1. خانه
 2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
 3. زمان ها در زبان انگلیسی
 4. زمان آینده  (Future Tense) در زبان انگلیسی

زمان آینده  (Future Tense) در زبان انگلیسی

زمان آینده    (Future Tense)

یکی از زمان‌های مهم و پرکاربرد در زبان انگلیسی، زمان آینده (Future Tense) است. برای توصیف زمان آینده، روش‌های مختلفی وجود دارد.  در این مطلب، قصد داریم کاربرد گرامر going to را بررسی کنیم و ساختار آن را در جملات منفی و پرسشی آموزش دهیم.

ساختار گرامر  going to

یکی از روش‌هایی که برای زمان آینده به کار می‌رود، استفاده از «going to» است.

ساختار کلی جملات با going to به صورت زیر تعریف می‌شود:

Subject + be + going to + verb

نکته: در جملات مثبت، منفی و پرسشی، بعد از going to همواره از شکل ساده فعل (Base Form of the Verb) استفاده می‌شود.

در جملات زیر، ساختار مثبت گرامر going to به کار رفته است.

مثال

I am going to buy a new car.

قصد دارم ماشین جدیدی بخرم.

I’m going to take a few exams at the end of the year.

در پایان سال قصد دارم چند امتحان بدهم.

She’s going to be a professional dancer when she grows up.

قصد دارد وقتی بزرگ شد، رقصنده حرفه‌ای شود.

It’s going to snow again soon.

به زودی دوباره برف می‌بارد.

We‘re going to stay here for a few days.

قصد داریم چند روزی اینجا بمانیم.

Several employees are going to be promoted next month.

ماه آینده قرار است چند کارمند ترفیع بگیرند.

(در این جمله، بعد از «going to» از «حالت مجهول» (Passive) استفاده شده است).

He’s going to break that glass.

قصد دارد آن شیشه را بشکند.

They‘re going to see a play tonight.

آن‌ها قصد دارند امشب نمایش ببینند.

We are going to Japan to see the Olympic Games.

قصد داریم برای دیدن بازی‌های المپیک، به ژاپن برویم.

future tense

(در مواقعی که فعل اصلی جمله «go» است، معمولاً جمله به شکل حال استمراری به کار می‌رود و معنی آینده می‌دهد).

ساختار جملات منفی

فرمول جملات منفی با گرامر going to به صورت زیر است:

Subject +be (not) + going to + verb

مثال:

I’m afraid they‘re not going to read the whole report.

می‌ترسم آن‌ها کل گزارش را نخوانند.

It‘s not going to rain soon.

به این زودی‌ها باران نمی‌بارد.

Only five people signed up? My boss is not going to speak to such a small audience.

فقط پنج نفر ثبت نام کردند؟ رئیس من برای چنین تعداد مخاطب کمی، صحبت نمی‌کند.

He‘s not going to speak at the conference.

او قصد ندارد در کنفرانس سخنرانی کند.

They aren’t going to the party tomorrow.

آن‌ها قصد ندارند فردا به مهمانی بروند.

She‘s not going to invite Nancy to the restaurant.

قصد ندارد «نانسی» را به رستوران دعوت کند.

ساختار جملات پرسشی

در زبان انگلیسی، دو ساختار برای حالت پرسشی وجود دارد که عبارت‌اند از:

 • جملات پرسشی بله یا خیر (Yes/no questions)
 • جملات پرسشی با کلمه پرسشی (wh-questions)

جملات پرسشی بله یا خیر

برای ساختن جملات پرسشی بله یا خیر، جای فاعل و فعل «to be» را عوض می‌کنیم.

حتما بخون  زمان آینده کامل (Future Perfect Tense) در زبان انگلیسی

فرمول جملات پرسشی بله یا خیر :

Be + subject + going to + verb?

مثال:

Are you going to speak at the conference?

آیا قصد داری در کنفرانس صحبت کنی؟

Is he going to tell us what to study for the test?

آیا او قصد دارد به ما بگوید که برای آزمون چه بخوانیم؟

Is it going to rain this afternoon?

آیا امروز بعد از ظهر قرار است باران ببارد؟

Are you going to come to my party tomorrow?

آیا قصد داری فردا به مهمانی من بیایی؟

Aren’t you going to stay at the library until your report is finished?

مگر قرار نیست تا پایان گزارش خود در کتابخانه بمانید؟

(در این مثال، از «جمله پرسشی منفی» (Negative Question) استفاده شده است.)

Aren’t they going to come to the party?

مگر قرار نیست آن‌ها به مهمانی بیایند؟

(در این مثال، از «جمله پرسشی منفی» (Negative Question) استفاده شده است).

Are they going to sleep all day?

آیا آن‌ها قصد دارند تمام روز را بخوابند؟

جملات پرسشی با کلمه پرسشی

فرمول ساختن جملات پرسشی با کلمه پرسشی:

Wh-word + be + subject + going to + verb?

مثال‌:

What are you going to wear at the party?

می‌خواهی در مهمانی چه چیزی بپوشی؟

What is she going to cook for dinner?

قصد دارد برای شام چه چیزی بپزد؟

Where is your brother going to sleep when he visits you?

برادرت قرار است وقتی به شما سر می‌زند، کجا بخوابد؟

When are we going to eat lunch?

کی قرار است ناهار بخوریم؟

Who is going to read the next paragraph?

چه کسی قرار است پاراگراف بعدی را بخواند؟

(در این جمله، «who»  نقش فاعل را دارد).

کاربردهای گرامر going to

کاربرد گرامر going to در موارد زیر خلاصه شده است:

 • وقتی از قبل برای آینده برنامه‌ریزی کرده‌ایم یا قصد داریم در آینده کاری را انجام دهیم:

I‘m going to visit India next year.

قصد دارم سال آینده از هندوستان دیدن کنم.

(شخص گوینده از قبل برای رفتن برنامه‌ریزی کرده است)

We talked about it yesterday and I‘m going to quit my job tomorrow.

دیروز در مورد آن صحبت کردیم و فردا از کارم استعفا می‌دهم.

(شخص گوینده از قبل برای آن تصمیم گرفته است).

 • وقتی بر اساس شواهد موجود، وقوع عملی را در آینده پیش‌بینی می‌کنیم:

It’s so cold! I think it is going to snow.

هوا خیلی سرد است! فکر کنم قرار است برف ببارد.

Look out! He’s going to break that glass.

مواظب باش! او می‌خواهد آن شیشه را بشکند.

 • وقتی قرار است اتفاقی بیفتد:

Get back! The bomb is going to explode.

برگرد! بمب منفجر خواهد شد.

 • وقتی می‌خواهیم طرف مقابل را ملزم به انجام کاری بکنیم:

You’re going to pick up all of those toys right now. This room is a mess!

همین الآن همه آن اسباب‌بازی‌ها را جمع می‌کنی. این اتاق به‌هم‌ریخته است!

(در این مثال «going to» در حالت دستوری به کار رفته است).

future tense

کاربرد زمان گذشته با going to

وقتی going to را برای زمان گذشته به کار می‌بریم، در واقع به چیزی اشاره می‌کنیم که قرار بوده در گذشته به وقوع بپیوندد، اما در نهایت اتفاق نیفتاده است .

حتما بخون  زمان گذشته استمراری (Past Continuous Tense) در زبان انگلیسی

مثال‌:

I was going to call you but I lost your phone number.

قصد داشتم دیشب با شما تماس بگیرم، اما شماره تلفن شما را گم کردم.

It was going to rain but suddenly the sun appeared.

قرار بود باران ببارد، اما ناگهان خورشید ظاهر شد.

We were going to buy a new TV but then we changed our minds.

قصد داشتیم تلویزیون بخریم، اما تصمیم‌مان عوض شد.

You were going to be my bridesmaid, but then you didn’t come to my wedding.

قرار بود ساقدوش من باشی، اما به مراسم عروس من نیامدی.

قیدهای زمان آینده با  going to

مهم‌ترین نشانه‌های جملاتی که آینده را توصیف می‌کنند، قید زمان است.

همان‌طور که برای زمان (حال) و (گذشته)، قیدهای مشخصی به کار می‌رود، برای زمان آینده نیز قیدهای بخصوصی وجود دارد.

 چند قید زمان رایج که با goinh to در جمله به کار می‌رود، عبارت است از:

 • in one year به معنای (طی یک سال)
 • next week/year/Monday/month/July

  به معنای (هفته آینده/سال آینده/دوشنبه آینده/ماه آینده/ژوئیه آینده)

 • tomorrow به معنای (فردا)
 • this/week/month/Saturday/year/morning به معنای (این هفته/این ماه/این شنبه/امسال/امروز صبح)

شکل کوتاه جمله با going to

شکل کوتاه جملات مثبت و منفی با going to در مواقع غیر رسمی و محاوره به کار می‌رود.

جدول زیر شکل کوتاه و بلند را برای going to نشان می‌دهد.

مثالشکل کوتاه Short Formشکل بلند Long Form
I’m (not) (not: I amn’t)…’m (not)am (not)
you’re…’reare
we’re not/we aren’t…’re not/…aren’tare not
he’s…’sis
she’s not/she isn’t…’s not/…isn’tis not

نکته: در نوشتار انگلیسی، شکل کوتاه «are» فقط می‌تواند بعد از ضمایر فاعلی (Subject Pronouns) بیاید، نه بعد از اسم. به مثال زیر توجه کنید.

They’re going to meet in town.(but not: The women’re going to meet in town.)

آن‌ها قرار است [همدیگر] را در شهر ملاقات کنند.

توضیح ساختار Gonna

در زبان انگلیسی محاوره و در موقعیت‌های غیر رسمی، اغلب افراد انگلیسی‌زبان از «gonna» به جای «going to» استفاده می‌کنند. برای هر دو حالت، فعل بعد از آن به شکل ساده می‌‌آید.

حتما بخون  زمان آینده استمراری (Future Continuous) در زبان انگلیسی

توجه داشته باشید که ساختار «gonna» نباید برای موقعیت‌های رسمی و نگارشی به کار برود.

 مثال‌های زیر ساختار «gonna» را در جمله نشان می‌دهند.

I’m gonna go to the beach tomorrow. (Informal)

 I’m going to go to the beach tomorrow. (Formal)

قرار است فردا به کنار دریا بروم.

He’s gonna bring his old friend to the party. (Informal)

He’s going to bring his old friend to the party. (Formal)

او قصد دارد دوست قدیمی‌اش را به مهمانی دعوت کند.

This is gonna be a good day! (Informal)

This is going to be a good day! (Formal)

قرار است روز خوبی باشد!

تفاوت will و going to

گرامر «will» هم مانند «going to» برای آینده به کار می‌رود، اما تفاوت‌هایی میان آن‌ها وجود دارد.

به طور کلی، از «will» در موارد زیر استفاده می‌کنیم:

 • برای تصمیم‌گیری‌های آنی:

I‘ll buy one for you too.

یکی هم برای تو می‌خرم.

I think I‘ll try one of those.

فکر کنم یکی از آن‌ها را امتحان کنم.

در این مثال، شخص گوینده در لحظه تصمیم گرفته است.)

 • وقتی فکر می‌کنیم یا باور داریم که اتفاقی در آینده می‌افتد:

My team will not win the league this season.

تیمم در این فصل قهرمان لیگ نمی‌شود.

I think it will rain later so take an umbrella with you.

فکر می‌کنم بعداً باران بیاید، بنابراین چتر با خودت ببر.

 • برای پیشنهاد دادن، قول دادن یا تهدید کردن:

I‘ll give you a discount if you buy it right now.

اگر الان آن را بخرید، تخفیف می‌دهم.

I promise I will behave next time.

قول می‌دهم دفعه بعد مؤدب باشم.

I‘ll take you to the movies if you’d like.

اگر بخواهی سینما می‌برمت.

future tense

نشان دادن زمان آینده

برای توصیف زمان آینده می‌توانیم از روش‌های مختلفی کمک بگیریم که یکی از آن‌ها استفاده از گرامر going to است.

روش‌های زیر برای نشان دادن زمان آینده در انگلیسی کاربرد زیادی دارند و برای موقعیت‌های مختلفی در آینده به کار می‌روند.

 • be going to
 • will
 • Present Continuous
 • Present Simple
 • Future Simpl

جدول جمع‌بندی

در بخش پایانی، جدول‌های جمع‌بندی گرامر going to همراه با مثال آمده است.

جملات مثبت و منفی با going to
.travelgoing toam are is are areI You He/She/it We They
travel.not going to
جملات پرسشی بله یا خیر با going to
travel?going toI you he/she/it we theyAm Are Is Are Are
    
پاسخ مثبت با going to
am. are. is. are. are.I you he/she/it we theyYes,
پاسخ منفی با going to
am not. are not. (aren’t) is not. (isn’t) are not. (aren’t) are not. (aren’t)I you he/she/it we theyNo,
       
جملات پرسشی با کلمه پرسشی
travel?going toI you he/she/it we theyam are is are areWhat when where why How Who…with
مقاله قبلی
زمان گذشته استمراری (Past Continuous Tense) در زبان انگلیسی
مقاله بعدی
آینده در گذشته (Future in the Past) در زبان انگلیسی
فهرست