1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. ضمایر در زبان انگلیسی
  4. ضمایر one و ones

ضمایر one و ones

از ضمایر one و ones برای جلوگیری از تکرار اسم استفاده میشود. از این دو ضمیر (oneمفرد) و (onesجمع) در موارد زیر استفاده میکنیم.

ضمایر one و ones بعد از صفت

مثال:

See those two girls? Helen is the tall one and Jane is the short one.

ضمایر one و ones در این موارد کاربرد دارند

آن دو دختر را میبینی؟ هلن آن قد بلنده و جین آن قد کوتاهه است.(با استفاده از one به دو دختر خاص اشاره کرده ایم.)


کدام ماشین توست؟ آن قرمز یا آبی؟ Which is your car, the red one or the blue one?


شلوارمن پاره شده.من به چند شلوار جدید نیاز دارم. My trousers are torn. I need some new ones.

ضمایر one و ones را بیشتر کجا میبینیم؟

بعد از the

مثال:

آن دو دختر را ببین.هلن همانی است که سمت چپ است. See those two girls? Helen is the one on the left.


بیا عکسها را ببینیم-همانهایی که در پاریس گرفتی. Let’s look at the photographs – the ones you took in Paris.

ضمایر one و ones در این موارد کاربرد دارند

بعد از which در جملات پرسشی

مثال:

میتوانی یک کتاب قرض بگیری؟ کدام یک را میخواهی؟ You can borrow a book. Which one do you want?


کدامشان مال توست؟ Which ones are yours?

حتما بخون  ضمایر نامعین they/you
مقاله قبلی
ضمایر موصولی در زبان انگلیسی (relative pronoun)
مقاله بعدی
ضمایر متقابل یا دوسویه
فهرست