اشکال فعل to be در زبان انگلیسی

کسانی که می خواهند زبان انگلیسی  بیاموزند باید دستور زبان انگلیسی را نیز فرا گیرند بنابراین یکی از موارد مهم در یادگیری فعل است و یکی از افعالی که در زبان انگلیسی کاربرد فراوانی دارد و به شکل‌های مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد، فعل «be» است. در این مطلب از مجموعه مطالب «کن دو»، کاربرد be در انگلیسی را بیان می کنیم و شکل‌های مختلف آن را در جملات متفاوت به عنوان مثال آورده ایم همچنین به نحوه ساختن جملات منفی و پرسشی با be  پرداخته شد.

اشکال فعل to be

فعل be به شکل‌های مختلفی در جملات بیان می شود.  که هر کدام  زمان و موقعیت متفاوتی را بیان می کند. همینطور این فعل به صورت کمکی یا اثلی نیز در جمله استفاده می شود. زیرا فعل be  جزو افعال بی‌قاعده است و می تواند شکل های متفاوتی به خود بگیرد. این فعل پرکاربردترین فعل زبان انگلیسی است و در اکثر جملات به آن بر میخوریم. از این رو یادگیری شکل های مختلف ان اهمیت دارد.

دسته بندی فعل be

فعل be به عنوان فعل بی‌قاعده در دو زمان حال و گذشته به کار می‌رود که به صورت زیر دسته‌بندی می‌شود.

Present: (I) am, (he, she, it) is (you, we, they) are + -ing form: being

Past: (I, he, she, it,) was, (you, we, they) were + -ed form: been

اشکال مختلف be به همراه یک نمونه جمله در جدول زیر بیان شده است.

فعل be
beمصدر
We are, We’re You are, You’re They are, They’reI am, I’m You are, You’re He/She/It is, He/She/It’s+حال ساده
Are we? Are you? Are they?Am I? Are you? Is he/she/it??
We are not, We aren’t, We’re not You are not, You aren’t, You’re not They are not, They aren’t, They’re notI am not, I’m not Your are not, You aren’t, You’re not He/She/It is not, He/She/It isn’t, He/She/It’s not
We were You were They wereI was You were He/She/It was+گذشته ساده
Were we? Were you? Were they?Was I? were you? Was he/she/it??
We ere not, We weren’t You were not, You weren’t They were not, They weren’tI was not, I wasn’t You were not, You weren’t He/She/It was not. He/She/It wasn’t
beenشکل سوم فعل
have/has beenحال کامل
had beenگذشته کامل
beingصفت فاعلی
am/is/are beingحال استمراری
was/were beingگذشته استمراری

مثال های بیشتر

مثال های زیر نیز کاربرد این فعل را به خوبی نشان می دهد.

This soup is very tasty. 

Play

سوپ خیلی خوشمزه است.

John and his wife are from Manchester. 

Play

«جان» و همسرش اهل «منچستر» هستند.

The children were good. 

Play

بچه‌ها خوب بودند.

The house was built in 1890. 

Play

خانه در سال ۱۸۹۰ ساخته شد.

You are being so annoying! 

Play

خیلی داری اذیت می‌کنی!

have been to Paris several times. 

Play

من چند بار به پاریس رفته‌ام.

Sarah had been sick before the meeting. 

Play

«سارا» قبل از جلسه بیمار شده بود.

to be

کاربرد be در انگلیسی

در حالت کلی  کاربرد be در انگلیسی به دو صورت زیر است:

 • «فعل اصلی» (Main verb)
 • «فعل کمکی» (Auxiliary Verb)

کاربرد be به عنوان فعل اصلی

موراد زیادی از کاربرد be به عنوان فعل اصلی وجود دارد که در اینجا اشاره میکنیم.

حتما بخون  فعل های عبارتی در زبان انگلیسی (Phrasal verbs)

ویژگی‌ها

یکی از کاربردهای be در زبان انگلیسی صحبت کردن درباره ویژگی‌ها یا شرایط موقت یا دائمی است.  که نمونه های زیر بیانشده است.

He’s very rich. 

Play

او خیلی ثروتمند است.

My father is old. 

Play

پدر من مسن است.

The weather was terrible. 

Play

هوا خیلی بد بود.

The food is so good in this restaurant. 

Play

غذای این رستوران خیلی خوب است.

to be

نکته

توجه:  زمانی که فاعل با فعل «be» به کار رفته باشد، از «there is» و «there are» استفاده می شود. و شکل کلی این جملات به صورت زیر است:

اسم مفرد There is +

اسم جمع There are +

There are lots of wonderful places to see on the south coast. 

Play

Not: There is lots of wonderful places …

مکان‌های شگفت‌انگیز زیادی برای دیدن در ساحل جنوبی وجود دارد.

ملیت و هویت گروهی

کاربرد دیگر be  در سخن گفتن پیرامون ملیت و هویت گروه های مختلف است. به نمونه های زیر دقت کنید:

Is she Irish or English? 

Play

او ایرلندی است یا انگلیسی؟

am an Arsenal fan. 

Play

من طرفدار [تیم] «آرسنال» هستم.

He’s been a member of the rowing club for twenty years. 

Play

او به مدت بیست سال عضو باشگاه قایقرانی بوده است.

to be

مشاغل و حرفه‌ها

از  be در سوال کردن پیرامون شغل و حرفه مردم استفاده می شود. برای اسامی مفرد «a/an»  قرار می گیرد. مثال های این مدل به کار رفتن be در زیر آورده شده است.

He’s a firefighter. 

Play

Not: He’s firefighter.

او آتش‌نشان است.

Both of my brothers are policemen. 

Play

هر دو برادر من پلیس هستند.

My grandmother was a nurse. 

Play

مادربزرگ من پرستار بود.

سن و سال

می توان از فعل be  در پرسیدن و یا بیان سن و سال مردم استفاده نمود مانند مثال های زیر

was seventeen when I met Bob. 

Play

وقتی «باب» را ملاقات کردم، هفده سالم بود.

Because I wasn’t eighteen, I couldn’t vote in the last election. 

Play

چون هجده سالم نبود، نتوانستم در انتخابات گذشته رأی بدهم.

How old is she? 

Play

او چند سال دارد؟

روابط

همچنین فعل be در مورد  بیان روابط شخصی افراد بیا یکدیگر  مورد استفاده است که در نمونه های زیر مثال زده شده است.

He is my first cousin. 

Play

او عموزاده/دایی‌زاده/خاله‌زاده/عمه‌زاده من است.

They are my best friends. 

Play

آن‌‌ها بهترین دوستان من هستند.

Are you her sister? 

Play

شما خواهرش هستید؟

مکان

با استفاده از be به مکان اشیا میتواند اشاره نمود مانند جملات زیر :

Her house is on the edge of the lake. 

Play

خانه او لب دریاچه است.

The shops are at the end of the street. 

Play

مغازه‌ها در انتهای خیابان هستند.

زمان

هنگامی که بخواهیم در مورد زمان و تاریخ صحبت کنیم از be استفاده میکنیم. این کاربرد به عنوان نمونه  در جملات زیر بیان شده است.

What time is it? 

Play

ساعت چند است؟

The match was at seven o’clock. 

Play

بازی ساعت ۷ بود.

You are always late! 

Play

تو همیشه دیر می‌کنی!

The meeting is on the fifth of October. 

Play

جلسه در روز پنجم اکتبر است.

رفتار و خصوصیات فردی

اگر بخواهیم  در رابطه با رفتار و ویژگی‌های  اشخاص صحبت کنیم از فعل be استفاده میکنیم. این کاربرد در مثال های زیر آروده شده است.

حتما بخون  افعال نیمه کیفیتی در زبان انگلیسی ( نیمه مدال Semi-modal verbs )

He was always gentle. 

Play

او همیشه مهربان بود.

Is she nice? 

Play

او مهربان/خوب است؟

The children are kind to their new teacher. 

Play

بچه‌ها با معلم جدیدشان مهربان هستند.

نکته1: اگر بخواهیم درباره نوع رفتار و طرز برخورد شخصی سخن بگوییم، شکل استمراری فعل be کاربرد دارد، مثل:

You are being impolite to me. 

Play

داری با من غیرمؤدبانه رفتار می‌کنی.

You‘re being too generous. 

Play

بیش از حد دست‌ودلباز شده‌ای.

Ignore him. He‘s just being silly. 

Play

به او توجهی نکن. در حال حاضر دارد احمقانه رفتار می‌کند.

نکته2:اگر بخواهیم به توصیف احساسات و موقعیت‌ها بپردازیم می توان  فعل be را به کار برد، مانند:

was very happy. 

Play

من خیلی خوشحال بودم.

Are you hungry? 

Play

گرسنه هستی؟

to be

کاربرد be به عنوان فعل کمکی

زبان انگلیسی سه فعل کمکی  «have» ،«be» و «do» دارد. کاربرد be در انگلیسی به عنوان فعل کمکی، برای استفاده در زمان‌های استمراری و مجهول است. به نمونه های زیر دقت کنید.

I’m reading a book about war at the moment. 

Play

من در حال حاضر مشغول خواندن کتابی درباره جنگ هستم.

(فعل ا جمله زمان حال استمراری است)

What was she doing in France? 

Play

او در فرانسه چه کار می‌کرد؟

(فعل جمله زمان گذشته استمراری است)

The job was advertised last week. 

Play

[آن] شغل هفته پیش آگهی شد.

(در این جمله، فعل به صورت مجهول به کار رفته است.)

The house was being painted

Play

خانه داشت رنگ می‌شد.

(در این جمله، فعل به صورت مجهول و استمراری به کار رفته است)

to be
 • برای دانستن بیشتر درباره جملات مجهول، مطلب «جملات مجهول در انگلیسی — آموزش گرامر Passive — از صفر تا صد» را از این لینک مطالعه کنید.

نکته:  اگر در یک جمله پرسشی ساده فعل اصلی به کار رفته است، دیگر  be  نمیتواندبه شکل فعل کمکی بیاید بلکه «do» در جمله استفاده می شود، مانند نمونه زیر:

Do you live near here? 

Play

Not: Are you live near here?

آیا شما همین حوالی زندگی می‌کنید؟

منفی کردن فعل be

برای ساختن جملات منفی حال ساده، از منفی‌کننده «not» بعد از فعل be استفاده می‌کنیم و جمله به حالت منفی تبدیل می‌شود، مانند مثال‌های زیر:

I‘m not a student, I’m a teacher. 

Play

من دانشجو نیستم، معلمم.

They are not at home. 

Play

آن‌ها در خانه نیستند.

She isn’t in London, she’s in Paris. 

Play

او در لندن نیست، در پاریس است.

We aren’t happy about this. 

Play

ما از این بابت خوشحال نیستیم.

نکته: «is not» و «are not» به دو شکل کوتاه کاربرد دارند، به جملات زیر دقت کنید.

You are not a doctor (شکل بلند) 

You‘re not a doctor. (شکل کوتاه) 

 You aren’t a doctor. (شکل کوتاه) 

شما دکتر نیستید.

∗∗∗

She is not here right now. (شکل بلند)

She isn’t here right now(شکل کوتاه)

She‘s not here right now(شکل کوتاه) 

او در حال حاضر اینجا نیست.

جملات منفی There isn’t/There aren’t

جهت منفی نمودن جملاتی که با «there is» یا «there are» آغاز می‌شوند،  متناسب با  اسمی که بعد از آن قرار می‌گیرد، از «not» یا «no» استفاده می‌شود.  چند جمله به عنوان مثال در زیر آورده شده اند.

حتما بخون  صرف فعل در زبان انگلیسی یعنی چه ؟ (conjugation of verb)

There is no money in your wallet. 

هیچ پولی در کیفت نیست.

There aren’t any chairs in the kitchen. 

هیچ صندلی‌ای در آشپزخانه نیست.

There isn’t enough food for everyone. 

غذای کافی برای همه وجود ندارد.

جملات پرسشی با be

جملات پرسشی در زبان انگلیسی به دو صورت زیر تقسیم بندی می شود.

 • جملات پرسشی بله یا خیر (Yes/No Questions)
 • جملات پرسشی با کلمه پرسشی (Wh-questions)

برای اینکه جمله پرسشی با  بله یا خیر در زمان حال ساده بسازیم، «be»  را در ابتدا جمله قرار میدهیم. و سپس فاعل را می‌آوریم، این وضغیت در مثال های زیر مشخص است.

Are you in the office? 

No, I’m not. I’m still at home. 

آیا شما در دفتر هستید؟

نه نیستم. من هنوز در منزلم.

Is she alone in New York City? 

No, she isn’t. She is with her family 

آیا او در نیویورک تنهاست؟

نه، نیست. او با خانواده‌اش است.

Oh, are they happy to be there? 

اوه، آیا آن‌ها از بودن در آنجا خوشحال هستند؟

برای ساختن جملات پرسشی با کلمه پرسشی، از فرمول زیر استفاده میکنیم:

Wh-word + am/is/are + the rest of the sentence

در مثال های زیر چند نمونه از کاربردهای  be در جملات پرسشی بیان شده است.

Where is your brother? 

برادرت کجاست؟

How are you today? 

امروز حالت چطور است؟

Why are you here? 

چرا اینجایی؟

What‘s your hobby? 

سرگرمی تو چیست؟

Why‘s your toy on the table? 

چرا اسباب‌بازی تو روی میز است؟

to be

می توانیم از be در جملات پرسشی منفی استفاده کنیم. با اضافه کردن شکل کوتاه «not» یعنی «n’t» به فعل جملات پرسشی منفی بوجود می آید، مانند مثال‌های زیر:

Isn’t she your sister? 

او خواهرت نیست؟

Isn’t it my bicycle? 

آن دوچرخه من نیست؟

Aren’t they at school? 

آن‌ها در مدرسه نیستند؟

Aren’t you a doctor? 

شما دکتر نیستید؟

Aren’t we tall? 

ما قدبلند نیستیم؟

Isn’t he ready? 

او آماده نیست؟

نکته: از «be + infinitive» در برخی موارد برای اشاره به زمان آینده استفاده می‌شود. این نوع جملات در موقعیت‌های رسمی نظیر گزارش و اخبار رایج است، به شکل زیر:

The Prime Minister is to visit Hungary in October. 

نخست‌وزیر قرار است در ماه اکتبر از مجارستان دیدن کند.

∗∗∗

The Archbishop is to have talks with the Pope next month. 

اسقف اعظم قرار است ماه آینده با پاپ گفت‌وگو کند.

کاربرد be همراه با افعال مودال

فعل be  همراه «فعل کمکی وجهی» (Modal Auxiliary Verb) نیز می آید. در این صورت، بعد از فعل مودال، فعل be به شکل‌های زیراستفاده می شود:

 • be
 • be able to
 • be allowed to
 • be supposed to

در جملات زیر کاربرد be همراه افعال کمکی وجهی مشخص است:

It will be dark soon. 

به زودی هوا تاریک می‌شود.

They might be tired. 

شاید آن‌ها خسته باشند.

Will Martin be able to win the game? 

آیا «مارتین» قادر خواهد بود بازی را ببرد؟

to be

برخی اشتباهات رایج در کاربرد be در انگلیسی

با توجه به اینکه فعل be به اشکال مختلف در جملات گوناگون استفاده می شود ممکن از کسانی که اقدام به یادگیری زبان میکنند در کاربرد و استفاده از آن دچار اشتباه گردند. برخی از متداول ترین اشتباهات در جملات زیر بیان شده است.

برای سوم‌شخص جمع از «are» استفاده می‌شود:

The company’s profits are lower this year. 

سود شرکت امسال کمتر شده است.

 • از «there is» برای اسامی مفرد و «there are» برای اسامی جمع استفاده می‌کنیم:

There are so many great restaurants here. 

در اینجا رستوران‌های زیادی هست.

 • برای ساختن جملات پرسشی با فعل اصلی در زمان حال ساده، از فعل کمکی «do» استفاده می‌ شود نه «be»:

Do you accept credit cards? 

کارت اعتباری قبول می‌کنید؟

جمع‌بندی

با توجه به اینکه فعل be از افعال کاربردی در زبان انگلیسی است؛ در این آموزش، به انواع و اشکال مختلف فعل  be پرداخته شد و جهت فهم بیشتر مثال مختلفی بیان شد.  کاربرد فعل be در انگلیسی به عنوان فعل اصلی و فعل کمکی است و به شکل‌های زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد:

 • be
 • am
 • is
 • are
 • was
 • were
 • being
 • been
مقاله قبلی
انواع فعل معلوم و مجهول  در زبان انگلیسی
مقاله بعدی
افعال عبارتی در زبان انگلیسی