1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. ضمایر در زبان انگلیسی
  4. ضمایر موصولی در زبان انگلیسی (relative pronoun)

ضمایر موصولی در زبان انگلیسی (relative pronoun)

ضمایر موصولی (relative pronoun) - درس سوم

ضمایر موصولی در زبان انگلیسی (relative pronoun)

ضمایر موصولی را برای وصل کردن دو عبارت به هم استفاده میکنیم.ضمایر موصولی شامل:

 thatwhichwhowhomwhenwhosewhateverwhicheverwhoeverwhomeverwhichsoeverwhosoeverwhomsoeverwhosesoeverwhatsoever.

آنها برای معرفی عبارتهای وابسته استفاده میشوند-که به عنوان فاعل آنها استفاده میشوند.

Bob is my good friend who helped to repair my lawn mower.

(باب بهترین دوست من است که در درست کردن ماشین چمن زنی به من کمک کرد) این جمله از دو عبارت تشکیل شده است که با ضمیر موصولی who  به هم وصل شده اند.

باب بهترین دوست من است(عبارت اصلی)

که در درست کردن ماشین چمن زنی به من کمک کرد(عبارت وابسته)

ضمیر موصولی( که) فاعل جمله وابسته است.

ضمیرهای موصولی را نباید با عبارتهای وابسته و هم پایه که با حروف ربط به هم مرتبط میشوند را اشتباه گرفت.

حرفهای ربط به عنوان فاعل عبارت وابسته ایفای نقش نمیکنند.در حقیقت انها بعداز فاعل جمله وابسته قرار میگیرند.

The adults chatted while the children played.(بزرگترها حرف میزدند در حالیکه بچه ها بازی میکردند.)

عبارت اصلی (بچه ها بازی میکردند)

عبارت وابسته(درحالیکه بچه ها بازی میکردند)

فاعل هردو جمله بزرگترها و کودکان(adults /children)هستند.

توجهکنید که ححرف ربط while فاعل جمله وابسته نیست و بعد از آن فاعل children قرار گرفته است.

وصل کردن دو عبارت با ضمایر موصولی :who/that

The man is a visitor of a patient. He is dressed like a doctor.(مرد ویزیتور بیمار است. او مانند دکتر لباس پوشیده)

حتما بخون  ضمایر پرسشی در زبان انگلیسی (interrogative pronoun)

The man who is dressed like a doctor is a visitor of a patient.(مردی که مانند دکتر لباس پوشیده است ویزیتور بیمار است)

در مثال بالا who برای اشاره به مرد استفاده شده است.به عبارت دیگر مرد مرجع ضمیر who  است.

She bought a pair of running shoes. She could use it for jogging.(او یک جفت کفش دویدن خرید.او میتوانست از آنها برای  دویدن آهسته استفاده کند)

She bought a pair of running shoes that she could use for jogging.(او یک جفت کفش دویدن خرید که میتوانست از آنها برای دویدن استفاده کند)

That  ضمیر موصولی است،وجایگزین کفش شده است که مرجع ضمیر that  است.

ضمایر موصولی در ابتدای عبارت موصولی قرار میگیرند.

I know the dog that bit my cat(من سگی را میشناسم که سگم را گاز گرفت-)

ضمایر موصولی

در این مثال ضمیر موصولی that  استو عبارت موصولی that bit my cat را معرفی میکند.عبارت اصلی (I know the dog)است.عبارت موصولی به ما در رابطه با اسمی که درجمله اصلی است اطلاعات بیشتری را میدهد.

Who  برای اشخاص استفاده میشود

Taht و which برای اشاره به اشیاء و حیوانات استفاده میشوند.

تفاوت دیگر اینکه

بعد از who معمولا فعل استفاده میشود و اما بعد ازwhich میتوانیم فعل،ضمیر و یا اسم استفاده کنیم.

به عنوان مثال:

That was the camera, which cost five hundred dollars. (آن دوربینی بود که پانصد دلار قیمت داشت-بعد از which فعل قرار گرفته است)

That was the camera, which he bought yesterday. (آن دوربینی بود که او دیروز خرید-بعد ازwhich ضمیر قرار گرفته است)

 

That was the camera, which John got as a birthday present.(آن دوربینی بود که جان به عنوان هدیه تولد گرفت-بعد از which اسم قرار گرفته است) 

حتما بخون  ضمایر نامعین در زبان انگلیسی (indefinite pronoun)

.

ضمیر who  برای اشخاص استفاده میشود.who دوعبارت را به هم متصل میکند

به عنوان مثال:

Who lives in that 300-year-old mansion? (چه کسی در عمارت 300 ساله زندگی میکند؟)

That is the man, who is my father’s bitter enemy.( آن مردی است، که دشمن پدرم است)

جمله اخر که به مرد اشاره میکند  که اسم عبارت اصلی است و عبارت موصولی با who شروع شده است. 

ضمیر موصولی whose برای اشخاص برای اشیاء استفاده میشود.این ضمیر برای نشان دادن مالکیت و یا رابطه بین دو شخص و یا شیء استفاده میشود.

That is my uncle whose wife has run away with his twin brother.(آن دایی من است که همسرش با برادر دوقلویش فرار کرده است)

That is an empty house whose owner is in prison.(آن  خانه ای خالی از سکنه است که صاحبش در زندان است)

از whom برای توضیح در مورد انسان استفاده میشود.

این کلمه وقتی که مفعول فعل است به جای who  قرار میگیرد.و یا اگر بعد از حرف اضافه قرار بگیرد مفعول حرف اضافه است.

The man whom the police arrested was a police officer. (مردی را که پلیس دستگیر کرد افسر پلیس بود-مفعول فعل)

The man to whom you should speak is the manager. (مردی را که باید با او صحبت کنید مدیراست-مفعول حرف اضافه)

Whosoever امروزه به ندرت استفاده میشود و تقریبا هم معنی با whoever است.

The preacher warns that whosoever disbelieves him will not be blessed(کشیش هشدار داد هر کسی که به او ایمان نیاورد آمرزیده نخواهد شد)

ضمایر موصولی
مقاله قبلی
intensive/emphatic pronoun
مقاله بعدی
ضمایر one و ones
فهرست