”

اگر نشان پرسش جزئی از نقل قول نباشد باید بیرون از علامت نقل قول استفاده شود.

No: Was it you who said, “His three sons are as cheeky as a monkey?”( این جمله اشتباه است چون علامت سوال جزو نقل قول نیست و باید بعد از علامت نقل قول استفاده شود.)

Yes: Was it you who said, “His three sons are as cheeky as a monkey”? ( این جمله درست است چون از نشان پرسش بعد از علامت نقل قول اسفاده کرده است.

حتما بخون  جمله واره مستقل/جمله واره اصلی در زبان انگلیسی

این شما بودید که گفتید،” سه پسر او مانند یک میمون گستاخ هستند”؟

علامت تعجب در زبان انگلیسی (exclamation mark)

Exclamation Mark PNG Transparent Images | PNG All
علامت تعجب

علامت تعجب علامتی است که برای نشان دادن تعجب استفاده میشود.از این علامت در انتهای جملات استفاده میشود. از این علامت بعد از کلمات ،صداها و یا عبارتهای گفتاری که نشان دهنده یک احساس ناگهانی و قوی از قبیل: غافلگیری، ترس، درد و یا لذت استفاده میکنیم.

همچنین برای دستور دادن  و یا گفتن این که کسی باید کاری را با اجبار انجام دهد استفاده میشود.

He’s here! He’s here!(او اینجاست! او اینجاست!/غافلگیری)

We won! We won!(ما بردیم!ما بردیم!/لذت)

Quiet over there!(انجا ساکت باشید!/دستور)

Oh gosh, what a complete waste of my time!(اوه خدا، اتلاف کامل وقت من!/غافلگیری)

Sit over there and be quiet for as many hours as you can!(انجا بنشینید و تا جایی که میتوانید ساکت باشید!  کاری که باید انجام شود)

مقاله قبلی
کاربرد کاما / ویرگول ( comma ) در زبان انگلیسی
مقاله بعدی
علامت دو نقطه(colon) در زبان انگلیسی