1. خانه
 2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
 3. افعال در زبان انگلیسی
 4. افعال نیمه کیفیتی در زبان انگلیسی ( نیمه مدال Semi-modal verbs )

افعال نیمه کیفیتی در زبان انگلیسی ( نیمه مدال Semi-modal verbs )

افعال نیمه کیفیتی در زبان انگلیسی ( نیمه مدال Semi-modal verbs )

افعال نیمه مدال یا افعال کمکی نیمه مدال افعالی هستند که هم میتوانند به عنوان فعل اصلی و هم به عنوان فعل کمکی در جمله باشند.

این افعال نیمه مدال با حرف اضافه to  ترکیب میشوند تا مانند افعال مدال اصلی عمل کنند.

افعال نیمه مدال در زبان انگلیسی شامل:had better/ought to/used to/dare/need هستند.

افعال نیمه مدال زمان گذشته ساده ،حالت استمراری و قسمت سوم فعل را ندارند .این افعال نمیتوانند به شکل مصدر با to  استفاده شوند(هر چند ought to /used to)جزو استثنائات هستند.

وقتی که این افعال با فاعلهای سوم شخص مفرد به کار میروند تغییری در ساختار فعل به وجود نمی آید(با این افعال s سوم شخص به کار نمیرود)

Had better

از این فعل برای نشان دادن موارد زیر به کار میرود:

هشدار،توصیه ، پیشنهاد، توصیه به انجام عملی که احتمالا از اتفاق بدی جلوگیری میکند یا برای گفتن کاری که باید انجام شود یا ارزش آن را دارد که در موقعیتی خاص انجام شود.

به هیچ وجه نمیتوانیم در این فعل به جای had  از have استفاده کنیم.

میتوانیم از ‘d better برای شکل اختصاری آن استفاده کنیم.

از این فعل برای زمان حال و آینده استفاده میکنیم(نه برای گذشته)

نمیتوانیم از این فعل برای  زمان حال استمراری استفاده کنیم.

 • You had better ‘d bettergo now before the store is closed. (بهتر است الان بروید قبل از اینکه مغازه بسته شود-زمان حال)
 • We had better get up early tomorrow. We are going to leave early. (بهتر است فردا زود بیدار شویم.ما قصد داریم زود برویم-زمان آینده)
 • Not: She had better watched the documentary last night. (این جمله اشتباه است چون فعل had better را برای زمان گذشته استفاده کرده است)
 • Not: You had better stopping the car at the roadside. (این جمله اشتباه است،چون had better  را برای فعل حال اسمتراری استفاده کرده است)
حتما بخون  گرامر افعال کنایی انگلیسی Ergative Verbs

فعلی که بعد از had better قرار میگیرد همیشه به صورت زمان  حال ساده است.

 • We had better go by taxi.(بهتر است با تاکسی برویم)
 • You had better clear up the mess before mom returns.(قبل از اینکه مامان برسد بهتر است کثیفی ها را تمیز کنی)
 • At your age, you had better have regular check-ups.(در سن شما، بهتر است معاینه منظم داشته باشید)

افعال کیفیتی (مدال) اصلی (should/ought to)  را بدون تاثیر گذاشتن روی معنی میتوانیم به جای had better استفاده کنیم.

 • You are coughing loudly.(شما با صدای بلند سرفه میکنید)
 • You had better see a doctor.(بهتر است به دکتر مراجعه کنید)
 • You should/ought to see a doctor.(شما باید به دکتر مراجعه کنید)
 • I think I’m overeating.(فکر کنم پرخوری میکنم)
 • I think I had better go on a diet.(فکر کنم بهتر است رژیم بگیرم)
 • I think I should/ought to go on a diet.(فکر کنم باید رژیم بگیرم)
 • We tell her not to befriend him. He’s a drug addict.(ما به او میگوییم که با او دوستانه رفتار نکند.او معتاد به مواد مخدر است)
 • We tell her she had better not befriend him. He’s a drug addict.(ما به او میگوییم که بهتر است با او دوستانه رفتار نکند.او معتاد ب مواد مخدر است)
 • We tell her she should not/ought not to befriend him. He’s a drug addict.(ما به او میگوییم که نباید با او دوستانه رفتار کند.او معتاد به مواد مخدر است)

شکل منفی

از had better در جملات سوالی نیز استفاده میشود.

برای منفی کردن جمله not را به اخر فعل اضافه میکنیم.(had better not)

 • had better not arrive late if I want to have a seat.(اگر خواهم صندای داشته باشم بهتر است دیر نرسم)
 • You had better not use the device without reading the instructions.(بهتر است بدون  خواندن دستورالعمل از دستگاه استفاده نکنید)
 • We had better not eat too much tonight.(بهتر است امشب زیاد نخوریم)
حتما بخون  وجوه فعل در زبان انگلیسی چه هستند ؟ (moods of the verb)

Had better در سوالات

برای سوال ساختن فاعل بین had و better  قرار میگرد.

 • Had you better write down my phone number before you forget it?(آیا بهتر است شماره تلفن مرا یادداشت کنید قبل از اینکه آن را فراموش کنید؟)
 • o         Had we better stop arguing so much over such a small matter(آیا بهتر است بحث در مورد چنین موضوع کوچکی  را متوقف کنیم؟)

اگر بخواهیم در از سوال منفی استفاده کنیم حالت خلاصه شده و منفیhad(hadn’t ) و better را به کار میبریم ،فاعل نیز بین hadn’t  و better قرار میگیرد.

 • Hadn’t they better let us know if they are coming?(آیا بهتر نیست به ما اطلاع دهند اگر می آیند؟)
 •  

Hadn’t we better inform them where we are going? (آیا بهتر نیست به آنها اطلاع دهیم که کجا میرویم؟)

مقاله قبلی
فعل کیفیتی در زبان انگلیسی Must
مقاله بعدی
فعل Ought to/used to در زبان انگلیسی
فهرست