ساخت مناسب جمله در زبان انگلیسی

ساخت مناسب جمله در زبان انگلیسی

هرجمله از بخش های مختلف تشکیل شده است.

 جمله برای اینکه یک عقیده کامل را برساند باید دو بخش ( نهاد و گزاره ) داشته باشد. نهاد میتواند شخص یا چیزی باشد. گزاره راجع به کسی یا چیزی که کاری انجام میدهد یا حالتی را نشان میدهد، اطلاعاتی ارایه میکند.

  ترتیب جمله در زبان انگلیسی

با پیروی از ترتیب صحیح کلمات در جمله ، جمله ی درستی خواهیم ساخت. ترتیب درست معمولا به این شکل است: نهاد ، فعل و بعد مفعول( اگر داشته باشیم). این سه مورد لازم نیست که حتما یک کلمه ای باشند و ممکن است بصورت عبارت شامل دو یا  چند کلمه باشند.

مثال:

نهاد و فعل در زبان انگلیسی

ساده ترین جمله از دو کلمه ساخته شده : یک اسم یا ضمیر و یک فعل عمل به عنوان فعل اصلی. جمله میتواند نهاد مرکب از دو یا چند نهاد داشته باشند. همچنین ممکن است دارای فعل مرکب باشد که از دو یا چند فعل تشکیل شده. در هر مورد هم از حرف ربط مثل and استفاده میشود.

 • Frogs croak. / She screams. . 

(A noun or pronoun in bold as the subject is followed by a main verb.)  

 ( اسم یا ضمیر که پررنگ نوشته شده اند، نهاد هستند و با فعل اصلی همراه شده اند.)

 • Ray and Roy argue.  

(Compound subject in bold.)  

(نهاد مرکب  پررنگ نوشته شده.)

 • We walk and talk.  

( فعل مرکب پررنگ نوشته شده.)

Examples:

مفعول مستقیم و غیر مستقیم در زبان انگلیسی

مفعول بعد از فعل می آید. دو نوع مفعول وجود دارد: مفعول مستقیم و مفعول غیر مستقیم.

حتما بخون  گزاره در زبان انگلیسی (Predicate )

مفعول مستقیم ، اسم یا ضمیری است که بعد از فعل می آید.

وقتی جمله ای مفعول غیر مستقیم دارد حتما باید مفعول مستقیم داشته باشد زیرا مفعول غیر مستقیم ، مفعول مستقیم را دریافت میکند. مفعول غیر مستقیم اخر جمله و قبل از مفعول مستقییم می آید. 

 • They caught a crocodile. / A bee stung him.

(Noun and pronoun in bold as direct objects.)

                                                                             اسم و ضمیرپررنگ نوشته شده، مفعول مستقیم هستند. )

 • I gave some marbles to his kids.

(Direct object is marbles, and kids is indirect object coming at the end of the sentence.).

(مفعول مستقیم marbles ، و مفعول غیر مستقیم kids است که در انتهای جمله امده است.)

 • I gave his kids some marbles.

(Indirect object comes before direct object.)

(مفعول غیر مستقیم قبل از مفعول مستقیم می آید.)

ساخت مفعول جمله در زبان انگلیسی

پنج راه برای ساختن جمله وحود دارد:

The roof leaked.

1.نهاد + فعل متعدی

Bonnie fed the pigeons.

2. نهاد + فعل لازم + مفعول مستقیم

The boys elected her their leader. (Object complement: their leader)

 3. نهاد + فعل لازم+ مفعول مستقیم+ مکمل مفعول

(مکمل مفعول= their leader)

Her boyfriend is a morgue assistant

Its tail was short and bushy.

4. نهاد + فعل ربطی + مکمل نهاد

( مکمل نهاد عبارت اسمی است: a morgue assistant)

 ( مکمل نهاد عبارت وصفی است:short and bushy )

)

He gave us a warning (about the strong currents in the river).

 5. نهاد+ فعل لازم +مفعول غیر مستقیم + مفعول مستقیم ( عبارت حرف اضافه ای)

 او ب ما ( درمورد جریان های شدید رودخانه) هشدار داد.

  مثال:

اضافه کردن صفت

حتما بخون  ساختارهای موازی و توازن در زبان انگلیسی

ممکن است برای توصیف نهاد اسمی ، صفت به جمله اضافه کنیم . صفات توصیفی  مثل بیشتر صفت ها قبل از اسم می آیند.

 • The stray dog barks.  

 ( صفت stray نهاد اسمی dog  را توصیف میکند ؛ مفعول مستقیم ندارد.)

 • Those factory chimneys belch black smoke.    

( دو صفت وجود دارند : factory، اسمی که مثل صفت عمل میکند تااسم نهادیchimney را توصیف کند و صفت black  که مفعول smoke را وصف مینماید.)

 مثال:

اضافه کردن قید یا عبارت قیدی در زبان انگلیسی

قید فعل جمله را توصیف میکند. عبارت قیدی معمولا بیشتر از یک کلمه است و مثل قید عمل میکند.

 • She smiles happily..

 ( قید happily فعل  smile را توصیف میکند و قبل از فعل می آید.)

 • The nurse gently washed his wound.  

( قید ممکن است قبل از فعلی که توصیف میکند بیاید.)

 • He snored softly during the lecture.

( قید softly فعل snored را وصف میکند.همچنین عبارت قیدی ، همین فعل را توصیف میکند.)

                                                                                                                                            مثال:

قید ( پررنگ نوشته شده) معمولا بین نهاد و فعل قرار میگیرد.)

 •  

 مثال:

بعضی قید ها میتوانند در اغاز یا پایان جمله بیایند

 • Normally, she would say ‘no’, but this time she said ‘maybe.’
 • Laughing whenever he likes is not behaving normally.  

.

مثال:

نکات بیشتر در مورد جمله زبان انگلیسی

جمله نباید بدون فعل یا نهاد باشد. و اینها اجزای ضروری جمله هستندمگر اینکه نهاد ضمنی داشته باشیم که در این صورت نهاد ذکر نمیشود.

مثال: 

 • No: Saw him running in the rain the other day. ( بدون نهاد)
 • Yes: I/We/He/She/They/Johnny saw him running in the rain the other day.   
 • No: You on a rollercoaster yesterday? (بدون فعل اصلی) 
 • Yes: You rode on a rollercoaster yesterday? 
 • No: I feeling tired the whole day. ( بدون فعل کمکی)
 • Yes: I am feeling tired the whole day. 
حتما بخون  مکمل نهاد در زبان انگلیسی (subject complement)

مثال:

جمله نباید شکل اشتباهی از فعل داشته باشد.

 • No: That big woman fallen heavily to the ground. 
 • Yes: That big woman fell heavily to the ground.  
 • No: He has showed her how to catch big butterflies. 
 • Yes: He showed her how to catch big butterflies.
 • Yes: He has shown her how to catch big butterflies.  

Examples:

Words and phrases should be put in their rightful places.  

کلمات و عبارات باید در مکان صحیحشان قرار بگیرند.

 • No: The policeman is a very brave man who caught the thief
 • Yes: The policeman who caught the thief is a very brave man.   

 • o        ( جمله واره وصفی که که پررنگ نوشته شده در مکان صحیح قرار گرفته است.)   

زمان و مکان جمله در زبان انگلیسی

زمان معمولا در انتهای جمله قرار میگیرد.

 • I remember the Prime Minister shook me warmly by the hand in 1999.

زمان همچنین میتواند در ابتدای جمله باشد.

 • In 1999, I wanted to propose to her, but I was afraid of being rejected.

مثال:

مکان

در هر صورت ، قبل از زمان می آید.

 • No: I was imprisoned in 1999 in that country. 
 • Yes: I was imprisoned in that country in 1999. 

مقاله قبلی
ساختارهای موازی و توازن در زبان انگلیسی
مقاله بعدی
قوانین نوشتن اعداد در زبان انگلیسی