1. خانه
 2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
 3. زمان ها در زبان انگلیسی
 4. زمان آینده کامل استمراری (Future Perfect Continuous)

زمان آینده کامل استمراری (Future Perfect Continuous)

زمان آینده کامل استمراری (Future Perfect Continuous)

در مبحث زمان‌های انگلیسی، یادگیری زمان آینده، در مقایسه با سایر زمان­ها زبان‌آموزان دشوارتر است. یکی از دلایل آن به ساختار و نحوه استفاده از زمان آینده در زمانیت‌های رسمی و غیررسمی در انگلیسی مربوط می‌شود.

در زبان فارسی، زمان آینده برای توصیف عملی در زمان آینده به کار رفته و در زبان انگلیسی نیز همین‌طور است، اما به چهار بخش آینده ساده، آینده استمراری، آینده کامل و آینده کامل استمراری تقسیم می‌شود.

در این آموزش، زمان آینده کامل استمراری (Future Perfect Continuous) را به زبان ساده و با مثال‌های مختلف یاد می‌گیریم و تفاوت آن را با آینده استمراری (Future Continuous) توضیح می‌دهیم.

انواع زمان

به‌طور کلی، در زبان انگلیسی، سه زمان اصلی داریم که عبارت‌اند از:

 • زمان گذشته
 • زمان حال
 • زمان آینده

هر یک از این زمان‌ها به چهار بخش (۱۲ زمان مختلف) تقسیم می‌شوند که در جدول زیر ارائه شده است.

زمان‌های انگلیسی (English Tenses)
گذشته (Past)حال (Present)آینده (Future)
گذشته ساده (Past Simple)حال ساده (Present Simple)آینده ساده (Future Simple)
گذشته استمراری (Past Continuous)حال استمراری (Present Continuous)آینده استمراری (Future Continuous)
گذشته کامل (Past Perfect)حال کامل (Present Perfect)آینده کامل (Future Perfect)
گذشته کامل استمراری (Past Perfect Continuous)حال کامل استمراری (Present Perfect Continuous)آینده کامل استمراری (Future Perfect Continuous)

زمان آینده کامل استمراری

زمان آینده کامل استمراری برای توصیف عمل ادامه‌داری به کار می‌رود که در گذشته شروع شده و در زمان مشخصی در آینده کامل خواهد شد.

به دو مثال زیر توجه کنید.

John will have been baking a cake. 

جان در حال پختن کیک بود.

They will have been painting the fence. 

مشغول رنگ کردن حصار بودند.

زمان آینده کامل استمراری معمولاً با دو نوع قید زمان ساخته می‌شود.

 1. نشان دهنده بازه زمانی مشخصی را در آینده
 2. بیانگر مدت زمان انجام فعالیت.

اگر دو مثال فوق را با قید زمان به کار ببریم، خواهیم داشت:

ٰBy six o’clock, John will have been baking a cake for an hour. 

تا ساعت ۶، یک ساعته که جان مشغول پختن کیک است.

(عبارت «by six o’clock» نشان‌دهنده زمان مشخصی در آینده است

 و «for an hour» مدت زمان کیک پختن را نشان می‌دهد).

They will have been painting the fence for two days by Saturday. 

تا روز شنبه، دو روز است که در حال رنگ کردن حصار هستند.

(عبارت «by Saturday» نشان‌دهنده زمان مشخصی در آینده است

و «for two days» به مدت زمان رنگ کردن اشاره دارد).

کاربرد آینده کامل استمراری

زمان آینده کامل استمراری برای موارد زیر کاربرد دارد:

 • برای نشان دادن عملی که تا زمان مشخصی در آینده ادامه خواهد داشت:

James will have been teaching at the university for more than a year by the time he leaves for Asia. 

جیمز تا زمان رفتن به آسیا، بیش از یک سال خواهد بود که در دانشگاه مشغول درس دادن است.

 • برای صحبت کردن درباره عملی که قبل از زمان یا عمل مشخصی در آینده پایان خواهد یافت:

I will be tired when I get home because I will have been walking for over an hour. 

وقتی به خانه برسم خسته‌ام، زیرا بیش از یک ساعت خواهد بود که در حال پیاده‌روی بوده‌ام.

 • برای توصیف رابطه علت و معلولی در آینده:

Chad will be exhausted when he gets off work because he will have been working for 40 straight hours. 

 (چاد) وقتی از محل کارش خارج می‌شود خسته است، زیرا ۴۰ ساعت خواهد بود که بی‌وقفه کار کرده است.

ساختار آینده کامل استمراری

ساختار فعل آینده کامل استمراری به‌صورت «will have been + v (-ing)» است.

حتما بخون  زمان آینده کامل (Future Perfect Tense) در زبان انگلیسی

در جدول زیر ساختار کلی آینده کامل استمراری را با مثال مشاهده می‌کنید.

آینده کامل استمراری (Future Perfect Continuous)
present participlewill have beenSubject
goingwill have beenI
goingwill have beenYou
goingwill have beenHe/She/It
goingwill have beenWe
goingwill have beenThey

شکل کوتاه و بلند فعل آینده کامل استمراری

از شکل کوتاه (Short Form) : در زمان آینده کامل استمراری در انگلیسی برای محاوره و زمانیت‌های غیر رسمی و از شکل بلند (Long Form):  برای زمانیت‌های رسمی استفاده می­شود.

شکل کوتاه فعل «will» به‌صورت «ll’» و شکل کوتاه فعل منفی «will not» به‌‌صورت «won’t» است.

در جدول زیر، شکل کوتاه و بلند فعل آینده کامل استمراری را برای جملات مثبت و منفی مشاهده می‌کنید.

زمان آینده کامل استمراری (Future perfect Continuous)
شکل کوتاه (Short Form)شکل بلند (Long Form)
منفیمثبت
I won’t have been goingI‘ll have been goingI will have been going
You won’t have been goingYou‘ll have been goingYou will been going
He/She/It won’t have been goingHe/She/It‘ll have been goingHe/She/It will been going
We won’t have been goingWe‘ll have been goingWe will been going
They won’t have been goingThey‘ll have been goingThey will been going

نکته: شکل کوتاه «It’ll» برای آینده کامل استمراری رایج نیست.

قید زمان آینده کامل استمراری

جدول زیر مهم‌ترین قیدهای زمان آینده کامل استمراری در انگلیسی را نشان می‌دهد.

قیدهای زمان آینده کامل استمراری 
For + an hour, for 5 yearsNext year/ month/ weekBy + this year/ month/ week
به‌مدت یک ساعت، ۵ ساعتسال آینده/ماه آینده/هفته آیندهتا امسال/تا این ماه/تا این هفته
By tomorrowSince morning, since 1995By then
تا فردااز صبح، از ۱۹۹۵تا آن زمان

در ادامه این آموزش، قیدهای زمان آینده کامل استمراری را همراه با مثال‌ و ترجمه آن‌ها بررسی خواهیم کرد.

فرمول آینده کامل استمراری

فرمول ساخت جمله آینده کامل استمراری:

Subject + will have been + v (-ing)

به شکل درست فعل و قید زمان در هر جمله توجه کنید.

At 10 p.m, I will have been working for  six hours. 

در ساعت ۱۰ شب، شش ساعت خواهد بود که مشغول کار کردن هستم.

Future Perfect Continuous

They will have been talking for two hours by then. 

تا آن زمان، دو ساعت خواهد شد که آن‌ها مشغول صحبت کردن هستند.

He will have been waiting here for three hours by six o’clock. 

تا ساعت شش، سه ساعت خواهد شد که اینجا منتظر است.

By 2001, I will have been living in London for sixteen years. 

تا سال 2001،  شانزده سال خواهد شد که در لندن زندگی می‌کنم.

When I finish this course, I will have been learning English for twenty years. 

وقتی این دوره را به پایان برسانم، بیست سال خواهد بود که مشغول یادگیری زبان انگلیسی بوده‌ام.

Next year I will have been working here for four years. 

.سال آینده، چهار سال است که در اینجا مشغول به کار بوده‌ام.

منفی کردن آینده کامل استمراری در انگلیسی

I will not have been waiting there for 30 minutes when you arrive. 

وقتی برسید، تا 30 دقیقه منتظر نخواهم بود.

She will not have been standing very long before the chair arrives. 

تا قبل از رسیدن صندلی، مدت زیادی نخواهد ایستاد.

They will not have been running for very long by then. 

تا آن زمان، زمان زیادی نیست که آن‌ها مشغول دویدن هستند.

Future Perfect Continuous

I will not have been attending the program before I finish this job. 

قبل از اتمام این کار، در برنامه حضور نخواهم داشت.

I won’t have been travelling to New York for 2 years by the end of October. 

تا پایان ماه اکتبر، دو سال می­شود که به نیویورک سفر نکرده‌ام.

سوالی کردن آینده کامل استمراری

 • جملات پرسشی بله یا خیر (Yes/No Questions)
 • جملات پرسشی با کلمه پرسشی (Wh-questions)

در ادامه این آموزش، انواع جملات پرسشی را برای زمان آینده کامل استمراری بررسی خواهیم کرد.

جملات پرسشی بله یا خیر

فرمول ساختن جمله پرسشی بله یا خیر در زمان آینده کامل استمراری

Will + subject + have been + v (-ing)?

به مثال‌های زیر توجه کنید تا با کاربرد جملات پرسشی برای زمان آینده کامل استمراری در انگلیسی بیشتر آشنا شوید.

When I come at 6:00, will you have been practicing long? 

تا ساعت 6:00 که بیایم، خیلی زمان تمرین دارید؟

Will she have been standing for very long when her chair arrives? 

آیا تا زمانی که صندلی‌اش برسد، خیلی ایستاده است؟

Will you have been going to the concert before I come? 

آیا قبل از آمدنم به کنسرت، کنسرت می روید؟

Future Perfect Continuous

Will you have been eating vegetables for three months? 

آیا سه ماهه که سبزیجات می‌خورید؟

Will she have been teaching the kids since morning? 

آیا از صبح، به بچه‌ها در حال آموزش دادن بوده است؟

حتما بخون  زمان آینده استمراری (Future Continuous) در زبان انگلیسی

جملات پرسشی با کلمه پرسشی

برای ساختن جملات پرسشی آینده کامل استمراری، استفاده از کلمه پرسشی «how long» کاربرد زیادی دارد، زیرا مدت زمان انجام فعالیت را نشان می‌دهد.

فرمول ساختن جملات پرسشی آینده کامل استمراری:

Wh-word + will + subject + have been + v (-ing)?

به مثال‌های زیر و نحوه استفاده از کلمات پرسشی توجه کنید.

How long will they have been running? 

چه مدت است که آن‌ها در حال دویدن هستند؟

What will Robin have been doing before you reach? 

 (رابین) قبل از رسیدن شما مشغول چه کاری خواهد بود؟

Why won’t you have been running your business since April? 

چرا از ماه آوریل مشغول راه‌اندازی کسب و کار خود نخواهید بود؟

(در این مثال از «جمله پرسشی منفی» (Negative question) استفاده شده است).

How long will the company have been advertising? 

شرکت چه مدت مشغول تبلیغات خواهد بود؟

How long will she been listening to music? 

 چه مدت در حال گوش دادن به موسیقی خواهد بود؟

Future Perfect Continuous

تفاوت آینده استمراری با آینده کامل استمراری

ترجیح بسیاری از افراد انگلیسی ‌زبان استفاده از آینده استمراری به‌جای آینده کامل استمراری است. باید در نظر داشت که این کار ممکن است معنی جمله را تغییر دهد.

تأکید آینده استمراری : بر فعالیت‌های متوقف ‌شده .

تأکید آینده کامل استمراری : بر مدت زمان انجام عمل، قبل از عمل دیگر در زمان آینده .

برای درک بهتر تفاوت میان این دو زمان، به دو جمله زیر توجه کنید.

He will be tired because he will be exercising so hard. 

He will be tired because he will have been exercising so hard. 

در جمله اول: تأکید بر این است که علت خستگی شخص، تمرین کردن در آن زمان مشخص در آینده است.

حتما بخون  زمان آینده  (Future Tense) در زبان انگلیسی

اما در جمله دوم : علت خستگی شخص این است که برای مدتی مشغول ورزش کردن خواهد بود.

یعنی، این احتمال وجود دارد که او در آن لحظه معین در آینده همچنان در حال ورزش کردن باشد یا کارش تمام شده باشد.

کی و کجا از آینده کامل استمراری استفاده نمی‌کنیم؟

اگر در جمله فعل غیر استمراری (Non-progressive Verb) داشته باشیم، نباید از زمان آینده کامل استمراری استفاده کنیم.

در دو مثال زیر، فعل غیر استمراری «see» به کار رفته است، اما جمله اول اشتباه است چون زمان آینده کامل استمراری با افعال غیر استمراری به کار نمی‌رود.

I will have been seeing 45 movies by the time Christmas arrives.  (نادرست)

I will have seen 45 movies by the time Christmas arrives.  (درست)

Future Perfect Continuous

افعال غیر استمراری

برخی از افعال، شکل استمراری ندارند. به عبارت دیگر، این فعل‌ها «ing-» نمی‌گیرند؛ به این دسته از فعل‌ها «افعال غیر استمراری» می‌گوییم.      فهرستی از افعال غیر استمراری

افعال غیر استمراری (Non-progressive Verbs)
believebelongappear
carecostdislike
existexpectfeel
forgethavehate
hearhopeimagine
includeknowlike
looklovemind
needownprefer
realizeremembersee
seemsmellsuppose
tasteunderstandwant

برای آشنایی بیشتر با فعل‌های غیر استمراری، به مثال‌های زیر توجه کنید.

 I believe what you say. 

به آنچه می‌گویی اعتقاد دارم.

She dislikes eating pizza. 

از پیتزا متنفر است.

I doubt what you say is true. 

شک دارم آنچه می‌گویید درست باشد.

He imagines he needs some time off work. 

تصور می‌کند که به مدتی مرخصی کاری احتیاج دارد.

I know Tom very well. 

«تام» را خیلی خوب می‌شناسم.

Future Perfect Continuous

It sounds like a good idea. 

فکر خوبی به نظر می‌رسد.

I agree we need to finish the project. 

قبول دارم که باید پروژه را به پایان برسانیم.

I need some time off. 

به مدتی مرخصی احتیاج دارم.

جمع‌بندی آینده کامل استمراری

در بخش پایانی این آموزش، جدول جمع‌بندی آینده استمراری را با مثال مشاهده می‌کنید.

زمان آینده استمراری (Future Continuous Tense)
پرسشی منفی (Negative Question)پرسشی (Question)منفی (Negative)مثبت (Affirmative)
Won’t I have been living?Will I be have been living?I won’t have been living.I will have been living.
Won’t you have been living?Will I be have been living?You won’t have been living.You will have been living.
Won’t he have been living?Will I be have been living?He won’t have been living.He will have been living.
Won’t she have been living?Will I be have been living?She won’t have been living.She will have been living.
Won’t it have been living?Will I be have been living?It won’t have been living.It will have been living.
Won’t we have been living?Will I be have been living?We won’t have been living.We will have been living.
Won’t they have been living?Will I be have been living?They won’t have been living.They will have been living.
مقاله قبلی
زمان آینده کامل (Future Perfect Tense) در زبان انگلیسی
مقاله بعدی
زمان گذشته کامل (Past Perfect Tense) در زبان انگلیسی
فهرست