1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. زمان ها در زبان انگلیسی
  4. آینده در گذشته (Future in the Past) در زبان انگلیسی

آینده در گذشته (Future in the Past) در زبان انگلیسی

آینده در گذشته (Future in the Past)

از آینده در گذشته برای بیان عملی استفاده می‌شود که قرار بود در آینده رخ دهد، اما در این لحظه که درباره آن صحبت می‌کنیم، دیگر گذشته به حساب می‌آید. به عبارت دیگر، آینده‌ای است که در آن موقع آینده محسوب می‌شد، اما اکنون دیگر گذشته است.

تعریف آینده در گذشته

بعضی وقت‌ها به چیزی اشاره می‌کنیم که قرار بود در آینده اتفاق بیفتد. بنابراین، از فعل گذشته برای توصیف آن کمک می‌گیریم، زیرا اکنون، گذشته محسوب شده و به آن آینده در گذشته (Future in the Past) می‌گوییم. استفاده از شکل گذشته «be + going to + verb» یکی از راه‌های بیان آن است که فعل بعد از «going to» به شکل ساده به کار می‌رود.

به مثال زیر توجه کنید.

I knew the manager was going to make an offer to me.

می‌دانستم که قرار است مدیر پیشنهادی به من بدهد.

Many workers were going to ask for a raise.

قرار بود تعداد زیادی از کارگران درخواست افزایش حقوق داشته باشند.

اینده در گذشته

تعریف آینده در گذشته کامل

آینده در گذشته کامل ( Future Perfect Tense) برای صحبت کردن درباره مواردی که در گذشته شروع شده و قرار بوده در آینده کامل شود.

برای ساختن این جملات، از فعل کمکی «would» کمک می‌گیریم.

در آموزش‌های قبلی «کندو» با زمان آینده کامل آشنا شدیم.

ساختار زمان آینده کامل : «will + have +p.p»

کاربرد : برای توصیف عملی که در زمان مشخصی در آینده پایان می‌یابد.

 به مثال زیر توجه کنید.

I will have finished the report by lunchtime.

گزارش را تا وقت ناهار تمام کرده‌ام.

نکته

حال اگر این جمله به صورت نقل قول غیر مستقیم به کار برود، باید آن را یک زمان به عقب ببریم که همان ساختار آینده در گذشته کامل شکل می‌گیرد.

بنابراین خواهیم داشت:

He said he would have finished the report by lunchtime.

گفت تا زمان ناهار گزارش را تمام خواهد کرد.

به چند مثال زیر توجه کنید تا با ساختار آینده در گذشته کامل بیشتر آشنا شوید.

Direct: “I will have lived in Delhi.”

در دهلی زندگی خواهم کرد.

Indirect: She said that she would have lived in Delhi.

گفت: در دهلی زندگی خواهد کرد.

Direct: “I will have finished the report by 5:00.”

تا ساعت ۵ گزارش را تمام خواهم کرد.

He said that he would have finished the report by 5:00.

گفت که تا ساعت ۵ گزارش را تمام خواهد کرد.

ساختار و کاربرد آینده در گذشته کامل

کاربرد آینده در گذشته کامل در بیان نقل قول غیر مستقیم است.

حتما بخون  زمان گذشته کامل (Past Perfect Tense) در زبان انگلیسی

جمله زیر را در نظر بگیرید.

He said that he would have finished his task before we arrived.

 گفت که قبل از رسیدن ما کارش را تمام خواهد کرد.

این جمله از سه بخش تشکیل شده که عبارت است از:

  1. He said
  2. that he would have finished his task
  3. before we arrive

نکته

در بخش اول عبارت نقل قول آمده که دو عمل مجزا را نقل می‌کند. هر دو عمل، در لحظه‌ای که قرار بوده انجام شود، مربوط به زمان آینده است، اما در این لحظه که درباره آن صحبت می‌کنیم، گذشته به شمار می‌رود. به بیان ساده‌تر، در آن لحظه که این جمله گفته شده، هنوز زمانشان نرسیده بوده و هنوز کار تمام نشده بوده است.

فرمول جملات مثبت آینده در گذشته کامل:

RP + subject + would have + p.p

به مثال‌های زیر توجه کنید.

John said that he would have done his homework.

جان گفت که تکالیفش را انجام خواهد داد.

She said that she would have graduated from university by the year 2017.

گفت که تا سال ۲۰۱۷ از دانشگاه فارغ‌التحصیل خواهد شد.

اینده در گذشته

فرمول جملات منفی آینده در گذشته کامل :

RP + subject + would not/wouldn’t have + p.p

به مثال‌های زیر توجه کنید.

He told me that he would not have done his homework before 7.

به من گفت که تا قبل از ۷ تکالیفش را انجام نمی­دهد.

They told us that they wouldn’t have arrived before 6.

آن‌ها گفتند که تا قبل از ۶ نمی‌رسند.

فرمول جملات پرسشی آینده در گذشته کامل :

RP + if + subject + would have + p.p

به مثال‌های زیر و افعال نقل قول مستقیم و غیر مستقیم آن‌ها دقت کنید.

She asked her brother, “Will you have graduated from University by the year 2017?”

از برادرش پرسید: تا سال ۲۰۱۷ از دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شوی؟

She asked her brother if he would have graduated from university by the year 2017.

از برادرش پرسید که آیا تا آخر سال ۲۰۱۷ از دانشگاه فارغ‌التحصیل خواهد شد.

He asked me, “Won’t you have done your homework?”

پرسید: تکالیفت را انجام نمی‌دهی؟

He asked me if I wouldn’t have done my homework.

پرسید که آیا تکالیفم را انجام نخواهم داد.

(در این مثال، جمله پرسشی منفی به کار رفته است).

ساختار جملات پرسشی wh نیز برای زمان آینده در گذشته کامل

RP + wh-word + subject + would have + p.p

به مثال زیر در حالت نقل قول مستقیم و غیر مستقیم دقت کنید تا با ساختار آن به طور کامل آشنا شوید.

She asked, “Where will they have built a new house by the end of 2017?”

پرسید: آن‌ها در آخر سال ۲۰۱۷، کجا خانه جدید ساخته‌اند؟

She wanted to know where they would have built a new house by the end of 2017.

می‌خواست بداند که آن‌ها تا آخر سال ۲۰۱۷، خانه جدید را در کجا ساخته‌اند؟

آینده در گذشته کامل با مثال

در ادامه این مطلب، مثال‌های بیشتری ارائه شده، که در یادگیری و درک بهتر آینده در گذشته کامل به شما کمک خواهد کرد.

حتما بخون  زمان آینده  (Future Tense) در زبان انگلیسی

 برای برخی از مثال‌ها، نقل قول مستقیم و غیر مستقیم آن آورده شده است.

Direct: “We will have met Julie.”

ما «جولی» را ملاقات خواهیم کرد.

Indirect: They said (that) they would have met Julie.

آن‌ها گفتند که «جولی» را ملاقات خواهند کرد.

Direct: “I’ll have arrived by 8:00 a.m.

تا ساعت ۸ صبح رسیده‌اند.

Indirect: She said that she would have arrived by 8:00 a.m.

گفت که آن‌ها تا ساعت ۸ صبح رسیده‌‌اند.

Direct: I will have worked ten hours by Saturday.

تا شنبه، ۱۰ ساعت کار خواهم کرد.

Indirect: He said that he would have worked ten hours by Saturday.

گفت که تا شنبه، ۱۰ ساعت کار خواهد کرد.

He wondered if he would have married Susan by then.

می‌خواست بداند که آیا تا آن موقع با «سوزان» ازدواج خواهد کرد.

Nancy asked if Mom would have cooked her favorite meal.

 (نانسی) پرسید که آیا مادر غذای غذای محبوب او را خواهد پخت.

Direct: “The plants won’t have grown by then.”

گیاهان تا آن موقع رشد نخواهند کرد.

Indirect: She told me (that) the plants wouldn’t have grown by then.

به من گفت که گیاهان تا آن موقع رشد نخواهند کرد.

جمع‌بندی

در این آموزش، به بررسی آینده در گذشته کامل پرداخته شد.

کاربرد این جملات اغلب در نقل قول‌های غیر مستقیم است. جمله‌ای که در نقل قول مستقیم گفته می‌شود، آینده کامل است و ساختار آن به صورت «will have + p.p» نوشته می‌شود، اما زمانی که به حالت غیر مستقیم نقل می‌شود، ساختار آن به «would have +p.p» تغییر می‌کند.

به عبارت دیگر:

جمله‌ای که در زمان آینده کامل گفته شده است، وقتی مطرح شده که قرار بوده در زمان آینده پایان یابد، اما در این لحظه که درباره آن صحبت می‌کنیم، دیگر آینده نیست یا آینده‌ای است که در گذشته قرار بوده اتفاق بیفتد.

مقاله قبلی
زمان آینده  (Future Tense) در زبان انگلیسی
فهرست