1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. ضمایر در زبان انگلیسی
  4. ضمایر شخصی در زبان انگلیسی (personal pronoun)

ضمایر شخصی در زبان انگلیسی (personal pronoun)

ضمایر شخصی

ضمایر شخصی در زبان انگلیسی (personal pronoun)

همه ضمایر شخصی به جز(it) به افراد اشاره میکنند.ضمیر سوم شخص it معمولا به حیوانات و اشیاء اشاره میکنند.

در جدول زیر ضمایر شخصی نشان داده شده اند.

جمعجمعمفردمفرد 
مفعولیفاعلیمفعولیفاعلی 
Us=به ماWe=ماMe =به منI =مناول شخص
You=به شماYou=شماYou=به توYou=تودوم شخص
Them=به آنهاThey=آنها  Him =به او،مذکر Her=به او It=به آنHe =او،مذکر She=او ،مونث It=آنسوم شخص

ضمایر شخصی فاعلی در زبان انگلیسی باید از لحاظ …

شمار،شخص ، جنس و حالت(فاعلی و مفعولی ) با اسمی که جایگزین آن میشوند مطابقت داشته باشند.

شمار:

Pictures of Number 1-10 | Free printable numbers, Printable numbers, Numbers  preschool
ضمایر شخصی فاعلی باید از لحاظ شمار با اسم مطابق باشند.

هرکدام از ضمایر شخصی یا مفرد هستند و یا جمع.مفرد( i-me/you/he-him/she-her/it)

جمع) we-us/you/they-them)

ضمیر باید از لحاظ شمار با اشم مطابقت داشته باشد.ا

گر اسم مفرد باشد ضمیر هم باید مفرد باشد و اگر اسم جمع باشد ضمیر هم باید جمع باشد.

مثال:

The boyis playing with his puppet. He has a glove puppet.(پسر با پاپت بازی میکند.او یک پاپت دستکشی دارد-اسم و ضمیر مفرد هستند)

The boys are playing with their puppets. They have glove puppets(پسرها با پاپت بازی میکنند.آنها پاپت دستکشی دارند-اسم و ضمیر جمع هستند)

شخص:

File:Person icon BLACK-01.svg - Wikimedia Commons
ضمایر شخصی از لحاظ شخص سه نوع هستند.

ضمایر شخصی از لحاظ شخص سه نوع هستند.

اول شخص: مفرد:I/me جمع:we/us

دوم شخص:مفرد:you  جمع:you

سوم شخص:مفرد:she-her/he-him/it جمع :they

مثال:

 hate waking up in the morning(اول شخص-من از بیدار شدن در صبح متنفرم)

You should not have stepped on it(دوم شخص-تو نباید روی آن پا میگذاشتی)

حتما بخون  intensive/emphatic pronoun

It is a rare species of fish(سوم شخص-آن یک گونه نادر از ماهی است)

جنس:

British prisons must now recognise gender fluid and non-binary inmates
ضمایر اول شخص ودوم شخص جنس را نشان نمیدهند.اما ضمایر سوم شخص(heمذکر/sheمونث/itخنثی) را نشان میدهند.

ضمایر اول شخص ودوم شخص جنس را نشان نمیدهند.اما ضمایر سوم شخص(heمذکر/sheمونث/itخنثی) را نشان میدهند.

ضمایر باید با اسمی که جایگزین آن میشوند در جنس مطابقت داشته باشند.اگر اسم مونث باشد ضمیر نیز باید مونث باشد و اگر اسم مذکر باشد ضمیر نیز باید مونث باشد.و اگر اسم مونث باشد ضمیر نیز باید مذکر باشد.

مثال:

Jill has a boy.he is 4 years old.(مذکر-جیل یک پسر دارد.او 4 ساله است)

John’s sister loves to eat pizza. She eats it almost every day.( مونث.خواهر جان پیتزا دوست دارد.او تقریبا هر روز پیترا میخورد.)

We have an old kitchen tableIt has a broken leg.(خنثی-ما یک میز ناهارخوری قدیمی داریم.یکی از پایه های آن  شکسته است)

حالت:

سه نوع حالت ضمیر در دستور زبان انگلیسی وجود دارد.فاعلی،مفعولی و ملکی.

ضمایر فاعلی در جمله به عنوان فاعل استفاده میشوند.

ضمیر های شخصی ای که میتوانند به عنوان فاعل درجمله استفاده شوند شامل:I /you/he/she/it/we/you/they هستند.

ضمایر مفعولی به عنوان مفعول مستقیم ،مفعول غیر مستقیم و یا مفعول حرف اضافه در جمله استفاده میشوند.

ضمیر های شخصی ای که میتوانند به عنوان مفعول در جمله استفاده شوند شامل:me/you/it/him/her/us/them هستند.

ضمایر ملکی در جمله برای نشان دادن مالکیت مفعول  در جمله استفاده میشوند.

ضمایر شخصی ای که میتوانند یه عنوان مالکیت در جمله استفاده شوند شامل:(mine=مال من/yours مال تو/its=مال آن/ his=مال او،مذکر/hers= مال او،مونث/ours= مال ما/yours=مال  شما/theirs=مال آنها) هستند.

در مثالهای زیر فاعلهای جمله پررنگ شده اند:

Tom rides a pony..(تام  سوار یک اسب کوچک میشود-فاعل اسم است)

حتما بخون  ضمایر پرسشی در زبان انگلیسی (interrogative pronoun)

He rides a pony.(او سوار یک اسب کوچک میشود-فاعل ضمیرفاعلی است)

در مثالهای زیر مفعولهای جمله پررنگ شده اند:

My uncle likes her.(عموی من او را دوست دارد-مفعول ضمیر مفعولی است)

We hate them. (ما از آنها متنفریم –مفعول ضمیر مفعولی است)

He scolded him and me.(او من و او را سرزنش کرد-دو مفعول جمله ضمیرمفعولی هستند)

مقاله قبلی
وجه وصفی معلق در زبان انگلیسی dangling participle
مقاله بعدی
ضمایر انعکاسی در زبان انگلیسی (reflexive pronoun)
فهرست