1. خانه
  2. آموزش مکالمه زبان انگلیسی
  3. ده ها راهکار مختلف پرسیدن درباره فرصت های شغلی بوسیله تلفن

ده ها راهکار مختلف پرسیدن درباره فرصت های شغلی بوسیله تلفن

Asking about working conditions on the phone

پرسیدن درباره شغل و همچنین پاسخ به آن یکی از مهم ترین موضوع ها

  شغل یکی از مهم ترین بخش های  زندگی یک شخص است و قسمتی از عمر خود را با آن مشغول است و داشتن آن برای همه الزامی می باشد؛از این بابت می خواهیم در این قسمت یک سری جملات و اصطلاحات رایج را برای پرسیدن درباره فرصت های شغلی بوسیله تلفن، زمانی که به دنبال فرصت های شغلی هستیم و می خواهیم از موقعیت شغلی ای مطلع شویم و درمورد آن اطلاعاتی به دست آوریم را یاد بگیریم.

همچنین یاد می گیریم که چطور در تماس های تلفنی،قصد خودمان از تماس و این که با چه کسی کار داریم را بیان کنیم.

اصطلاحات مربوط به پرسیدن درباره فرصت های شغلی بوسیله تلفن

Asking about a job پرسیدن درمورد یک شغل
Asking about a job پرسیدن درمورد یک شغل
Is the job still available? آیا موقعیت شغلی هنوز وجود دارد؟  
What would my responsibilities be? وظایف من چه چیزهایی خواهند بود؟
  What are the hours? ساعت های کاری چطور هستند؟  

اصطلاحات مربوط به درخواست صحبت با کسی پشت تلفن

Asking for someone on the phone درخواست صحبت با کسی پشت تلفن
در این قسمت سوالاتی که موقع تماس برای درخواست صحبت با شخصی را داریم،استفاده می کنیم برایتان آورده ایم (توجه داشته باشید که جمله اول نسبت به دو جمله بعدی حالت غیررسمی تری دارد.):

Is the manager there? آیا مدیر تشریف دارند؟  

Can I speak to the manager please?
Could I please speak to the manager?
می توانم با مدیر صحبت کنم لطفا؟

اصطلاحات مربوط به پاسخ دادن

Responding پاسخ دادن
This is the manager. Speaking.
*اگر دو جمله بالا را به صورت تحت الفظی بخواهیم معنی کنیم،معنی جمله اول می شود “این مدیر است” و جمله دوم “صحبت می کند”؛ولی درواقع این دو جمله همان چیزی هستند که ما در فارسی موقع تلفن حرف زدن می گوییم “خودم هستم،بفرمایید.”.
  اگر می خواهید فرد تماس گیرنده را به دیگری وصل کنید،حتما باید به آن ها اطلاع دهید.صرفا به این علت که بدانند قرار است چه اتفاقی بیافتد؛زیرا در غیر این صورت فکر می کنند که تماسشان قطع شده است:
Please hold. I’ll transfer you لطفا صبرکنید تا شما را وصل کنم.
. Yes. We haven’t filled it yet.
بله.هنوز استخدام نکرده ایم.
  Mostly preparing and serving coffee.
بیشتر آماده کردن و سرو کردن قهوه.  
You’d work on weekends from noon to 5 p.m.
شما آخر هفته ها از ظهر تا 5 عصر کار خواهید کرد.

نمونه مکالمه پرسیدن درباره فرصت های شغلی بوسیله تلفن

  خب حالا بعد از یادگیری این اصطلاحات جدید بهتر است نمونه مکالمه ایی ببینیم تا با کاربرد هر یک از این اصطلاحات هم آشنا شویم و بتوانیم به راحتی دریاره این موضوع صحبت کنیم .

حتما بخون  معرفی خانواده به دوستان و آشنایان

Manager: Hello. Java Coffee.

مدیر:سلام.قهوه جاوا ]بفرمایید[.

Evan: Hello. Can I speak to the manager please?

ایوان:سلام.می توانم با مدیر صحبت کنم لطفا؟

Manager: This is the manager.

مدیر:خودم هستم.

Evan: Oh, good afternoon. My name is Evan Kincaid. I’m calling about the server position you advertised. Is it still available?

ایوان:اوه،عصر بخیر.اسم من ایوان کینکید است.در ارتباط با موقعیت شغلی که برایش آگهی داده بودید تماس گرفته ام.آیا هنوز موقعیت شغلی وجود دارد؟

Manager: It is. We haven’t filled it yet.

مدیر:بله.هنوز استخدام نکرده ایم.

Evan: Great! Can I ask_ what are the hours?

ایوان:عالی است!می توانم بپرسم-ساعات کاری چطور هستند؟

Manager: You’d work on weekends only. It’s a part time job.

مدیر:،فقط آخر هفته ها کار خواهید کرد.یک کار پاره وقت است.

Evan: That’s perfect .and what would be my responsibilities?

ایوان:این عالی است.و وظایفم چه خواهند بود؟

Manager: Mostly serving coffee and some light cleaning.

مدیر:بیشتر سرو کردن قهوه و تمیزکاری سبک.

Evan: Ok, do you require any previous experience?

ایوان:باشه،آیا به تجربه پیشین نیاز هست؟

Manager: Not at all. We provide all the training you need. Do you want to come in for an interview?

مدیر:به هیچ عنوان.ما تمام آموزش های لازمتان را ارائه می دهیم.آیا می خواهید برای یک مصاحبه بیایید؟

Evan: Yes! I can come in today.

ایوان:بله!می توانم امروز بیایم.

نتیجه گیری

  پس از خواندن این متن میتوانیم نتیجه بگیریم که شغل یکی از مهم ترین موضوع ها در زندگی همه است که در این بخش با اصطلاحات مربوط به این موضوع از قبیل سوال درباره شغل و پاسخ به آن و… آشنا شدیم و حالا میتوانیم به راحتی ذرباره این موضوع کاربرد صحبت کنیم .

حتما بخون  درس 25 زبان انگلیسی متوسطه ( کشورها) + مکالمه

حالا نوبت شماست برای پرسش و پاسخ برای شغلتان از چه اصطلاحاتی استفاده میکنید ؟

مقاله قبلی
ده ها روش مختلف برای بیان مقدار و کمیت
مقاله بعدی
راهکار کاربردی درباره توصیف مزایا و معایب
فهرست