1. خانه
  2. آموزش الفبا انگلیسی به کودکان (یادگیری حروف)
  3. درس چهارم الفبا زبان انگلیسی

درس چهارم الفبا زبان انگلیسی

خب میریم با همدیگه سراغ شونزدهمین الفبا اینگلیسی مون:

Capital  P

Small  p

P  sounds پ like pig ‌‌

خب حالا بعد از من تکرار کنید:

Capital  P

Small  p

P  sounds پ like pig

خب میریم سراغ هفدهمین الفبت اینگلیسی مون:

Capital. Q

Small. q

Q  sounds کوآ like queen

خب حالا با همدیگه تکرار میکنیم:

Capital  Q

Small  q

Q  sounds کوآ like queen

خب حالا با همدیگه میریم هجدهمین الفبت اینگلیسی رو یادبگیریم:

Capital  R

Small  r

R. sounds ر like rabbit

خب حالا بعد از من تکرار کنید:

Capital  R

Small  r

R  sounds ر like rabbit

خب حالا با همدیگه میریم یاد بگیریم نوزدهمین الفبت اینگلیسی رو:

Capital  S

Small  s

S  sounds س like snake

خب حالا بعد از من تکرار کنید:

Capital  S

Small  s

S  sounds س  like snake

خب حالا با همدیگه می ریم سراغ یادگیری بیست امین الفبت اینگلیسی مون:

Capital  T

Small  t

T  sounds  ت like tiger

حالا بعد از من تکرار کنید:

Capital  T

small  t

T  sounds ت like tiger

‌ 

حتما بخون  درس اول الفبا زبان انگلیسی
مقاله قبلی
درس سوم الفبا زبان انگلیسی
مقاله بعدی
درس پنجم الفبا زبان انگلیسی
فهرست