خطاهای جمله در زبان انگلیسی

 خطاهای جمله در زبان انگلیسی

خطاهای جمله

خطاهای جمله شامل موارد زیر هستند که در این درس با جمله جزء اشنا میشویم:

 1. جمله ی جزء
 2. جملات چسبیده بهم/ جملات درهم رفته/ قطعات متصل با ویرگول
 3. معرف های ( modifier) در جای اشتباه
 4. معرف های معلق
 5. معرف های مبهم

 خطای جمله ی جز در زبان انگلیسی

گروهی متشکل از دو ، سه یا تعداد بیشتری  کلمه است  که فعل یا نهاد ندارد و اگر به تنهایی بعنوان جمله بیاید ، خطای جمله جزء اتفاق میفتد. همینطور وقتی جمله واره وابسته ای که هم فعل دارد هم نهاد، بعنوان جمله کامل می آید؛ این جمله  واره باید به جمله واره مستقلی متصل شود که جمله کاملی تشکیل شود.

عبارتی که تبدیل به “جمله جزء” شده ، با اضافه کردن نهاد و فعل تصحیح میشود.   

Examples:

 • The dotted line.

   ( خطای جزء)The dotted line   عبارت اسمی:

 • جمله کامل: She signed on the dotted line
 • Into a briefcase.
 • عبارت حرف اضافه ای: Into a briefcase. ( خطای جز )
 • جمله کامل: He stuffed a few documents into a briefcase.   
Image result for into a briefcase.
خطای جمله جزء

مثال های زیر، جمله واره ای هستند که بعنوان جمله کامل استفاده شده اند. جمله واره وابسته همیشه با حروف ربط شروع میشود( because, when,و غیره) وقتی حروف ربط از جمله واره وابسته حذف شوند، جمله کامل میشود.

مثال:    

Examples:

 • جمله واره وابسته: When we have no money. ( خطای جمله ی جز )
 • جمله کامل:  We have no money.  (حرف ربط whenحذف شده.)
 • جمله کامل:     We can’t buy a yacht when we have no money. ( یک جمله واره مستقل به خطای جز اضافه شده تا جمله کامل ساخته شود.)
حتما بخون  مطابقت در جمله در زبان انگلیسی (agreement)
Image result for no money
خطا جمله جزء
 • Subordinate clause: Because she was the best candidate. (Sentence fragment)
 • جمله وابسته: Because she was the best candidate (خطای جز)
 • Complete sentence: She was the best candidate. (Conjunction because is dropped.) 
 • جمله کامل: She was the best candidate. ( حرف ربط becauseحذف شده.)
 •  
 • Complete sentence: She got the job because she was the best candidate. 
 • جمله کامل: She got the job because she was the best candidate.   
 • جمله واره وابسته: Since ten o’clock this morning ( خطای جمله ی جز)
 • جمله کامل: I’ve been here since ten o’clock this morning.

جملات چسبیده بهم در زبان انگلیسی

انهایی هستند که دو جمله واره مستقل با حروف ربط مناسب یا علایم نگارشی صحیح بهم وصل نشده اند. این جملات “جملات در هم رفته ” هم نامیده میشوند.

قطعات متصل با ویرگول در زبان انگلیسی

نتیجه اتصال نادرست دو جمله واره مستقل است که با علایم نگارشی صحیح مثل نقطه ویرگول یا حرف ربط مناسب بهم متصل نشده اند. قطعات متصل با ویرگول نتیجه اتصال نادرست دو جمله واره مستقل با ویرگول است.

جملات درهم رفته در زبان انگلیسی

همان جملات چسبیده بهم هستند. جملات درهم رفته دو یا چند جمله واره مستقل هستند که با علایم نگارشی صحیح مثل نقطه ویرگول یا حرف ربط مناسب بهم متصل نشده اند.

تصحیح قطعات متصل با ویرگول در زبان انگلیسی

با چهار روش قطعات متصل با ویرگول را تصحیح میکنیم؟

مثال: 

جداکردن دو جمله واره ی مستقل با یک ویرگول.

 • Julia began her prison sentence, she refused to wear prison clothes.
 • The emperor wants the magic golden sword, you must deliver it to the emperor yourself.
 • Let’s not go into that cave, I heard it’s full of ghosts.
 • I don’t want to fly kite like you do, I won’t.
 • 1. با تبدیل ویرگول به نقطه ، جمله واره ها را به جمله کامل تبدیل کنیم.
 • Julia began her prison sentence.  She refused to wear prison clothes..
 • The emperor wants the magic golden sword. You must deliver it to the emperor yourself. 
 • Let’s not go into that cave. I heard it’s full of ghosts. 
 • I don’t want to fly kite like you do. I won’t.
حتما بخون  جملات پیچیده و جملات مرکب پیچیده در زبان انگلیسی

2.استفاده از یک ویرگول و ادات همپایه بین جمله واره ها برای ساختن جمله مکمل

 • Julia began her prison sentence, but she refused to wear prison clothes.
 • The emperor wants the magic golden sword, and you must deliver it to the emperor yourself. 
 • Let’s not go into that cave, for I heard it’s full of ghosts. 
 • I don’t want to fly kite like you do, so I won’t.

3.استفاده از نقطه ویرگول بین جمله واره ها

 • Julia began her prison sentence; she refused to wear prison clothes.  
 • The emperor wants the magic golden sword; you must deliver it to the emperor yourself.
 • Let’s not go into that cave; I heard it’s full of ghosts..
 • I don’t want to fly kite like you do; I won’t.  

4.تبدیل یکی از جمله واره ها به جمله واره وابسته و درنتیجه ساختن یک جمله پیچیده

 • When Julia began her prison sentence, she refused to wear prison clothes.  
 • As the emperor wants the magic golden sword, you must deliver it to the emperor yourself. 
 • Let’s not go into that cave because I heard it’s full of ghosts. 
 • Since I don’t want to fly kite like you do, I won’t.

 تصحیح جملات درهم رفته در زبان انگلیسی

این جملات مثل قطعات جداشده با ویرگول تصحیح میشوند.

مثال:

جمله درهم رفته: Grandfather is almost 80 years old he is losing his hair.

 1. با تبدیل جمله واره ها به جمله کامل، جمله واره هاارا از هم جدا میکنیم.

Grandfather is almost 80 years old. He is losing his hair. 

2.استفاده از ویرگول و ادات همپایه  بین جمله واره ها و ایجاد جمله واره مرکب

Grandfather is almost 80 years old, and he is losing his hair. 

حتما بخون  جمله ساده و مرکب در زبان انگلیسی

3.استفاده از نقطه ویرگول وسط جمله ها

Grandfather is almost 80 years old; he is losing his hair. 

4.تبدیل یک جمله واره به جمله واره وابسته و ایجاد جمله پیچیده

Since grandfather is almost 80 years old, he is losing his hair.  

مقاله قبلی
مطابقت در جمله در زبان انگلیسی (agreement)
مقاله بعدی
ساختارهای موازی و توازن در زبان انگلیسی