گذشته کامل استمراری  (Past Perfect Continuous) در زبان انگلیسی

گذشته کامل استمراری  (Past Perfect Continuous)

انگلیسی‌ زبانان، در موقعیت‌های رسمی و غیر رسمی، از انواع زمان‌های انگلیسی استفاده می‌کنند. یکی از این زمان‌ها، گذشته کامل استمراری (Past Perfect Continuous) است.

در این آموزش، به زبانی ساده و با مثال‌های کاربردی، به معرفی و آموزش گرامر Past perfect Continuous پرداخته‌ایم که به آن «ماضی بعید استمراری» نیز می‌گویند.

کاربرد زمان گذشته کامل استمراری

از زمان گذشته کامل استمراری  برای موارد زیر استفاده می‌‌کنیم:

  • برای توصیف عملی در گذشته که خیلی وقت پیش شروع شده و تا وقوع عمل دیگر، یا مدت زمان مشخصی در گذشته ادامه داشته است:

They boys had been playing soccer for an hour when it started to rain. 

باران که شروع به باریدن کرد، یک ساعتی می‌شد که پسرها مشغول فوتبال بازی کردن بودند.

  • برای بیان مدت زمان وقوع رویدادی که قبل از عمل دیگری در گذشته رخ داده است:

Richard needed a holiday because he had been working hard for six months. 

(ریچارد) به تعطیلات احتیاج داشت، زیرا شش ماهی می‌شد که سخت مشغول کار کردن بود.

  • برای توصیف علت وقوع کاری در زمان گذشته:

He was tired because he had been jogging. 

او خسته بود، زیرا مشغول دویدن بود.

گذشته کامل استمراری

نکته اول:

از زمان گذشته کامل استمراری وقتی استفاده می‌کنیم که بر روی خود عمل تأکید داشته باشیم نه زمان پایان یافتن آن.

مثال :

The workers had been unloading the truck when the storm started. 

پیش از آن که توفان شروع شود، کارگران مشغول خالی کردن بار کامیون بودند.

نکته دوم:

زمان گذشته کامل استمراری تا زمان حال ادامه ندارد، بلکه قبل از وقوع عمل دیگری در گذشته پایان یافته است.

مثال:

They had been talking for over an hour before Tony arrived. 

قبل از آن‌که «تونی» برسد، بیش از یک ساعت می‌شد که آن‌ها مشغول حرف زدن بودند.

ساختار گذشته کامل استمراری

ساختار گذشته کامل استمراری  مانند حال کامل استمراری (Present Perfect Continuous) است، با این تفاوت که به‌جای فعل‌های کمکی «have» و «has»، از «had» استفاده می‌شود.

 بنابراین، فرمول جملات مثبت، منفی و پرسشی به‌شکل زیر خواهد بود:

Subject + had + been + v + (-ing)

Subject + had not/hadn’t been + v + (-ing)

Had + Subject + been + v + (-ing)?

نکته: جمله پرسشی «how long» در زمان گذشته کامل استمراری کاربرد زیادی دارد، زیرا مانند زمان حال کامل استمراری، بر روی مدت زمان انجام کار تأکید دارد.

مثال

How long had you been waiting to get on the bus? 

برای سوار اتوبوس شدن، چند ساعت منتظر مانده بودی؟

شکل کوتاه و بلند فعل گذشته کامل استمراری

وقتی در زبان محاوره از زمان گذشته کامل استمراری استفاده می‌کنیم، اغلب فعل کمکی «had» را به شکل کوتاه تبدیل می‌کنیم. بعضی وقت‌ها برای موقعیت‌های غیر رسمی نیز از آن استفاده می‌کنیم.

حتما بخون  زمان گذشته استمراری (Past Continuous Tense) در زبان انگلیسی

شکل کوتاه جملات مثبت گذشته کامل استمراری در جدول زیر آمده است.

شکل کوتاه (Short from)شکل بلند (Long form)
I‘d beenI had been
You‘d beenYou had been
He‘d beenHe had been
She‘d beenShe had been
It‘d beenIt had been
We‘d beenWe had been
They‘d beenThey had been

مثال گذشته کامل استمراری

Hanen had been playing well when the game was interrupted due to heavy rain. 

وقتی به دلیل بارش شدید باران بازی لغو شد، «هانن» داشت خوب بازی می‌کرد.

We’d been preparing the house for hours before the first guests arrived. 

قبل از این‌که مهمان‌ها برسند، چند ساعتی می‌شد که داشتیم خانه را آماده می‌کردیم.

I‘d been walking for hours when I finally found the house. 

ساعت‌ها راه رفتم تا بالاخره خانه را پیدا کردم.

The meeting ended after they’d been negotiating all afternoon. 

بعد از این‌که تمام بعد از ظهر را مشغول مذاکره کردن بودند، جلسه به اتمام رسید.

She’d been going to the same hairdresser’s for years before it shut down. 

 قبل از این‌که آرایشگاه تعطیل شود، سال‌ها به همان‌جا می‌رفت.

He hadn’t been feeling well for a long time when he suddenly collapsed at work yesterday. 

پیش از آن‌که دیروز، ناگهان سر کار از شدت خستگی بیهوش شود، برای مدت زیادی حال خوبی نداشت.

She was covered in flour because she’d been making a cake. 

سر تا پایش آغشته به آرد شده بود، زیرا داشت کیک درست می‌کرد.

It hadn’t been snowing for long when the children tried to make a snowman. 

وقتی بچه‌ها تصمیم گرفتند آدم‌برفی بسازند، مدت زمان زیادی نبود که برف می‌بارید.

گذشته کامل استمراری

قیدهای زمان گذشته کامل استمراری

قید زمان «for»

مهم‌ترین و کاربردی‌ترین قید زمان حال کامل و حال کامل استمراری، قید زمان «for» است.

در گذشته کامل استمراری  نیز از این قید استفاده می‌شود که معمولاً به شکل «for + time» به کار می‌رود،

مانند مثال‌های زیر:

She had been working at that company for a year when she met James. 

وقتی «جیمز» را ملاقات کرد، یک سال می‌شد که در آن شرکت مشغول به کار بود.

We’d been living in Berlin for three months when we had to leave. 

وقتی ناچار شدیم «برلین» را ترک کنیم، سه ماه بود که در آنجا زندگی می‌کردیم.

You had been waiting there for an hour when she arrived. 

وقتی او رسید، یک ساعت می‌شد که تو آنجا منتظر مانده بودی.

سایر قیدهای زمان گذشته کامل استمراری

برای زمان گذشته کامل استمراری، می‌توانیم از قیدهای زمان دیگری نیز استفاده کنیم. علاوه بر «for»، مهم‌ترین قیدهای زمان گذشته کامل استمراری  عبارت‌اند از:

  • when
  • before
  • by the time
  • since
  • only

مثال‌:

Had you only been waiting there for a few minutes when she arrived? 

وقتی او رسید، آیا تو فقط چند دقیقه آنجا منتظر مانده بودی؟

(قید کمکی «only»، در جملات مثبت، بعد از فعل کمکی «had» و قبل از «been» قرار می‌گیرد و در جملات پرسشی، بین فاعل و «been» می‌آید).

She had been writing reports since morning when the boss came the office. 

وقتی رئیس به اداره آمد، او از صبح مشغول نوشتن گزارش‌ها بود.

By the time we finished the meal, we’d been sitting around the table for six hours! 

وقتی غذا خوردیم، شش ساعت می‌شد که دور میز نشسته بودیم.

Had the car been working well before the accident? 

قبل از تصادف، ماشین خوب کار می‌کرد؟

افعال غیر استمراری در زبان انگلیسی

برخی از افعال انگلیسی، شکل استمراری ندارند. به عبارت دیگر، این فعل‌ها «ing-» نمی‌گیرند.

حتما بخون  زمان آینده کامل استمراری (Future Perfect Continuous)

به این دسته از فعل‌ها {افعال غیر استمراری} (Non-progressive Verbs) می‌گوییم.

جدول فهرستی از افعال غیر استمراری

افعال غیر استمراری (Non-progressive Verbs)
believebelongappear
carecostdislike
existexpectfeel
forgethavehate
hearhopeimagine
includeknowlike
looklovemind
needownprefer
realizeremembersee
seemsmellsuppose
tasteunderstandwant

مثال

برای آشنایی بیشتر با فعل‌های غیر استمراری، به مثال‌های زیر توجه کنید.

 I believe what you say. 

به آنچه می‌گویی اعتقاد دارم.

She dislikes eating pizza. 

از پیتزا بدش می‌‌آید.

I doubt what you say is true. 

شک دارم آنچه شما می‌گویید درست باشد.

He imagines he needs some time off work. 

تصور می‌کند که به مدتی مرخصی کاری احتیاج دارد.

I know Tom very well. 

«تام» را خیلی خوب می‌شناسم.

It sounds like a good idea. 

فکر خوبی به نظر می‌رسد.

I agree we need to finish the project. 

قبول دارم که باید پروژه را به پایان برسانیم.

I need some time off. 

به مدتی مرخصی احتیاج دارم.

برای زمان گذشته کامل استمراری، نباید از فعل‌های غیر استمراری استفاده کنیم. به‌جای آن، زمان (گذشته کامل) به کار می‌بریم،

مثال:

When we got married, Bill and I had known each other for ten years. 

 (When we got married, Bill and I had been knowing each other.)

وقتی من و «بیل» ازدواج کردیم، ده سال بود که همدیگر را می شناختیم.

The motorcycle had belonged to George for years before Tina bought it. 

 (The motorcycle had been belonging to George for years before Tina bought it.)

قبل از این‌که «تینا» موتورسیکلت را بخرد، چندین سال متعلق به «جورج» بود.

گذشته کامل استمراری و گذشته استمراری

اگر در جمله به مدت زمان اشاره نشود (از قیدهایی مانند «for five minutes» یا «since Friday» استفاده نشود)، بسیاری از انگلیسی‌زبان‌ها ترجیح می‌دهند در مکالمات روزمره خود، به‌جای گذشته کامل استمراری، گذشته استمراری (Past Continuous) را به کار ببرند.

حتما بخون  زمان آینده کامل (Future Perfect Tense) در زبان انگلیسی

هر کدام از این دو زمان، کاربرد و مفهوم خاص خودشان را دارند.

زمان گذشته استمراری، بر روی عملی تأکید دارد که در زمان گذشته توسط عمل دیگری قطع شده است،

 اما زمان گذشته کامل استمراری، به مدت زمان وقوع رویدادی قبل از عمل دیگر اشاره دارد.

مثال:

He was tired because he was exercising so hard. 

He was tired because he had been exercising so hard. 

در جمله اول، علت خستگی شخص این است در آن لحظه مشغول ورزش کردن بوده،

 اما در جمله دوم، دلیل خستگی شخص این است که طی مدت زمانی مشغول ورزش کردن بوده است.

بنابراین، احتمال دارد که در آن لحظه همچنان به ورزش کردن ادامه داده یا همان لحظه دست از ورزش کردن برداشته باشد.

گذشته کامل استمراری و حال کامل استمراری

زمان‌های حال کامل استمراری و گذشته کامل استمراری بر روی مدت زمان انجام کاری تأکید دارند.

اما تفاوت میان آن‌ها این است که زمان حال کامل استمراری به موقعیتی اشاره دارد که در گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه دارد.

مثال‌:

She has been cleaning the room since morning. 

از صبح مشغول تمیز کردن اتاق بوده است.

They have been studying for the math exam the whole day. 

آن‌‌ها کل روز را برای برای امتحان ریاضی مشغول درس خواندن بوده‌اند.

He has been running that company for 10 years. 

ده سال است که آن کارخانه را اداره می‌کند.

I have been reading this novel for 5 days. 

پنج روز است که مشغول خواندن این رمان هستم.

We have been talking with Lisa for hours. 

ساعت‌هاست که با «لیسا» مشغول حرف زدن هستیم.

گذشته کامل استمراری

اما زمان گذشته کامل استمراری  برای بیان موقعیتی به کار می‌رود که در گذشته شروع شده و تا قبل از عمل دیگری در گذشته ادامه داشته است؛ بنابراین، دیگر تا زمان حال ادامه پیدا نکرده است.

مثال های بیشتر از گذشته کامل استمراری

به چند جمله دیگر زمان گذشته کامل استمراری توجه کنید.

Tom had been sitting in the garden for 2 hours when his friends went to the cinema. 

وقتی دوستان «تام» به سینما رفتند، دو ساعتی می‌شد که «تام» در باغ نشسته بود.

We had been looking for the wallet for 2 hours when Susan found it. 

وقتی «سوزان» کیف پول را پیدا کرد، دو ساعت بود که دنبالش می‌گشتیم.

They had been celebrating their wedding anniversary for hours when David arrived. 

وقتی «دیوید» از راه رسید، چند ساعتی می‌شد که سالگرد ازدواجشان را جشن گرفته بودند.

My wife had been cooking the meal since 4 o’clock when my father called us. 

وقتی پدرم به ما زنگ زد، همسرم از ساعت ۴ مشغول غذا پختن بود.

زمان گذشته کامل استمراری  مانند حال کامل استمراری است، اما به مدت زمانی در گذشته اشاره می‌کند. به عبارت دیگر، زمان حال کامل استمراری، به زمان حال اشاره دارد.

جدول جمع‌بندی زمان گذشته کامل استمراری

در بخش پایانی آموزش گرامر Past Perfect Continuous، جدول جمع‌بندی آن را همراه با مثال مشاهده می‌کنید.

جملات پرسشی (Questions)جملات منفی (Negative Statements)جملات مثبت (Affirmative Statements)
Had I been working?I hadn’t been workingI had been working
Had you been working?You hadn’t been workingYou had been working
Had he/she/it been working?He/She/It hadn’t been workingHe/She/It had been working
Had we been working?We hadn’t been workingWe had been working
Had you been working?You hadn’t been workingYou had been working
Had they been working?They hadn’t been workingThey had been working
مقاله قبلی
زمان آینده استمراری (Future Continuous) در زبان انگلیسی
مقاله بعدی
زمان گذشته استمراری (Past Continuous Tense) در زبان انگلیسی