1. خانه
  2. آموزش نگارش زبان انگلیسی
  3. مکمل نهاد در زبان انگلیسی (subject complement)

مکمل نهاد در زبان انگلیسی (subject complement)

مکمل نهاد

مکمل نهاد در زبان انگلیسی

یک اسم گزاره ای، عبارت اسمی، صفت گزاره ای، عبارت وصفی و یا یک ضمیر است که بعد از آن یک فعل ربطی ، فعل حالت یا افعال حسی می آید. آن اسم ، صفت ، یا ضمیری که مکمل نهاد است ، نهاد جمله را توصیف میکند یا نامش را تغییر میدهد.

مثال:

این ها مثال هایی از فعل های ربطی ای هستند که با مکمل نهاد همراه شده اند:

amis, arewaswerehas beenare beingbecome, lookseem.  

مکمل نهاد میتواند ضمیری که نهاد را معرفی میکند، باشد.

  • I still remember the hearse driver is he
  • It was they, those boys there, who laughed loudly at me when I fell down.
مکمل نهاد: ضمیر

 (ضمیری که بعد از فعل ربط می آید باید حالت نهادی داشته باشد.)

 اسم گزاره ای در زبان انگلیسی (Predicate noun)

  

مثال:

اسم گزاره ای کلمه یا گروهی از کلمات است که نام نهاد را تغییر میدهد.

  • The country’s new head of state is Mr. Superb Super.
  • She said her mother-in-law was a silly old witch.

( فعل های ربطی is و was هستند.)

Predicate adjective

صفت گزاره ای در زبان انگلیسی

صفتی است که نهاد  را توصیف میکند.

That fly settling on your pizza looks big.

مکمل نهاد: صفت گزاره ای

His story about witnessing two UFOs colliding was simply unbelievable to me.

  ( فعل های ربطی looks و wasهستند.)

حتما بخون  مطابقت در جمله در زبان انگلیسی (agreement)
مقاله قبلی
مکمل هایی که در زبان انگلیسی بعد از فعل عمل می آیند
مقاله بعدی
جمله ساده و مرکب در زبان انگلیسی
فهرست