1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. افعال در زبان انگلیسی
  4. افعال ربطی در زبان انگلیسی

افعال ربطی در زبان انگلیسی

افعالی که نشان دهنده وجود حالت بوده و بر انجام کار دلالت نمی کنند را افعال ربطی می نامند. این افعال دو قسمت یک جمله را به هم ربط می دهند. مثلا با استفاده از افعال ربطی می توان در یک جمله، فاعل را به اسم یا صفت ربط داد. 

افعال ربطی متفاوتی در زبان انگلیسی وجود دارد، بعضی از این افعال در همه موارد به صورت فعل ربطی و بعضی  هم فعل ربطی اند و هم فعل حرکتی (کنشی) می آیند.

انواع مختلف افعال ربطی در زبان انگلیسی

مهمترین تقسیم بندی در زمینه فعل های ربطی در زبان انگلیسی عبارت اند از سه گروه که در ادامه آورده می شود. این سه گروه در همه جمله ها  به عنوان فعل ربطی به کار میرود:

  • تمام مشتقات فعل “to be”:

am, is, is being, are, are being, was, was being, were, were being, has been, have been, …

  • فعل “become” به معنای “شدن” و تمام مشتقاتش:

become, becomes, became, has become, have, become, have become, will become, …

  • فعل “seem” به معنای “به نظر رسیدن” و تمام مشتقاتش:

seem, seems, seemed, has seem, have seem, had seem, …


مثال از افعال ربطی

I am happy today.

من امروز خوشحال هستم. در این جمله فعل ربطی “am” فاعل را به کلمه خوشحال وصل کرده است.

She was angry and shouted at me.

او عصبانی بود و بر سرم فریاد کشید. در اینجا فعل ربطی “was” فاعل را به صفت عصبانی وصل کرده است.

They became sad when you left them.

آنها ناراحت شدند وقتی که شما ترکشان کردید.

You seem tired. It’s better to take a rest.

حتما بخون  فعل Ought to/used to در زبان انگلیسی

خسته به نظر می آیی. بهتر است استراحت کنی.


افعالی که هم  به صورت ربطی و هم به صورت غیر ربطی به کار می روند

برای اینکه تشخیص دهیم فعل جمله ربطی هست یا نه باید به معنی فعل مورد نظر توجه کنیم.

بعد از افعال ربطی معمولا  صفت و یا عبارت یا جمله ای می آید که فاعل را توصیف میکند. اما بعد از افعال غیر ربطی اکثرا از مفعول و یا قید می آید.  به طور مثال فعل “look” زمانی که معنای “به نظر رسیدن”  می دهد؛ یک فعل ربطی است ولی   وقتی معنای “نگاه کردن”  می دهدیک فعل حرکتی است که غیر ربطی می باشد. مثال:

He looked angry.

او به نظر عصبانی بود.

He looked at me angrily.

او با عصبانیت به من نگاه کرد.

افعال ربطی و غیرربطی

در جمله اول فعل “look” با توجه به معنی که دارد و اینکه بعد از آن صفت قرار گرفته، فعل ربطی است. به عبارتی دیگر فاعل را به صفت متصل کرده است. اما در جمله دوم فعل غیر ربطی است زیرا بعد از آن هم مفعول و هم قید حالت بیان شده است.

افعال ربطی مورد اشاره در جدول زیر بیان شده است.

معنی حالت غیر ربطیمعنی حالت ربطیفعل
نگاه کردنبه نظر رسیدنlook
لمس کردناحساس کردنfeel
ظاهر شدنبه نظر رسیدنappear
ماندن (در جایی)باقی ماندن (در حالتی)remain
چشیدنمزه دادنtaste
بوییدنبو دادنsmell
رشد کردن، پرورش دادنشدنgrow

نمونه های دیگر از افعال ربطی

در جملات زیر که به عنوان مثال بیان شده اند  هر فعل به کار رفته در جمله اول فعل ربطی و در جمله دوم فعل غیر ربطی میباشد.

حتما بخون  زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی (Past Tenses)

The cake smells good.

کیک بوی خوبی میدهد.

I smelled the cake.

من کیک را بوییدم.

I felt so cold that day.

آن روز خیلی احساس سرما کردم.

I felt on the floor to find my lost keys.

بر روی کف زمین دست کشیدم تا کلیدهای گم شده ام را پیدا کنم.


The soup tastes spicier than usual.

مزه سوپ تند تر از همیشه است.

Would you taste that soup?

ممکن است آن سوپ را مزه کنی (بچشی)؟

افعال ربطی
مقاله قبلی
افعال دو مفعولی در زبان انگلیسی
مقاله بعدی
افعال گذرا و ناگذرا در زبان انگلیسی
فهرست