1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. ضمایر در زبان انگلیسی
  4. ضمایر اشاره در زبان انگلیسی (demonstrative pronoun)

ضمایر اشاره در زبان انگلیسی (demonstrative pronoun)

ضمایر اشاره

ضمایر اشاره در زبان انگلیسی (demonstrative pronoun)

از ضمایر اشاره برای جایگزینی یک اسم و یا عبارت اسمی استفاده میکنیم تا نشان دهیم شیء و یا اشیاء در زمان و یا مکان نزدیک هستند و یا دور.

چهارضمیر اشاره به ترتیب زیر وجود دارد.

This برای جایگزین شدن یک اسم منفرد(شخص و یا شیء) است که در نزدیکی گوینده قرار دارد.

That برای جایگزین شدن یک اسم منفرد است که دور از گوینده قرار دارد.

These برای جایگزین شدن یک اسم جمع است که در نزدیکی گوینده قرار دارد.

Those برای جایگزین شدن یک اسم جمع است که دور از گوینده قرار دارد.

مثال:

This is what I have been looking for the whole day. (این همان چیزی است که من در طول روز جستجومیکردم-برای اسم مفرد و نزدیک استفاده شده است)

We must tell the waitress this was not what we ordered.(باید به پیشخدمت بگوییم که این چزی نیست که ما سفارش دادیم-برای نشان دادن اینکه اسم مفرد است و نزدیک گوینده قرار دارد.)

Is that your cat with no tail? (آیا آن گربه شما بدون دم است-برای نشان دادن اسم مفرد و دور استفاده شده است)

This one is bigger than that. (این بزرگتر ازآن است-براینشان دادن اسم مفرد و دور استفاده شده است)

We are not bringing these along with us. (ما اینها را با خود مان نمیاوریم-برای اسم جمع و نزدیک استفاده شده است)

These are some of the letters I have to reply this week. )(اینها نامه هایی هستند که باید این هفته پاسخ دهیم-برای اسم جمع و نزدیک استفاده شده است)

ضمایر اشاره

We chose a chocolate cake from those on sale at the bakery. (ما کیک شکلاتی را اربین آنهایی که در شیرینی فروشی بود انتخاب کردیم-برای اسم جمع و دور استفاده شده است)

حتما بخون  Demonstratives در زبان انگلیسی

I think that tree is the tallest among those in the park. (من فکر میکنم که آن درخت از بین آن درختان پارک بلند تر است-برای اسم جمع ودور استفاده شده است)

ضمایر اشاره کمتر شناخته شده شامل:none,such,neither

از none برای اشاره به هیچکدام از اشیاء و مردم استفاده میشود

Such برای اشاره به شخص و یا شیئی که مشخص شده باشد

Neither برای نشان دادن اینکه نه یک گروه  و نه گروه دیگری از مردم واشیاء

از none  میتوان به عنوان ضمیر  اشاره  مفرد وجمع استفاده کرد:

The seller said that none of that type is available.(فروشنده گفت هیچکدام از ازآن نوع موجود نیست-noneمفرد است زیرا type مفرد است)

She was talking about the world coming to an end, but none of us were listening.(او در مورد پایان یافتن دنیاصحبت میکرد اما هیچیک از ما گوش نمیدادیم- none جمع است زیراus جمع است)  

Such میتواند به عنوان ضمیر اشاره مفرد وجمع استفاده شود:

If such is the way she explains things, the children will find it difficult to understand.(اگر چنین روشی برای توضیح همه چیز داشته باشد بچه ها به سختی متوجه میشوند-such مفرد است زیرا  way مفرد است) 

Such are the things we need to bring along for the trip to study the rocky landscape. (چنین چیزهایی را نیازداریم تا در سفر بیاوریم تا منظره صخره  ای را مطالعه کنیم-such جمع است زیرا  things جمع است)  

Nneitherمعمولا یک ضمیر مفرد است و با فعل مفرد استفاده میشود

Neither of the parents believes a word of what he said(هیچ یک از والدین یک کلمه از حرفهای اورا باور ندارد)

حتما بخون  ضمایر ملکی در زبان انگلیسی (possessive pronoun)

ضمایر اشاره جایگزین عبارت اسمی هم میشوند:

در مثالهای زیر کلمات پررنگشده در قسمت اول عبارت اسمی هستند و کلمه پررنگ شده در قسمت دوم ضمیر اشاره است که جایگزین عبارت اسمی شده است.

The Asian food is a bit spicy. that is a bit spicy.(غذای آسیایی کمی تند است.آن کمی تند است)

The ingredients will be added to the chicken soup. these will be added to the chicken soup(مواد به سوپ مرغ اضافه خواهند شد.اینها به سوپ مرغ اضافه خواهند شد)

What are the two bright objects hovering in the sky? What are those?(دو جسم روشن که در آسمان معلق هستند چه هستند؟آنها چه هستند؟)

ضمایر اشاره در جمله میتوانند فاعل و یا مفعول باشند:

This is the oldest building in town. (این قدیمی ترین خانه در شهر است-فاعل)

ضمایر اشاره

I hate this. Please take it away. (من از این متنفرم.لطفا آن را بردارید-مفعول)

That has to be the best dinner we have had for a long time. (آن باید بهترین شامی باشد که ذر این مدت خورده ایم-فاعل)

He kept talking about himself and nobody liked that. (اومدارم در مورد خودش صحبت میکرد و هیچکس آن را دوست ندارد-مفعول) 

ضمایر اشاره و صفات اشاره:

اگر این کلمات قبل از اسم قرار بگیرند ، به عنوان توصیف کننده اسم هستند و نقش صفت را دارند.و باید دقت کنید که ضمایر اشاره اسم را توصیف نمیکنند و به جای اسم در جمله قرار میگیرند.

 This is the same story I heard from him before.(این همان داستانی است که قبلا از او شنیدم-ضمیر اشاره-جایگزین اسم شده است) 

حتما بخون  ضمایر انعکاسی در زبان انگلیسی (reflexive pronoun)

This story is the same one I heard from him before(این داستان همان داستانی است که قبلا از او شنیدم-صفت اشاره-قبل از اسم قرار گرفته است)

o        .

o         That is not a bird; it is a kite.(آن پرنده نیست،یک بادبادک است-ضمیر اشاره-جایگزین اسم شده است)
That kite looks like a bird(آن بادبادک مثل یک پرنده به نظر میرسد-صفت اشاره-قبل ازاسم قرار گرفته است)

مقاله قبلی
ضمایر ملکی در زبان انگلیسی (possessive pronoun)
مقاله بعدی
ضمایر نامعین در زبان انگلیسی (indefinite pronoun)
فهرست