1. خانه
 2. آموزش نگارش زبان انگلیسی
 3. کاربرد های جمله در زبان انگلیسی

کاربرد های جمله در زبان انگلیسی

 کاربردهای جملات در زبان انگلیسی

جمله 4 کاربرد دارد: خبری، سوالی، تعجبی و دستوری.

جملات خبری در زبان انگلیسی

جملات خبری

رایج ترین نوع جمله است که چیزی را اعلام میکند یا حالتی را بیان میکند. در این جملات نهاد قبل از فعل می آید و همیشه با نقطه به پایان میرسد.

مثال:

Examples: 

 • My parents like to watch bullfights.
 • She said I don’t love dogs as much as she does.
 • He is not as friendly as he looks.
 • That hotel restaurant serves minced crocodile meat. 

جملات سوالی در زبان انگلیسی

Image result for question
جمللات سوالی

شامل یک سوال هستند و با علامت سوال تمام میشوند. در این نوع جمله فعل یا عبارت فعلی قبل از نهاد می آید و اینگونه از بقیه انواع جمله متمایز میشوند.

مثال:

Examples: 

 • Is a long-time smoker like you able to do that – blow smoke rings?
 • Do you expect me to believe what you just said?

( فعل کمکی قبل از نهاد امده.)

 • Who is coming along with us to the haunted castle tonight?

(یک کلمه پرسشی  برای پرسش استفاده شده. فاعل ناشناس است و who با is جابجا نشده.)

 • Is there enough money for us to dine in that restaurant?

سوال های بله/خیر. جای فعل کمکی با نهاد جابجا شده.)

جملات دستوری در زبان انگلیسی

برای بیان درخواست یا دستور دادن استفاده میشوند. معمولا نهاد ندارند و فعل بصورت ریشه فعل می آید.یعنی بدون اینکه چیزی به فعل اضافه شود، مثل: -s, -as, -ing , -edمثلا:

Stop here!

نهاد ضمنی you هست. جملات دستوری ممکن است کوتاه به اندازه ی یک کلمه باشند : Look! ،یا بلند باشند. این جملات با نقطه یا علامت تعجب پایان می یابند.

حتما بخون  گزاره در زبان انگلیسی (Predicate )

مثال:

Examples: 

 • Bake it in the oven until golden brown. (دستور)
 • Make a full report to your superior before the end of the week. (فرمان)
 • Please get me a carton of frozen yogurt on your way home. (تقاضا)
 • Will you kids stop shouting. درخواست بصورت عبارت سوالی در امده.)
 • Don’t just stand there; do something, anything to show you are busy..

جملات تعجبی در زبان انگلیسی

Image result for SHOCKED
جملات تعجبی

احساسات شدید مثل هیجان، غافلگیری، عصبانیت یا جاخوردن را نشان میدهند و معمولا با علامت تعجب تمام میشوند.

مثال:

 • Wait! I’m coming along. ( هیجان)
 • We thought you weren’t coming! ( غافلگیری)
 • But you said you would pay me back today! (عصبانیت)
 • We read how the grandmother was treated. Shocking! (جاخوردن)
 • I won the bet again!(شادی)
 • I’m really going to miss you a lot(ناراحتی)
 • What a terrible waste of time waiting for the rain to stop! (ترس)
مقاله قبلی
جملات پیچیده و جملات مرکب پیچیده در زبان انگلیسی
مقاله بعدی
مطابقت در جمله در زبان انگلیسی (agreement)
فهرست