1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. زمان ها در زبان انگلیسی
  4. زمان گذشته استمراری (Past Continuous Tense) در زبان انگلیسی

زمان گذشته استمراری (Past Continuous Tense) در زبان انگلیسی

زمان گذشته استمراری (Past Continuous Tense)

زمان گذشته استمراری برای بیان عملی که در زمان مشخصی در گذشته اتفاق افتاده و اغلب برای مدت کوتاهی ادامه داشته است، به‌کار می‌رود. در ادامه به آموزش گرامر زمان گذشته استمراری، ساختار و کاربردهای آن در جمله‌های خبری، منفی، پرسشی و نکات املایی می­پردازیم. در پایان، جدول جمع‌بندی ارائه شده که کاربردهای زمان گذشته استمراری را همراه با مثال نشان می‌دهد.

کاربرد گذشته استمراری در زبان انگلیسی

از زمان گذشته استمراری در موارد زیر استفاده می‌شود:

  • برای بیان عملی که در گذشته با عمل دیگری هم‌پوشانی داشته است،
  • یا معمولاً قبل از زمان مشخصی شروع شده و تا مدت کوتاهی بعد از آن ادامه داشته است:

At three o’clock, I was working. 

ساعت سه داشتم کار می‌کردم.

(قبل از ساعت سه کارم را شروع و بعد از آن تمام کردم).

I was walking to the station when I met John. 

در حال قدم زدن به‌طرف ایستگاه بودم که (جان) را ملاقات کردم.

(قبل از دیدار با «جان» شروع به قدم زدن کردم و شاید بعد از آن هم کمی به قدم زدن ادامه دادم).

I was not eating dinner when you got home late last night. 

وقتی دیشب به خانه آمدی، شام نمی‌خوردم.

برای روایت داستان یا رویدادی که در گذشته، طی زمان مشخصی اتفاق افتاده است:

The birds were singing, the sun was shining and in the cafés people were laughing and chatting. Amy sat down and took out her phone. 

پرنده‌ها آواز می‌خواندند، خورشید می‌تابید و مردم در کافه‌ها می‌خندیدند و گپ دوستانه می‌زدند.

)امی( نشست و تلفن همراهش را از کیفش درآورد.

  • برای عادت‌های موقت یا عادت‌هایی که در گذشته بیشتر از حد انتظار انجام می‌دادیم.

استفاده از قیدهای تکرار «always»،  «forever» یا «constantly»

مثال:

He was always leaving the tap running. 

همیشه شیر آب را باز می‌گذاشت.

Janet was constantly singing. 

 (ژانت) پیوسته آواز می‌خواند.

  • برای تأکید بر این‌که کاری در زمان کوتاهی در گذشته ادامه داشته است.
  • استفاده از عبارت‌های قیدی نظیر «all day»، «all evening» یا «for hours»

I was working in the garden all day. 

تمام روز را در باغ مشغول کار کردن بودم.

He was reading all evening. 

تمام عصر را مشغول مطالعه کردن بود.

گذشته استمراری

همراه با فعل‌هایی که تغییر کردن یا رشد کردن را نشان می‌دهند.

مانند «grow»:

The children were growing up quickly. 

بچه‌ها داشتند به‌سرعت بزرگ می‌شدند.

Her English was improving. 

زبان انگلیسی‌اش داشت بهتر می‌شد.

My hair was going gray. 

موهایم داشت سفید می‌شد.

The town was changing quickly. 

شهر داشت به‌سرعت تغییر می‌کرد.

از گذشته استمراری برای درخواست نیز استفاده می‌شود.

 درخواست مربوط به حال است. برای این منظور، کلمه «wonder» به‌کار می‌رود.

مثال:

I was wondering if you could walk the dog for me this evening. 

آیا ممکن است امروز عصر سگم را راه ببری؟

She was wondering if you could babysit after school today. 

آیا امکان دارد امروز بعد از مدرسه، از بچه نگهداری کنید؟

We were wondering if she was able to meet us at noon. 

آیا امکان دارد ظهر به دیدن ما بیاید؟

I was wondering if you could open the door. 

آیا امکان دارد در را باز کنی؟

ساختار گذشته استمراری در انگلیسی

در جدول زیر ساختار کلی زمان گذشته استمراری را برای همه فاعل‌ها در حالت خبری، منفی و پرسشی مشاهده می‌کنید.

گذشته استمراری (Past Continuous)
Was I working? .I wasn’t workingI was working.
Were you working?.You weren’t working.You were working
Was he working?.He wasn’t working.He was working
Was she working?.She wasn’t workingShe was working.
Was it working?.It wasn’t working.It was working
Were we working?.We weren’t working.We were working
Were you working?.You weren’t working.You were working
Were they working?.They weren’t working.They were working

فرمول زمان گذشته استمراری

برای ساختن گذشته استمراری، ابتدا فاعل/ ضمیر فاعلی، سپس فعل «to be» در زمان گذشته (was  و were) و در ادامه فعل اصلی را با ساختار «v + -ing» می‌آوریم.

حتما بخون  آینده در گذشته (Future in the Past) در زبان انگلیسی

 اگر هم جمله به مفعول نیاز داشته باشد، بعد از فعل آورده می‌شود.

فرمول جملات خبری گذشته استمراری :

Subject + was/were + verb + -ing

مثال زمان گذشته استمراری در انگلیسی

This time last year, I was living in Brazil. 

پارسال همین موقع، در برزیل زندگی می‌کردم.

I was reading a book at 4 p.m. 

ساعت چهار کتاب می‌خواندم.

.We were having lunch at 12:30

ساعت ۱۲:۳۰ داشتیم ناهار می‌خوردیم.

They were always quarrelling. 

همیشه در حال مجادله بودند.

گذشته استمراری

جملات منفی گذشته استمراری

برای ساختن جملات منفی گذشته استمراری، مانند جملات خبری عمل می‌کنیم. فقط لازم است که برای «was» و «were»، از منفی‌کننده «not» کمک بگیریم.

فرمول جملات منفی گذشته استمراری:

Subject + was/were (not) + verb + -ing

جدول شکل کوتاه شده گذشته استمراری برای همه فاعل‌ها

شکل کوتاه‌ شده (Short Forms)
I wasn’tShe wasn’t
You weren’tIt wasn’t
He wasn’tWe weren’t
They weren’tYou weren’t

مثال جملات منفی گذشته استمراری

Peter wasn’t doing his homework when his teacher came in. 

وقتی معلم وارد شد، «پیتر» تکالیفش را انجام نمی‌داد.

Rebecca was angry with her children because they weren’t sleeping when she arrived. 

 (ربکا) از دست بچه‌هایش عصبانی بود، زیرا وقتی از راه رسید، نخوابیده بودند.

The traffic wasn’t moving at all at 8 a.m. 

در ساعت ۸:۰۰ صبح، ترافیک اصلاً روان نبود.

Max and Becky weren’t jogging when we saw them. 

وقتی «مکس» و «بکی» را دیدیم، پیاده‌روی نمیکردند.

We weren’t driving very fast because the road was wet. 

با سرعت رانندگی نمی‌کردیم، چون جاده خیس بود.

سوالی کردن گذشته استمراری

سوالی کردن گذشته استمراری در انگلیسی نیز به دو شکل است که در ادامه آن را توضیح می‌دهیم.

  • جملات پرسشی بله یا خیر
  • جملات پرسشی با کلمه پرسشی

جملات پرسشی بله یا خیر

برای ساختن جمللات پرسشی بله یا خیر، فقط جای فعل «to be» و فاعل/ضمیر فاعلی را عوض می‌کنیم.

 فرمول جملات پرسشی بله یا خیر.

Was/Were + subject + verb + -ing?

مثال جملات پرسشی بله یا خیر

begin — beginning

forget  — forgetting

upset — upsetting

regret — regretting

prefer  — preferring

admit  — admitting

مثال

Was it raining when you went out?

وقتی رفتی بیرون، داشت باران می‌آمد؟

Was it snowing yesterday at 5 o’clock? 

دیروز ساعت ۵ داشت برف می‌بارید؟

Were you still skating in the park when Jemma called you? 

زمانی که «جما» به تو زنگ زد، داشتی در پارک اسکیت بازی می‌کردی؟

Were the boys working in the garden when their uncle came round for a coffee? 

زمانی که داییِ پسرها برای نوشیدن قهوه آمد، آن‌ها در باغ مشغول کار بودند؟

حتما بخون  زمان آینده کامل (Future Perfect Tense) در زبان انگلیسی

در پاسخ کوتاه و بلند نیز «was» و «were» به‌کار می‌رود،

مانند مثال‌های زیر:

Was he ing football at that moment? 

.Yes, he was (No, he wasn’t)

در آن لحظه داشت فوتبال بازی می‌کرد؟

بله، همین‌طور است (نه، این‌طور نیست).

Were they staying with their parents? 

.Yes, they were (No, they weren’t)

آیا نزد والدین‌شان می‌ماندند؟

بله، همین‌طور است (نه، این‌طور نیست).

جملات پرسشی منفی در زمان گذشته استمراری

در زمان گذشته استمراری نیز مانند زمان‌های دیگر، می‌توانیم از حالت پرسشی منفی استفاده کنیم.

 برای ساختن این جملات، «wasn’t» یا «weren’t» را در ابتدای جمله به‌کار می‌بریم،

مثال :

Wasn’t she reading a book? 

مشغول خواندن کتاب نبود؟

Weren’t they studying when Lucy called? 

وقتی «لوسی» زنگ زد، آن‌ها مشغول مطالعه نبودند؟

جملات پرسشی با کلمه پرسشی

برای ساختن جملات پرسشی با کلمه پرسشی، ابتدا کلمه پرسشی، سپس فعل «To be»، بعد فاعل/ضمیر فاعلی و در ادامه فعل را به‌صورت «v + -ing» می‌آوریم.

فرمول جملات پرسشی گذشته استمراری با کلمه پرسشی :

Wh-question word + was/were + subject + v + -ing?

مثال جملات پرسشی با کلمه پرسشی

What were you doing when the alarm went off last night? 

دیشب وقتی زنگ ساعت به صدا درآمد، چه‌ کار می‌کردی؟

What was she doing this time yesterday? 

دیروز همین موقع، مشغول چه کاری بود؟

Why were the buses running late? 

چرا اتوبوس‌ها دیر حرکت می‌کردند؟

How were your children getting along? 

بچه‌هایت چطور با هم کنار می‌آمدند؟

Who was Ms. Johnson calling when I arrived? 

وقتی رسیدم، خانم «جانسون» داشت با چه کسی تماس می‌گرفت؟

کاربرد when و while در گذشته استمراری

در بعضی موارد، به‌ کمک دو جمله، رویدادی را در گذشته توصیف می‌کنیم. در واقع، هدف ما بیان دو اتفاق است که به‌طور هم‌زمان در گذشته رخ داده‌اند.

در این حالت، یکی از جمله‌ها گذشته استمراری و دیگری گذشته ساده است و برای ارتباط دادن این دو جمله، از  «when» یا «while» کمک می‌گیریم.

فرمول کلی جملات با «when» به‌صورت زیر است:

When + Simple Past Tense + (,) + Past Continuous Tense

Past Continuous Tense + when + Simple Past Tense

فرمول کلی جملات با «while» به‌شکل زیر است:

While + Past Continuous Tense + (,) + Simple Past Tense

Simple Past Tense + while + Past Continuous Tense

مثال

We were having dinner when the phone rang. 

داشتیم شام می‌خوردیم که تلفن زنگ زد.

(عمل شام خوردن از قبل شروع شده بود و استمرار داشت، اما زنگ تلفن آن را متوقف کرد)

Sally was ing the piano when her father arrived. 

(سالی) پیانو می‌زد که پدرش از راه رسید.

سالی پیانو زدن را از قبل شروع کرده بود و مشغول نواختن بود که با آمدن پدرش برای مدتی متوقف شد. While we were ing tennis, it started to rain. 

داشتیم تنیس بازی می‌کردیم که باران بارید.

موقع بازی کردن، ناگهان باران آمد و بازی متوقف شد

While she was sleeping, someone took her phone. 

خوابیده بود که یک نفر تلفن همراهش را برداشت.

)حین خوابیدن، اتفاق دیگری افتاد(

نکته 1

 در تمام این مثال‌ها می‌بینید که عملی که زودتر شروع شده، با گذشته استمراری و عملی که آن را قطع کرده، با گذشته ساده بیان شده است. در واقع، مدت زمان گذشته استمراری، از گذشته ساده طولانی‌تر است. برای ارتباط میان این دو جمله، از «while» یا «when» کمک می‌گیریم.

نکته 2

 در مثال‌های اول و دوم، «when»  وسط دو جمله آمده است. اما در دو مثال آخر، «while» در ابتدای جمله قرار گرفته است. تفاوت آن در علامت «ویرگول» است. اگر «when» یا «while» در ابتدای جمله به‌کار برود، از «ویرگول» استفاده می‌کنیم، اما اگر وسط جمله قرار بگیرد، دیگر نیازی به ویرگول نیست.

نکات املایی گذشته استمراری در انگلیسی

در ادامه این مطلب، نکات املایی مربوط به زمان گذشته استمراری آمده است.

قانون اول

فعل‌هایی که به «e» ختم می‌شوند اگر در انتهای فعل، حرف «e» داشته باشیم که به آن حرف خاموش (Silent e) گفته می‌شود – نوشته می‌شود اما خوانده نمی‌شود – حرف «e» را حذف و به آن «ing-» اضافه می‌کنیم.

achieve — achieving

hate — hating

live — living

take — taking

strike — striking

bike — biking

make — making

have  — having

dance — dancing

اما به فعل‌هایی که «e» در انتهای آن‌ها صدای کشیده دارد، فقط «ing-» اضافه می‌کنیم.

see — seeing

be — being

flee — fleeing

agree — agreeing

قانون دوم

فعل‌های تک‌سیلابیدر فعل‌های «تک‌سیلابی» که به (حرف بی‌‌صدا + حرف صدادار + حرف بی‌صدا) (CVC) ختم می‌شوند، حرف آخر را تکرار می‌کنیم و سپس به آن «ing-» اضافه می‌کنیم.

sit — sitting

get — getting

pet — petting

plan — planning

run — running

put   — putting

stop — stopping

trim — trimming

win  — winning

قانون سوم

فعل‌هایی که به w ,x و y ختم می‌شوندبرای آن دسته از فعل‌هایی که به w ,x و y ختم می‌شوند، نباید حرف آخر را تکرار کنیم. فقط کافی‌ست به انتهای فعل «ing-» اضافه شود.

glow — glowing

flow — flowing

show — showing

stay — staying

wax — waxing

قانون چهارم

فعل‌های دوسیلابی یا بیشتردر فعل‌های دوسیلابی یا بیشتر از دو سیلاب که به «CVC» ختم می‌شوند، فقط در صورتی حرف آخر تکرار می‌شود که «تکیه» (Stress) روی آخرین سیلاب باشد.

happen — happening

open — opening

listen — listening

shiver  — shivering

قانون پنجم

اگر فعلی به «ie-» ختم شود، ابتدا «ie-» به «y-» تبدیل می‌شود و سپس به آن «ing-» اضافه می‌کنیم.

die — dying

lie — lying

tie — tying

جدول جمع‌بندی گذشته استمراری

گذشته استمراری (Past Continuous)
برای بیان عملی در گذشته که با عمل دیگری هم‌پوشانی دارد. Example: I was walking to the station when I met John. Use with: when, past simple, two o’clock, 7 p.m.
برای روایت داستانی در گذشته Example: The birds were singing and the sun was shining. Use with: the past simple.
برای بیان برخی از عادت‌های گذشته Example: She was constantly singing. Use with: always, forever, constantly, at that time, in those days.
برای تأکید بر مدت زمان انجام فعالیتی در گذشته Example: I was working in the garden all day. Use with: all day, all evening, for hour.
مقاله قبلی
گذشته کامل استمراری  (Past Perfect Continuous) در زبان انگلیسی
مقاله بعدی
زمان آینده  (Future Tense) در زبان انگلیسی
فهرست