1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. قید ها در زبان انگلیسی
  4. مقایسه قیدها در زبان انگلیسی- Comparison of adverbs

مقایسه قیدها در زبان انگلیسی- Comparison of adverbs

مقایسه قیدها

مقایسه قیدها در زبان انگلیسی

سه درجه از مقایسه قیدها به  صورت مطلق/نسبی و عالی وجود دارد.

مقایسه قیدها: قید تک هجایی و یا دوهجایی

اگر قید تک هجایی و یا دوهجایی بود برای قید مقایسه ای از er و برای قید عالی از est  استفاده میکنیم.

در جدول زیر مثالهایی از این موارد را مشاهده میکنیم.

Superlativeقید عالی      Comparativeقید  نسبی   Absolute قید مطلق   
Earliestزودترین   Earlier            زودتر      Early            زود نکته:حروفlyجزو خود کلمه هستند
Fastestسریع ترین    Fasterسریع تر    Fastسریع         
Hardestسخت ترین   Harderسخت تر    Hard سخت        
Highestبالاترین     Higher      بالاتر        Highبالا          
Latestدیرترین         Laterدیرتر         Lateدیر          
Loudestبلندترین      Louderبلندتر      Loudبلند        
Nearestنزدیکترین     Nearerنزدیکتر    Nearنزدیک      
Soonestزودترین      Soonerزودتر      Soonزود         
   
سه درجه از مقایسه قیدها به  صورت مطلق/نسبی و عالی وجود دارد.

مقایسه قیدها: قیدهای مختوم به ly و چند هجایی

اگر قیدها به  ly ختم شوند و یا سه و تعداد بیشتری هجا داشته باشند ،برای شکل قید نسبی از more ، و برای شکل قید عالی از most استفاده میکینم.

در جدول زیر مثالهایی از این موارد را مشاهده میکنیم.

Superlativeقید عالی     Comparative قید نسبی Absolute قید مطلق    
The most angrilyMore angrilyAngrily از روی خشم
The most brightlyMore brightlyBrightly به طور درخشان
The most dimlyMore dimlyDimly به طور کم نور 
The most freelyMore freelyFreely به طور آزاد
The most gladlyMore gladlyGladly با خوشحالی 
The most heavilyMore heavilyHeavily به سختی
The most loudlyMore loudlyLoudlyبا بلندی
The most quietlyMore quietlyQuietly به آرامی 
The most sweetlyMore sweetlySweetlyبا خوشی
The most terriblyMore terriblyTerriblyبه طور ترسناک 
رای شکل قید نسبی از more ، و برای شکل قید عالی از most استفاده میکینم.
مقایسه قیدها

مقایسه قیدها: از صفت نسبی برای مقایسه دوچیز استفاده میکنیم.

در مثالهای زیر قیدها پررنگ شده اند.

We must not reach there later than 7 o’clock.(ما نباید دیرتر از ساعت 7 به آنجا برسیم)

حتما بخون  انواع قیدها در زبان انگلیسی - Types of adverbs

You speak more loudly than a loudspeaker.(شما بلندتر از بلندگو صحبت میکنید)

Sirius shines more brightly than all the other stars.(سیریوس ازستاره های دیگر درخشش بیشتری دارد)

در اینجا مقایسه قیدها انجام شده

ازقید عالی برای مقایسه سه چیز  و یا تعداد بیشتر استفاده میکنیم.

He arrived the earliest, so he had to wait for the others.(او زودتر از همه رسید،در نتیجه مجبور بود منتظر بقیه باشد)

Why do you have to speak the most loudly of all at the meeting?(چرا شما باید در جلسه از همه بلندتر صحبت کنید؟)

Of all the girls, your sister sang the most sweetly(از بین همه دختران خواهر تو خوش ترین آواز را خواند)

نکته:دقت کنید که er  و more را نباید با یگیدیگر استفاده کنید.

The tree is more taller than the giraffe(این جمله نادرست است ،چون از more/er با هم استفاده کرده است)

The tree is taller than the giraffe.(این جمله درست است.درخت اززرافه بلند تر است)

نکته:دقت کنید که est و most  را نباید با یکدیگر استفاده کنید.

  • This turkey is the most oldest in the farm.(این جمله نادرست است،چون از estوmost  با هم استفاده کرده است)
  • o         This turkey is the oldest in the farm.(این جمله درست است-این بوقلمون در این مزرعه پیرترین است)

بعضی از قیدها برای حالت نسبی و عالی بی قاعده هستند.

درجدول زیر این قیدها را مشاهده میکینم.

Superlative قید عالی    Comparative قید نسبی   Absolute قید مطلق   
(the)worstWorse(than)Badlyبه طور بد 
farthestfartherFarدور 
 furthestfurtherFarبد  
leastlessLittleکم 
mostmoreMuch/manyزیاد  
bestbetterWellبه خوبی  
   
بعضی از قیدها برای حالت نسبی و عالی بی قاعده هستند.

Of the two teddy bears, which do you like better?(از بین دو خرس عروسکی کدامیک را بیشتر دوست داری؟)

حتما بخون  ترتیب صفات در زبان انگلیسی - order of adjectives

This has to be the farthest I have ever walked in my life.(اینجا باید دورترین جایی باشد که تا بحال  پیاده رفته ام)

مقاله قبلی
انواع قیدها در زبان انگلیسی – Types of adverbs
مقاله بعدی
ساخت قید در زبان انگلیسی – Forming adverbs
فهرست