1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. زمان ها در زبان انگلیسی
  4. زمان گذشته کامل (Past Perfect Tense) در زبان انگلیسی

زمان گذشته کامل (Past Perfect Tense) در زبان انگلیسی

زمان گذشته کامل (Past Perfect Tense)

زمان گذشته کامل کاربردهای زیادی داشته و برای بیان رویدادی که در گذشته بسیار دور و قبل از رویداد دیگری رخ داده است، به کار می‌رود. به همین دلیل به آن (ماضی بعید) نیز می‌گویند.

در این آموزش، مفهوم زمان گذشته کامل، کاربردهای آن، مهم‌ترین قیدهای زمان گذشته کامل و در نهایت تفاوت میان گذشته کامل و گذشته ساده (Past Simple tense) را بررسی خواهیم کرد.

گذشته کامل

مثال:

The train left at 9:00 a.m. I arrived at 9:15 a.m. 

قطار ساعت نه صبح حرکت کرد. ما ساعت ۹:۱۵ دقیقه رسیدیم.

در این دو جمله، دو اتفاق در گذشته افتاده است، اما زمان وقوع آن‌ها با هم فرق دارد. ابتدا قطار رفته و بعد گوینده رسیده است.

در زبان انگلیسی، برای بیان عملی که اول رخ داده، از زمان گذشته کامل استفاده می‌کنیم و عملی که بعد از آن صورت گرفته، با زمان گذشته ساده توصیف می‌شود.

 بنابراین خواهیم داشت:

When I arrived, the train had left. 

وقتی رسیدم، قطار رفته بود.

Past Perfect Tense

از زمان گذشته کامل برای بیان موقعیتی استفاده می‌کنیم که در گذشته قبل از عمل دیگری اتفاق افتاده است و اغلب با عبارت دیگری در جمله همراه می‌شود که زمان آن «گذشته ساده» است.

بنابراین، اگر دو اتفاق را به‌‌ صورت اتفاق «A» و اتفاق «B» در نظر بگیریم، زمان گذشته کامل، اتفاق «A» را نشان می‌دهد، یعنی اتفاقی که زودتر رخ داده است و اتفاق «B» با زمان گذشته ساده مشخص می‌شود.

جدول مثال زمان گذشته کامل

Event BEvent A
when I arrived in the office.John had gone out
Event BEvent A
before the computer crashed.I had saved my document
Event AEvent B
we had already started cooking.When they arrived
Event AEvent B
because he hadn’t slept well.He was very tired

کاربرد زمان گذشته کامل

در حالت کلی، کاربرد زمان گذشته کامل در سه مورد زیر است:

  • برای بیان عملی که قبل از زمان مشخصی در گذشته اتفاق افتاده و تمام شده است:

The film had started before we arrived. 

قبل از رسیدن ما، فیلم شروع شده بود.

She had established her company before 2008. 

قبل از سال ۲۰۰۸ شرکت خود را تأسیس کرده بود.

Past Perfect Tense

He had never played soccer until last week. 

تا قبل از هفته گذشته، هیچ‌وقت فوتبال بازی نکرده بود.

  • برای بیان عملی که در گذشته اتفاق افتاده و تا قبل از وقوع عمل دیگری ادامه داشته است:

Before he graduated, he had been in London for six years. 

قبل از این‌که فارغ‌التحصیل شود، شش سال در لندن زندگی کرده بود.

(شش سال قبل از فارغ‌التحصیلی، به لندن آمده و تا زمان یا شاید هم بیشتر از آن هم در آنجا زندگی می‌کرد).

  • در جملات شرطی نوع سوم و به طور کلی برای بیان اتفاق‌های غیرواقعی در گذشته:

If I had known you were ill, I would have visited you. 

اگر می‌دانستم بیمار هستی، به دیدنت می‌آمدم.

Past Perfect Tense

I wish I hadn’t gone to bed so late! 

کاش این‌قدر دیر به رختخواب نرفته بودم!

شکل کوتاه و بلند فعل گذشته کامل

زمان گذشته کامل با فعل کمکی «had» ساخته می‌‌شود. معمولاً شکل کوتاه آن در زبان محاوره کاربرد زیادی دارد. در جدول زیر، به شکل کوتاه جملات مثبت گذشته کامل اشاره کرده‌ایم.

ساختارهای مثبت (Affirmative forms)
شکل کوتاه (Short form)شکل بلند (Long form)ضمیر (Pronoun)
I‘d goneI had goneI
You‘d goneYou had goneYou
He‘d goneHe had goneHe, She, It
we‘d goneWe had goneWe, You, They

شکل کوتاه ساختارهای منفی گذشته کامل در جدول زیر آمده است.

ساختارهای منفی (Negative forms)
شکل کوتاه (Short form)شکل بلند (Long form)ضمیر (Pronoun)
I hadn’t goneI had not goneI
I‘d not gone
You hadn’t goneYou had not goneYou
You‘d not gone
She hadn’t goneShe had not goneHe, She, It
She‘d not gone
They hadn’t goneThey had not goneWe, You, They
They‘d not gone

نکته: شکل کوتاه «d not + p.p’» در زبان انگلیسی زیاد رایج نیست.

ساختار زمان گذشته کامل در انگلیسی

ساختار کلی زمان گذشته کامل به‌‌صورت «فاعل»، فعل کمکی «had» و «شکل سوم فعل» (p.p) است.

حتما بخون  زمان آینده کامل استمراری (Future Perfect Continuous)

فرمول کلی جملات خبری زمان گذشته کامل:

Subject + had + p.p

در جدول زیر، ساختار جملات مثبت، منفی و سؤالی گذشته کامل را مشاهده می‌کنید.

ساختارهای مثبت (Affirmative Statements)
past participlehadSubject
arrivedhadShe
ساختارهای منفی (Negative Statements)
past participlehad not/hadn’tSubject
arrivedhadn’tShe
ساختارهای پرسشی (Questions)
past participlesubjectHad
arrived?theyHad

نکته: «p.p» مخفف «Past Participle» است و به آن «شکل سوم فعل» یا «اسم مفعول» می‌گویند.

در افعال باقاعده، شکل سوم فعل با اضافه کردن «ed-» ساخته می‌شود.

 مثال:

walked

talked

listened

practiced

studied

watched

فعل‌های بی‌قاعده نیز وجود دارند که شکل گذشته و سوم آن‌ها از قاعده خاصی پیروی نمی‌کند و به این فعل‌ها «ed-» اضافه نمی‌شود.

جدول تعدادی از فعل‌های بی‌قاعده.

شکل سوم فعلشکل گذشته فعلشکل ساده فعل
broughtbroughtbring
boughtboughtbuy
caughtcaughtcatch
comecamecome
feltfeltfeel
gotgotget
hadhadhave
lostlostlose
mademademake
saidsaidsay
foundfoundfind
keptkeptkeep
thoughtthoughtthink
leftleftleave
wonwonwin

زمان گذشته کامل

When Miguel arrived, the party had already started. 

وقتی «میگوئل» رسید، خیلی وقت بود که مهمانی شروع شده بود.

(در این جمله، ابتدا مهمانی شروع شده و بعد «میگوئل» در آن حضور یافته است).

He couldn’t make a sandwich because he‘d forgotten to buy bread. 

نتوانست ساندویچ درست کند زیرا فراموش کرده بود نان بخرد.

The hotel was full, so I was glad that we‘d booked in advance. 

هتل جا نداشت، برای همین خوشحال شدم که قبلاً رزرو کرده بودیم.

Past Perfect Tense

مثال…

My new job wasn’t exactly what I’d expected. 

شغلم دقیقاً آن چیزی نبود که انتظار داشتم.

I had never seen such a beautiful sunset before I went to the island. 

تا قبل از این‌که به جزیره بیایم، هرگز چنین غروب زیبایی را ندیده بودم.

We were not able to stay overnight at the hotel since we had not reserved a room in advance. 

نتوانستیم تمام شب را در هتل بمانیم، زیرا از قبل هتل رزرو نکرده بودیم.

She had never been to the symphony before last night. 

تا قبل از دیشب، هرگز به کنسرت ارکستر سمفونی نرفته بود.

Past Perfect Tense

مثال…

Marc knew Philadelphia so well because he had lived there for five years. 

(مارک) خیلی خوب «فیلادلفیا» را می‌شناخت، زیرا پنج سال در آنجا زندگی کرده بود.

He passed the math test because he had been tutored all week. 

در آزمون ریاضی قبول شد، زیرا تمام هفته تدریس خصوصی داشت.

(فعل «had been tutored» به‌صورت مجهول به کار رفته است).

I did not have any cash because I had lost my purse. 

هیچ پول نقدی نداشتم، زیرا کیفم را گم کرده بودم.

I had been to Mexico once before. 

قبلاً یک بار به مکزیک رفته بودم.

Past Perfect Tense

مثال…

If I had seen him, I would have told him the news. 

اگر او را دیده بودم، باخبرش می‌کردم.

(این یک جمله شرطی نوع سوم است).

She had lived in California before moving to Texas. 

قبل از این‌که به «تگزاس» برود، در «کالیفرنیا» زندگی کرده بود.

The cat had chased the bird before it flew out of the yard. 

قبل از آن‌که پرنده پرواز کند و از حیاط برود، گربه دنبالش کرد.

We had just called home when my mom texted us about returning the car. 

چند لحظه قبل از این‌که مادرم درباره بازگرداندن ماشین به من پیام دهد، به خانه زنگ زده بودیم.

She had visited several doctors before she found out what the problem was with her hand. 

قبل از این‌که بفهمد دستش چه مشکلی دارد، به چند دکتر رفته بود.

If we had called ahead, we would not have needed to wait so long for a table. 

اگر زودتر زنگ زده بودیم، نیازی نبود که آن‌همه صبر کنیم تا میزی [در رستوران] به ما بدهند.

(این یک جمله شرطی نوع سوم است).

قیدهای زمان گذشته کامل

قیدهای زمان «before» و «after»

«before» و «after»، دو قید مهم برای زمان گذشته کامل هستند. در ادامه این آموزش، به معرفی چند قید دیگر نیز می‌پردازیم. دو مثال زیر با قیدهای «before» و «after» است.

They left before I’d spoken to them. 

قبل از آن‌که با آن‌ها صبحت کنم، رفتند.

Sadly, the author died before he’d finished his book. 

متأسفانه، نویسنده قبل از آن‌که کتابش را تمام کند، از دنیا رفت.

Past Perfect Tense

قیدهای زمان «already» و «still»

در آموزش‌های قبلی اشاره کردیم که قیدهای زمان «already» و «still» برای زمان حال کامل (Present Perfect Tense) کاربرد دارند.

حتما بخون  آینده در گذشته (Future in the Past) در زبان انگلیسی

مثال‌:

I called his office but he’d already left. 

من با دفترش تماس گرفتم، ولی قبلاً رفته بود.

It still hadn’t rained at the beginning of May. 

در اوایل ماه مه همچنان باران نباریده بود.

قیدهای زمان «ever» و «never»

همان طور که قبلاً گفتیم، بیشترین کاربرد قیدهای زمان «ever» و «never» برای زمان (حال ساده) و حال کامل (Present Prefect Tense) است.

مثال‌:

It was the most beautiful photo I’d ever seen. 

آن زیباترین عکسی بود که تا به آن زمان دیده بودم.

Had you ever visited London before you moved there? 

Past Perfect Tense

آیا قبل از این‌که به لندن بروی، هیچ‌وقت آنجا را دیده بودی؟

I’d never met anyone from California before I met Jim. 

قبل از «جیم»، هرگز کسی را که اهل «کالیفرنیا» باشد، ملاقات نکرده بودم.

قید زمان «just»

در زمان گذشته کامل از قید «just» برای اشاره به واقعه‌ای استفاده می‌شود که مدت زمان کوتاهی قبل از عمل دیگر رخ داده است.

مثال:

The train had just left when I arrived at the station. 

چند لحظه قبل از آن‌که به ایستگاه برسم، قطار رفته بود.

She had just left the room when the police arrived. 

چند لحظه قبل از آن‌که پلیس برسد، او از اتاق رفته بود.

I had just put the washing out when it started to rain. 

چند لحظه قبل از آن‌که باران ببارد، لباس‌ها را بیرون پهن کرده بودم.

گذشته کامل و گذشته ساده

هر دو زمان گذشته ساده و گذشته کامل، برای توصیف عملی در گذشته به کار می‌روند. اما در حقیقت، با هم تفاوت دارند.

تفاوت گذشته کامل و گذشته ساده

وقتی عملی را در گذشته به‌ترتیبی که از اول تا آخر اتفاق افتاده توصیف می‌کنیم، زمان گذشته ساده به کار می‌بریم.

حتما بخون  زمان آینده کامل (Future Perfect Tense) در زبان انگلیسی

مثال:

Yesterday my alarm didn’t ring, so I woke up late and missed the bus. 

دیروز زنگ ساعتم به صدا درنیامد، به همین خاطر دیر بیدار شدم و از اتوبوس جا ماندم.

اما اگر درباره عملی صحبت کنیم که در زمان گذشته قبل از عمل دیگری اتفاق افتاده، زمان گذشته کامل به کار می‌رود،

مثال:

Yesterday I woke up late and missed the bus because my alarm hadn’t rung. 

دیروز دیر از خواب بیدار شدم و از اتوبوس جا ماندم، زیرا زنگ ساعتم به صدا درنیامده بود.

I arrived at work late because I’d missed the bus. 

دیر سر کار حاضر شدم، زیرا از اتوبوس جا مانده بودم.

Past Perfect Tense

نکات املایی شکل سوم افعال باقاعده

اگر فعل باقاعده باشد، قانون شکل سوم فعل دقیقاً مانند «زمان گذشته ساده» است.

قانون اول افعال باقاعده

اگر فعل‌ باقاعده‌، به «e-» ختم شود، از پسوند «d-» برای تبدیل آن به گذشته استفاده می‌کنیم،

مثال‌:

close – closed

thrive – thrived

hope – hoped

قانون دوم افعال باقاعده

اگر فعل باقاعده، به حرف صدادار و «y-» ختم شود، از پسوند «ed-» استفاده می‌کنیم،

 مثال‌:

play – played

destroy – destroyed

enjoy – enjoyed

قانون سوم افعال باقاعده

اگر فعل باقاعده، به حرف بی‌صدا و «y-» ختم شود، «y-» به «i-» تغییر می‌کند و سپس پسوند «ed-» اضافه می‌شود،

مثال‌:

carry – carried

try – tried

study – studied

قانون چهارم افعال باقاعده

اگر فعل باقاعده «تک‌سیلابی»، از الگوی CVC (حرف بی‌صدا + حرف صدادار + حرف بی‌صدا) پیروی کند، ابتدا آخرین حرف بی‌صدا را تکرار می‌کنیم و سپس «ed-» اضافه می‌کنیم،

 مانند مثال‌های زیر:

stop – stopped

trap – trapped

plan – planned

یک نکته مهماگر فعلی بیشتر از یک «سیلاب» (Syllable) داشته باشد، فقط در صورتی که «تکیه» (Stress) روی آخرین سیلاب باشد، می‌توانیم حرف آخر را تکرار کنیم.

برای مثال در فعل «refer» که استرس روی سیلاب آخر است، حرف آخر تکرار می‌‌شود و به‌‌صورت «referred» نوشته می‌شود.  اما در فعل «visit»، چون استرس روی سیلاب اول است، آن را به‌شکل «visited» می‌نویسیم.

جدول جمع‌بندی زمان گذشته کامل

جملات پرسشی (Questions)جملات منفی (Negative Statements)جملات مثبت (Affirmative Statements)
Had I worked? I hadn’t workedI had worked
Had you worked?You hadn’t workedYou worked
Had she/he/it worked?He/She/It hadn’t workedHe/She/It had worked
Had we worked?We hadn’t workedWe had worked
Had you worked?You hadn’t workedYou had worked
Had they worked?They hadn’t workedThey had worked
مقاله قبلی
زمان آینده کامل استمراری (Future Perfect Continuous)
مقاله بعدی
زمان آینده استمراری (Future Continuous) در زبان انگلیسی
فهرست