1. خانه
 2. آموزش نگارش زبان انگلیسی
 3. مکمل هایی که در زبان انگلیسی بعد از فعل عمل می آیند

مکمل هایی که در زبان انگلیسی بعد از فعل عمل می آیند

درس پنچم مکمل هایی که بعد از فعل عمل می آیند.

مکمل در زبان انگلیسی چیست؟

 مکمل، یک کلمه ،عبارت یا شبه جمله است که معنی فعل را در گزاره و در نتیجه در جمله مشخص میکند:مکمل هایی که بعد از فعل عمل می آیند: مفعول مستقیم، غیر مستقیم و مکمل  مفعول.

مکمل هایی که بعد از فعل های ربطی می آیند: مکمل نهاد( اسم فاعلی گزاره ای، اسم گزاره ای، صفت گزاره ای) که نهاد را کامل میکند، و مکمل مفعول ، مفعول را کامل میکند.

  مفعول مستقیم در زبان انگلیسی

یک اسم یا ضمیر است که بعد از فعل می آید تامعنی فعل( حتما باید متعدی باشد) را کامل کند. فعلی که احتیاج به مفعول دارد، “فعل لازم” نام دارد. کاری که فعل لازم توصیف میکندروی مفعول مستقیم انجام میشود.

مثال:

The following examples show the direct object in bold.

مفعول های مستقیم پررنگ نوشته شده اند:

 • The dog followed Don
 • سگ دنبال دان رفت.                                                                           
 • Mary ate the chicken pie.
 • مری پای مرغ خورد.   
 •                                                     
 • Someone stole the donation box and the call bell.   
 • یک نفر جعبه کمک مالی و زنگ تماس را دزدید.

 مفعول غیر مستقیم در زبان انگلیسی

یک اسم( شخص، شیء، حیوان) یا یک ضمیر است که بعد از فعل و قبل از مفعول مستقیم در یک جمله می آید و فقط میتواند در جمله ای که مفعول مستقیم دارد، باشد. مفعول غیر مستقیم نشان میدهد که چه کسی مفعول مستقیم را دریافت میکند و ان کار برای چه کسی انجام شده است.

مثال:مفعول غیر مستقیم ( پررنگ) قبل از مفعول مستقیم ( زیرش خط کشیده شده) می آید.

 • She showed her friends her new pet lizard. 
 • او مارمولک خانگی اش را به دوستانش نشان داد.
 • We are happy he has come out of a coma.
 • ما خوشحالیم که او از کما درامده.
 • The father drew his son a picture of a dinosaur’s face.  
 • پدر برای پسرش نقاشی صورت دایناسور کشید.
حتما بخون  جمله ساده و مرکب در زبان انگلیسی

وقتی جملات مثل جملات زیر ، بازنویسی میشوند، مفعول غیر مستقیم ، مفعول حرف اضافه ای میشود که همان شخص یا چیزیست که برای او ( یا به او) کاری انجام شده است.

 • She showed her new pet lizard to her friends.  

     (مارمولک به چه کسی نشان داده شده است؟به دوستانش، یک مفعول غیر مستقیم که مفعول حرف اضافه ی to شده.)
 • The father drew a picture of a dinosaur’s face for his son.  

( تصویر برای چه کسی کشیده شده؟ برای پسرش، یک مفعول غیر مستقیم که مفعول حرف اضافه ی forشده است.)

مفعول غیر مستقیم در زبان انگلیسی ( ضمیر)

در این مثال ها ضمیر( پررنگ) بعنوان مفعول غیر مستقیم امده است

 • Grandma showed him her new pair of dentures.
 • مادربزرگ دندان مصنوعی جدیدش را به او نشان داد.
مفعول غیر مستقیم ( ضمیر)
 • Uncle Joe gave us fivers.
 • عمو جو چند تا پنج دلاری به ما داد.
 • He showed his new tattoo of a dragon’s head to her
 • او تتوی جدید سر اژدهایش را به او نشان داد..
 • Their mother roasted a chicken for them.  
 • مادرشان یک مرغ برایشان کباب کرد.

.

مفعول غیر مستقیم ( ضمیر)

مکمل مفعول ممکن است اسم ، ضمیر، یا صفت باشدکه دقیقا بعد از مفعول مستقیم می آید و با تغییر نام یا توصیف مفعول مستقیم به آن اضافه میشود. وقتی مکمل مفعول داریم، فقط “فعل های خاص” استفاده میشوند. فعل های خاص مثل: callcreateelectmake, and name

مثال:

در جملات زیرمکمل مفعول پررنگ نوشته شده است.

 • His villagers hailed them heroes after their rescue mission. (them = heroes)
 • They called the local policeman a small-time crook. (policeman = a small-time crook)  
حتما بخون  کاربرد های جمله در زبان انگلیسی

مکمل های مفعول اسم یا عبارت اسمی هستند.

 • His stare made her angry.
 • He painted the doghouse colourful as a rainbow.  

(The object complements are an adjective and an adjective phrase.)

 • The sales assistant caught him shoplifting.
 • I heard his three dogs barking
 • The driver watched the ducks waddling across the road.
مکمل مفعول اینجا عبارت حرف اضافه ای هست.
مقاله قبلی
گزاره در زبان انگلیسی (Predicate )
مقاله بعدی
مکمل نهاد در زبان انگلیسی (subject complement)
فهرست