1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. قید ها در زبان انگلیسی
  4. جایگاه قید در زبان انگلیسی -Position of adverb in a sentence

جایگاه قید در زبان انگلیسی -Position of adverb in a sentence

Position of adverb in a sentence

جایگاه قید در زبان انگلیسی

جایگاه قید :قیدها جایگاه های متفاوتی در جمله دارند:ابتدای جمله،میانه جمله و انتهای جمله.

جایگاه قید: در ابتدای جمله قبل از فاعل

Foolishly, we decided to try it out.(به طور احمقانه ای تصمیم گرفتیم که آن را امتحان کنیم)

Fortunately, we got home before it rained.(خوشبختانه قبل از شروع باران به خانه رسیدیم)

Hopefully,   it will not rain.(به طور امیدوارانه،باران نخواهد بارید)

Naturally, we hope for our team to win.(مسلما،ما امیدواریم تیممان برنده شود)

Silently, he crept up the stairs.(به طور بیصدا از پله ها سرازیر میشد)

Sometimes, she buys me an ice cream.(گاهی اوقات ،او یک بستنی برای من میخرد)

در اینجا جایگاه قید در ابتدای جمله است

Suddenly , all the lights went out.(ناگهان،همه برقها رفتند)

جایگاه قید: در انتهای جمله:

We had to eat quickly.(ما مجبور شدیم به سرعت غذا بخوریم)

He admitted punching and kicking the elderly man repeatedly.(او اعتراف کرد که به طور مکرر به پیرمرد مشت ولگد زده است)

Our overweight neighbour fell and hurt her leg badly.(همسایه چاق ما افتاد و پایش به طور بدی صدمه دید)

Hey, you have not pronounced my name correctly(شما اسم مرا به درستی تلفظ نکردید)

مثالهای زیر موارد استفاده از قید در میانه جمله را نشان میدهد.آنها قبل و یا بعد از فعل اصلی قرار میگیرند.جایی که  فعل کمکی در جمله وجود دارد قید بین فعل کمکی و فعل اصلی قرار میگیرد و یا بعد از فعل کمکی و یا قبل از صفت قرار میگیرند که باعث اصلاح صفت میشود.

حتما بخون  ساخت قید در زبان انگلیسی - Forming adverbs

جایگاه قید: وسط جمله…

قیدهایی که قبل از فعل قرار میگیرند:

در مثالهای زیر ،زیر قید خط کشیده شده  و فعل پس از آن پررنگ شده است.

My clumsy cousin accidentally knocked my vase of fresh flowers over.(پسر عموی دست و پا چلفتی ام گلهای تازه  گلدان مرا  به طور تصادفی به زمین انداخت)

A customer bravely tackled a thief at a store.(مشتری باشجاعت با یک دزد گلاویز شد)

Their parents often attend yoga classes. (والدینشان معمولا در کلاس یوگا شرکت میکنند)

Accidents regularly occur on this crowded street.(تصادفات معمولا در خیابانهای شلوغ اتفاق می افتند)

She reluctantly agreed to go with them.(او با کراه قبول کرد که با آنها برود) 

قیدهایی که بعد از فعل قرار میگیرند:

در مثالهای زیر،زیر قید خط کشیده شده و فعل بعد از آن پررنگ شده است.

The sisters dressed beautifully for the occasion.(خواهران برای این مناسبت به زیبایی لباس پوشیدند)

She spoke briefly to the reporters.(او به طور خلاصه با خبرنگاران صحبت کرد)

The tourist looked carefully at the antique clock before she bought it.(توریست قبل از اینکه ساعت عتیقه را بخرد با دقت به آن نگاه کرد)

He laughed loudly at his own joke.(به شوخی خودش با صدای بلند خندید)

We walked quickly to get there on time.(به سرعت راه رفتیم تا به موقع آنجا برسیم)

*دقت کنید که در ترجمه فارسی برای زیباتر شدن جمله قید قبل ازفعل قرار میگیرد.

قیدهایی که بین فعل کمکی و فعل اصلی قرار میگیرند:

درمثالهای زیر،زیر قید خط کشیده شده ، فعل اصلی با رنگ قرمز وفعل کمکی با رنگ آبی  مشخص شده اند.

حتما بخون  انواع قیدها در زبان انگلیسی - Types of adverbs

 The rain had already stopped when we arrived.(وقتی ما رسیدیم ،باران از قبل متوقف شده بود)

We do occasionally go bird-watching.(ما گاهی اوقات به تماشای پرندگان میرویم)

در اینجا جایگاه بین فعل کمکی و اصلی است

They have openly accused him of stealing.(آنها آشکارا او را به دزدی متهم کرده اند)

He was successfully operated on after the accident.(او بعد از تصادف با موفقیت عمل شد)

Their parents were tragically killed in a road accident.(والدینش به طور غم انگیزی در تصادف جاده ای کشته شدند)

o        *دقت کنید که در ترجمه فارسی فعل کمکی و اصلی با هم معنی شده اند.

قیدهایی که بین فعل کمکی (که به عنوان فعل اصلی به کار میرود) و صفت قرار میگیرند.

در مثال های زیر ،صفت با رنگ قرمز و فعل با رنگ آبی نشان داده شده و زیر قید نیز خط کشیده شده است.

You are always quick to point out other people’s faults.(شما همیشه به اشتباهات دیگران سریع اشاره میکنید)

The boys were incredibly lucky to be alive after what happened.(پسرها به طور باورنکردنی خوش شانس بودند که بعد آنچه اتفاق افتاده بود زنده بودند)

مقاله قبلی
ساخت قید در زبان انگلیسی – Forming adverbs
مقاله بعدی
ترتیب صفات در زبان انگلیسی – order of adjectives
فهرست