1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. ضمایر در زبان انگلیسی
  4. ضمایر انعکاسی در زبان انگلیسی (reflexive pronoun)

ضمایر انعکاسی در زبان انگلیسی (reflexive pronoun)

ضمایر انعکاسی

ضمیرهای انعکاسی در زبان انگلیسی (reflexive pronoun)

ضمیرهای انعکاسی کلمه های هستندکه به( self=خود )ختم میشوند مانند(myselfخودم//خودتان/yourselfخودشانthemselves)

این ضمایر استفاده میشوند تا نشان دهند فاعل جمله ای که عملی را انجام میدهد همان مفعولی است که عمل را دریافت میکند.فاعل جمله باید ضمیر شخصی باشد تا ضمیر انعکاسی به فاعل ارجاع داده شود.

ضمایر انعکاسی مانند مفعول مستقیم و غیر مستقیم  درجمله عمل میکند. درمجموع هشت ضمیر انعکاسی وجود دارد و هیچکدام ازاین ضمایر به عنوان فاعل در جمله استفاده نمیشوند.هر کدام از ضمایر انعکاسی با افزودن self به ضمایر مفرد و selves  به ضمایر جمع ساخته میشوند.

ضمایر انعکاسیضمایر شخصی 
جمعمفردجمعمفرد 
ourselvesخودمانMyself خودمWe       ماI       مناول شخص
Yourselves خودتانyourselfخودتYou      شما You    تودوم شخص
Themselves خودشانHimself خودش-مذکرThey آنهاHe او -مذکرسوم شخص
Themselves خودشانHerself خودش-مونثThey آنهاShe او-مونث 
themselves خودآنهاItself  خود آنThey آنهاIt  آن 

مثالها:

Sometimes I think to myself that it is time to lose some weight.(من گاهی اوقات با خودم فکر میکنم که زمان آن رسیده تا وزنم را کاهش دهم)

ضمیرهای انعکاسی

Why do you often talk to yourself but seldom to other people?(چرا تو گاهی اوقات با خودت صحبت میکنی اما با مردم دیگر صحبت نمیکنی؟)

She likes to look at the mirror and smile to herself.(او دوست دارد که درآینه نگاه کند و به خودش لبخند بزند)

One of the dogs spent hours licking itself.(یکی ازسگها ساعتها خودش را لیس زد) 

 .

They spent some time familiarizing themselves with the new workplace.(آنها مدتی را صرف آشنایی با محل کار جدید خودشان کردند)

حتما بخون  ضمایر one و ones

فاعل و مفعول جمله یکی است .

ضمیر فاعلی در ابتدای جمله قرار میگیرد و ضمیر انعکاسی به آن اشاره میکند.

اگر از ضمیر انعکاسی استفاده نکنیم معنی جمله تغییر میکند.

مثال ها :

She baked herself a birthday cake.(او کیک تولد خودش را پخت)

She baked her a birthday cake.(او برای او یک کیک تولد پخت)
 جمله  دوم نشان میدهد که او کیک را برای فرد دیگری پخته است.

علاوه بر مثالهای بالا ضمایر انعکاسی دیگری نیزوجود داردoneself)=خود)

One has to improve oneself all the time(فرد باید خودرا همیشه بهبود بخشد)

It is important that one thinks positively about oneself(مهم است که فرد در رابطه با خودش مثبت فکر کند)

 one thinks positively about himself/herself.(این جمله اشتباه است چون باید ضمیر انعکاسی oneself استفاده میشد)

مقاله قبلی
ضمایر شخصی در زبان انگلیسی (personal pronoun)
مقاله بعدی
ضمیر در زبان انگلیسی Pronoun
فهرست