1. خانه
 2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
 3. قید ها در زبان انگلیسی
 4. قید در زبان انگلیسی ( Adverb ) چیست ؟

قید در زبان انگلیسی ( Adverb ) چیست ؟

Adverbs- قیدها

قید در زبان انگلیسی

قید ممکن است یک کلمه مثل (easily) و یا دو کلمه(last night) باشد. قیود باعث توصیف و یا اصلاح فعل ،صفت ، قیدهای دیگر و یا کل جمله میشوند اما با ضمیر و یا اسم ارتباطی ندارند.

قیود معمولا به ly ختم میشوند اما گاهی کلماتی که ly دارند صفت هستند.

در مثالهای زیر قیود پررنگ شده اند.

 • We crawled slowly around on our hands and knees looking for the needle. (ما روی دستها و زانوهایمان  به آرامی میخزیدیم تا سوزن را پیدا کنیم-کلمه slowly قید است و برای نشان دادن کیفیت  فعل crawl در جمله قرار گرفته است)
 • I dreamed about you last night. (من شب گذشته خواب تو را دیدم –قید که عبارتlast night است فعل dream  را اصلاح کرده است)
 • The monster was incredibly ugly. (هیولا بی نهایت زشت بود-قید incredibly صفت ugly را جزئی تر بیان کرده است)
 • The heart patient collapsed quite suddenly. (بیمار قلبی کاملا  ناگهان غش کرد-قید suddenly قید quite را جزئی تر بیان کرده است)
 • Fortunately, we were in time to buy the last tickets. (خوشبختانه، ما به موقع برای خریدن بلیت ها رسیدیم-قید fortunately کل جمله را اصلاح کرده است)

برخلاف صفات قیدها اسم را توصیف نمیکنند:

 • That woman has a beautifully daughter.(جمله نادرست است-قیدbeautifully  قبل ازاسم قرار گرفته است)

 •  That woman has a beautiful daughter.(آن زن یک دخترزیبا دارد-جمله درست است چون صفت زیباbeautiful قبل از اسم قرار گرفته است)  
 • We heard a loudly explosion and then saw thickly smoke. (این جمله نادرست است چون قبل از اسم های جمله قیود loudly و thickly قرار گرفته است)

 • We heard a loud explosion and then we saw thick smoke.(ما صدای انفجاری شدید شنیدیم و سپس دودی غلیظ دیدیم-جمله درست ازچون قبل از اسم های جمله صفات loud و thick قرار گرفته اند)
حتما بخون  مقایسه قیدها در زبان انگلیسی- Comparison of adverbs

قیدها به عنوان کلمه تاکیدی:

علاوه بر عملکرد اصلاح کردن adverb عملکرد دیگری نیز دارد که به عنوان موکد و تشدید کننده صفت به کار میرود.

 • The weather is exceptionally cold at this time of the year.(در این زمان از سال هوا به طور فوق العاده ای سرد است-قیدexceptionally  باعث تاکید صفت cold شده است)
 • He is downright rude to his parents.(او با پدر و مادرش کاملا بی ادب است-قید downright باعث تاکید صفت rude شده است)
 • The treatment is extremely dangerous for an old person like her mother.(این درمان برای فرد مسنی مثل مادرش بسیار خطرناک است-قید extremely  باعث تاکید صفت  dangerousشده است)
 • The substance was found to be a highly addictive drug(مشخص شد که این  ماده بسیار اعتیاد آور است-قید highly باعث تاکید صفت addictive شده است(
آموزش زبان انگلیسی در منزل با مطالعه کتاب
The substance was found to be a highly addictive drug(مشخص شد که این  ماده بسیار اعتیاد آور است-قید highly باعث تاکید صفت addictive شده است(

عبارت قیدی:

قیود همیشه یک کلمه نیستند گاهی دو و یا تعدادی از کلمه ها با هم نقش قید را دارد .

عبارت قیدی همانند قید برای اصلاح و تغییر فعل،صفت و یا قیدهای دیگر درجمله به کار میرود.در مثال های زیر عبارتهای قیدی پررنگ شده اند.

He has been sitting at the corner for hours.(او در گوشه ای ساعتها نشسته است)

His father owns a house by the sea.(پدرش یک خانه کنار دریا دارد)

I decided to join them to jog in the park.(من تصمیم گرفتم  برای دویدن  در پارک  به آنها بپیوندم)

We strolled along the beach after sunset.(ما بعد از غرو آفتاب در امتداد ساحل قدم زدیم)

A couple of birds were perching on the gate.(چند پرنده  روی دروازه نشستند)

حتما بخون  انواع قیدها در زبان انگلیسی - Types of adverbs
مقاله قبلی
صفت و قید به عنوان توصیف کننده در زبان انگلیسی
مقاله بعدی
انواع قیدها در زبان انگلیسی – Types of adverbs
فهرست