افعال عبارتی در زبان انگلیسی

تعریف افعال عبارتی در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی افعال عبارتی (Phrasal Verbs)، به افعالی گفته می شود که بیش از یک کلمه دارند و علاه بر یک فعل اصلی یک یا چند کلمه دیگر همراه فعل می آیند. بان گذاری دیگر این افعال به صورت  افعال چند قسمتی یا افعال چند کلمه ای است. این افعال در زمان مکالم انگلیسی بسیار پرکاربرد است. مهمترین مسئله در رابطه با این افعال این است که این افعال عبارتی در واقع یک فعل می باشند و تمام نقش ها و وظایفی که فعل تک جمله ای دارد این افعال نیز دارا هستند. به طو مثال look فعل است، look up نیز یک فعل است اما این دو فعل معنی متفاوتی دارند که این دو فعل در معنا باهم متفاوت هستند. انواع افعال عبارتی به صورت زیر است:

انواع افعال عبارتی

1. افعال عبارتی
2. افعال اضافی
3. افعال اضافی عبارتی

1- افعال عبارتی

ساختار اصلی فعل عبارتی به صورت زیر است:

قید + فعل

افعال عبارتی به صورت   لازم یا متعددی هستند.  فعل لازم  به فعلی گفته می شود که که فاقد مفعول و فعل متعدی به فعلی گفته می شود که   با مفعول همراه شود. نمونه های زیر افعال عبارتی رو نشان می دهد.

 • We will have to put off the meeting.
  ما جلسه را به تعویق خواهیم انداخت
 • They turned down my offer.
  آنها پیشنهاد من را رد کردند

در جمله اول، put off  معنی «به تعویق انداختن» دارد که  یک فعل عبارتی متعدی می حسوب می شود؛ چون the meeting مفعول است. در جمله دوم هم turned down  معنی «رد کردن» دارد که یک فعل عبارتی متعدی محسوب می شود چون  my offer مفعول  است.

 • I don’t like to get up.
  .دوست ندارم از تخت بلند شوم
 • He was late because his car broke down.
  .او دیر کرد زیرا ماشینش خراب شد
حتما بخون  جایگاه فعل در زبان انگلیسی: Position of verbs
افعال عبارتی

در جملات بالا ، get up  معنی «بیدار شدن» و broke down  معنی «از کار افتادن» دارد که  فعل عبارتی لازم محسوب می شوند؛ چون هر دو فعل، مفعول ندارند.

افعال عبارتی جداشدنی

زمانی که فعل عبارتی، متعدی باشد و با مفعل همراه شود . می توان  دو قسمت فعل عبارتی را جدا نمود.  از این رو به این افعال افعال عبارتی جداشدنی (separable phrasal verbs) گفته می شود. مانند مثال های زیر :

 • They turned down my offer.
  They turned my offer down.

نکته:
در صورتی که در یک جمله دارای فعل به صورت عبارت متعدی  باشد و  مفعول ضمیر؛ حتما باید فعل عبارتی جدا شود.

 • John switched on the radio (دردست)
  John switched the radio on (ناردست)
  John switched it on ( درست)
  John switched on it (نادرست)

جمله آخر نادرست است؛ چون مفعول (it) ضمیر بود و در این شرایط  فعل عبارتی باید جدا  شود.

نکته:
در اکثر  دیکشنری‌های زبان انگلیسی ، فعل های عبارتی جداشدنی و جدانشدنی مشخص هستند. به عنوان نمونه  look up که فعل عبارتی جداشدنی است.  در دیکشنری به شکل زیر نشان بیان می شود:

look (something) out

پس  زمانی که قسمت های فعل عبارتی something یا somebody  دیکشنری را نگاه کردید؛  بدانید که فعل عبارتی جداشدنی است. همچنین گاهی در دیکشنری شکل مخفف این دو عبارت یعنی sth و sb نوشته می شود.

2-افعال عبارتی: حرف اضافه + فعل

نامگذاری دیگر این فعل ها  افعال اضافی (Prepositional Verbs) است و ساختار آن به شکل زیر است:

حرف اضافه + فعل

چون  بعد از حروف اضافه همواره یک اسم قرار میگیرد پس افعال اضافی همیشه یک مفعول دارند و متعدی محسوب می شودن. به جملات زیر دقت کنید:

 • believe in God.
  من به خدا اعتقاد دارم
 • He is looking after the dog.
  او در حال مراقبت از این سگ است
 • Did you talk about me?
  آیا در مورد من صحبت کرد؟
 • John is waiting for Mary.
  جان منتظر مری است
حتما بخون  فعل های عبارتی در زبان انگلیسی (Phrasal verbs)
افعال عبارتی

نکته:
افعال اضافی ازهم جدا نمی شوند. درواقع دراین این فعل ها مفعول حتما بین دو قسمت فعل اضافی قرار میگیرد.
مانند نمونه های زیر:

 • Who is looking after the baby?  (درست)
  Who is looking the baby after(نادرست)

چون  look after یک فعل اضافی می باشد پس جمله دوم درست نیست. میدانیم که افعال اضافی جدا نمی شوند و مفعول (the baby)  باید بین دو قسمت فعل قرار گیرد.

توجه:
در دیشکنری ها افعال جدانشدنی را به صورت زیر بیان می شود:

 • look after something/somebody
  look after sth/sb

3-افعال عبارتی: حرف اضافه + قید + فعل

نامگذاری دیگر این فعل ها؛  افعال اضافی-عبارتی (Phrasal-Prepositional Verbs)  است  و ساختار آنها به صورت زیر است:

حرف اضافه + قید + فعل

 • He doesn’t get on with his wife.
  او با همسرش رابطه خوبی ندارد
 • I won’t put up with your attitude.
  من نگرش شما را تحمل نمی‌کنم
 • look forward to seeing you.
  من مشتاق دیدن شما هستم
 • We have run out of eggs.
  ما همۀ تخم مرغ‌ها را استفاده کردیم

چون فعل های اضافی عبارتی همواره به حروف اضافه منتهی میگردند، این فعل ها  همیشه مفعول میگیرند. افعال اضافی-عبارتی (مثل افعال اضافی) تفکیک ناپذیر می باشند. به جملات زیر توجه کنید:

 • We ran out of gas.   (درست)
  We ran out of it.   (درست)
  We ran gas out of.   (درست)
  We ran out gas of.   (درست)

نکات مهم:

 1. از انجاییکه بعضی از از حروف اضافه قید هم واقع می شوند بهتر است برای تشخیص قید یا حرفه اضاف بودن از دیکشنری استفاده گردد. مانند نمونه های زیر
حتما بخون  فعل کیفیتی در زبان انگلیسی Must

مثال:

 • switched the computer on.    (درست)
  من کامپیوتر را روشن می‌کنم
  switched on the computer.    درست)

هر دو جملۀ بالا صحیح می باشند؛ زیرا on در اینجا قید است.

 • The cat jumped on the computer.    (درست)
  گربه روی کامپیوتر پرید
  The cat jumped the computer on.    (نادرست)

در دو جملۀ بالا، on حرف اضافه است چون در جمله دوم  مفعول (the computer) باید بعد از حرف اضافه قرار گیرد؛ بنابراین جمله دوم غلط است.

2.  اکثریت قریب به اتفاق  افعال عبارتی دو کلمه می باشند و تعداد کمی از افعال را میتوان یافت که سه کلمه ای باشند همین تعداد کم نیز تفکیک ناپذیرند. به نمونه ی زیر توجه کنید.

 • I don’t think I can put up with three small children in the car.
  من فکر نمی کنم بتوانم سه بچه کوچک را در ماشین تحمل کنم

افعالی عبارتی که جدا ناپذیرند؛ افعال عبارتی جدانشدنی (inseparable phrasal verbs) نامید می شود.

مقاله قبلی
اشکال فعل to be در زبان انگلیسی
مقاله بعدی
افعال دو مفعولی در زبان انگلیسی