1. خانه
 2. آموزش نگارش زبان انگلیسی
 3. جمله ساده و مرکب در زبان انگلیسی

جمله ساده و مرکب در زبان انگلیسی

جمله ساده و مرکب

جمله چهار ساختار کلی دارد: جمله واره مستقل، جمله واره اصلی ، یک جمله ساده را تشکیل میدهد.انواع دیگر ساختارها باتوجه به تعداد و نوع جمله واره های تشکیل دهنده شان مشخص میشوند. همه انواع جملا باید حداقل یک جمله واره مستقل داشته باشد که با یک یا چند جمله واره وابسته  ترکیب شده تا دیگر انواع اساسی جملات را بسازند. انواع دیگر جمله ، جملات مرکب، پیچیده و مرکب-پیچیده هستند.

 با انواع جمله اشنا شویم:

جمله ساده در زبان انگلیسی

این یک جمله ساده است.

جمله ساده یک عقیده را میرساند و از یک جمله واره مستقل یا جمله واره اصلی تشکیل شده که یک نهاد و فعل دارد و از انجایی که نهاد میتواند کلمه مرکب باشد یا   فعل ممکن است عبارت فعلی باشد، جمله ممکن است بلند یا کوتاه باشد. علاوه بر ان بعضی جملات عبارات توصیف کننده ( modifying phrases) دارند. اما در یک جمله ساده ، جمله واره مستقل یا وابسته دیگری نمی اوریم.

Examples: 

مثال:

 • She sings.

(یک نهاد و یک فعل)

 • It is raining.

( یک نهاد و یک عبارت فعلی)

 • big fat monkey sat next to a little monkey.

(نهاد توصیفی)

 • The doctor and the patient are brothers.

( نهاد مرکب پررنگ نوشته شده)

 • He sneezes and coughs the whole day.

فعل ترکیبی پررنگ نوشته شده)

 • Covering with flies, the unknown thing smells strongly of rotten fish.
 • شیء ناشناخته بوی ماهی فاسد میدهد درحالیکه دورش پر مگس است.

( نهاد بصورت عبارت قسمت سوم فعلی)

جمله مرکب در زبان انگلیسی

جمله مرکب

از دو یا چند جمله واره مستقل یا جمله ساده تشکیل میشود . در ترکیب این جملات ، جمله واره وابسته وجود ندارد.معمولا بخاطر کوتاه کردن جملات فقط شامل دو جمله واره است.

حتما بخون  ساختارهای موازی و توازن در زبان انگلیسی

سه راه برای ساخت جمله مرکب وحود دارد:

استفاده از ادات همپایه:and, but, for, nor, or, so, yet

                                                                                                                     استفاده از نقطه ویرگول یا قید ربطی

استفاده از دونقطه.

Examples: 

 • She sang and he listened.

( دو جمله واره مستقل کوتاه با ادات همپایه جمله مرکب ساختند. کامای قبل از ادات همپایه ممکن است حذف شود.)

 • He is skinny and she is obese.

دو جمله واره اصلی بل ادات بهم وصل شدند.)

 • Mary is jogging, but her husband is sleeping. 
 • The children went for a swim; their parents built sandcastles.

(نقطه ویرگول)

 • We have to leave before seven; otherwise, we will not arrive in time. 

قید ربطی)

 • He gave them a warning: either they behaved, or they would be told to leave.

(دو نقطه)

مقاله قبلی
مکمل نهاد در زبان انگلیسی (subject complement)
مقاله بعدی
جملات پیچیده و جملات مرکب پیچیده در زبان انگلیسی
فهرست