1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. ضمایر در زبان انگلیسی
  4. ضمایر ملکی در زبان انگلیسی (possessive pronoun)

ضمایر ملکی در زبان انگلیسی (possessive pronoun)

ضمایر ملکی

ضمایر ملکی در زبان انگلیسی (possessive pronoun)

ضمایر ملکی شکل ملکی ضمایر شخصی هستند که در جمله به جای اسم برای نشان دادن مالکیت استفاده میشوند.

possessive pronouns در جمله میتوانند به عنوان فاعل و یا مفعول به کاربروند و بعد از آنها اسم قرار نگیرد.

ضمایر ملکی
جمعمفرد
Ours=مال ماMine=مال من
Yours=مال شماYours=مال تو
Theirs=مال آنهاIts=مال آن
Theirs=مال آنهاHis=مال او-مذکر
Theirs=مال آنهاHers=مال او-مونث

مثال :

This puppy is mine. That kitten is yours.(این بچه سگ مال من است .این بچه گربه مال توست)

The kennel is its.(لانه آن است)

He claimed that the money on the floor was his.(او ادعا کرد که پول روی زمین مال اوست)

The blonde hair on the floor must be hers.(موهای بلوند روی زمین باید مال او باشد)

Your newborn baby is much bigger than ours.(نوزاد تازه متولد شده شما از نوزاد ما بسیار بزرگتر است)

ضمیر های مالکیت به عنوان فاعل و مفعول استفاده میشوند.

Your (garden) has weeds all over.(باغ شما همه جا علف هرز دارد-فاعل)

His (car) is black but. hers (car) is white .(ماشین او-مذکر مشکی است اما ماشین او-مونث سفید است-فاعل)

Your dog has bitten mine (dog) on the stomach. (سگ شما سگ من را از ناحیه شکم گاز گرفته است-مفعول)

She likes theirs (parents) but dislikes ours (parents). (او والدین آنها را دوست دارد اما والدین ما را دوست ندارد-مفعول)

نکته:علامت آپستروف همراه با ضمایر ملکی استفاده نمیشود.

This slice of pizza is yours.(این تکه پیتزا مال شماست-این جمله درست است ،چون ضمایر ملکی بدون آپستروف استفاده میشوند)

حتما بخون  Demonstratives در زبان انگلیسی

This slice of pizza is your’s.(این جمله نادرست است چون با ضمیر ملکی آپستروف استفاده کرده است)

درس بعدی درمورد ضمایر اشاره(demonstrative pronoun) است.

از ضمایر اشاره برای جایگزینی یک اسم و یا عبارت اسمی استفاده میکنیم تا نشان دهیم شیء و یا اشیاء در زمان و یا مکان نزدیک هستند و یا دور.

چهارضمیر اشاره به ترتیب زیر وجود دارد.

Thisبرای جایگزین شدن یک اسم منفرد(شخص و یا شیء) است که در نزدیکی گوینده قرار دارد.

That برای جایگزین شدن یک اسم منفرد است که دور از گوینده قرار دارد.

These برای جایگزین شدن یک اسم جمع است که در نزدیکی گوینده قرار دارد.

Those برای جایگزین شدن یک اسم جمع است که دور از گوینده قرار دارد.

و….

اگر به این مطلب علاقه مندید ، درس بعد رو هم مطالعه بفرمایین . 🙂

مقاله قبلی
ضمیر در زبان انگلیسی Pronoun
مقاله بعدی
ضمایر اشاره در زبان انگلیسی (demonstrative pronoun)
فهرست