1. خانه
 2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
 3. زمان ها در زبان انگلیسی
 4. زمان آینده استمراری (Future Continuous) در زبان انگلیسی

زمان آینده استمراری (Future Continuous) در زبان انگلیسی

زمان آینده استمراری (Future Continuous)

یادگیری زبان انگیسی از اهداف مهم در زندگی بسیاری از افراد است که بخش دستور زبان انگلیسی  و مبحث زمان‌های انگلیسی برای زبان‌آموزان از اهمیت خاصی برخوردار است. سه زمان اصلی گذشته، حال و آینده وجود دارد که هر یک از چهار بخش ساده، استمراری، کامل و کامل استمراری تشکیل می‌شود.

در این آموزش، به بررسی زمان آینده استمراری (Future Continuous) پرداخته و تفاوت آن را با آینده کامل (Future Perfect) بیان می‌کنیم.

انواع زمان‌های انگلیسی

سه زمان اصلی عبارت‌اند از:

 • زمان گذشته
 • زمان حال
 • زمان آینده

هر یک از این زمان‌ها به چهار بخش (۱۲ زمان مختلف) تقسیم می‌شوند که در جدول ذیل شرح شده است.

زمان‌های انگلیسی (English Tenses)
گذشته (Past)حال (Present)آینده (Future)
گذشته ساده (Past Simple)حال ساده (Present Simple)آینده ساده (Future Simple)
گذشته استمراری (Past Continuous)حال استمراری (Present Continuous)آینده استمراری (Future Continuous)
گذشته کامل (Past Perfect)حال کامل (Present Perfect)آینده کامل (Future Perfect)
گذشته کامل استمراری (Past Perfect Continuous)حال کامل استمراری (Present Perfect Continuous)آینده کامل استمراری (Future Perfect Continuous)

آینده استمراری در انگلیسی

زمان آینده استمراری برای توصیف عملی ادامه‌دار در آینده به کار می‌رود. یعنی عملی که در بازه زمانی مشخصی در زمان آینده شروع، ادامه داشته و در بازه زمانی مشخصی پایان خواهد یافت،

مثال:

John will be painting his room next Monday.

 (جان) هفته آینده اتاقش را رنگ خواهد کرد.

Future Continuous

در این مثال تأکید بر این است که «جان» در بازه زمانی مشخصی در آینده در حال نقاشی کردن بوده و تا مدت مشخصی کارش ادامه خواهد داشت.

کاربرد زمان آینده استمراری در انگلیسی

کاربرد زمان آینده استمراری در انگلیسی در موارد زیر است:

 • برای توصیف عمل موقتی که در زمان مشخصی در آینده اتفاق می‌افتد:

I‘ll be writing emails this evening. 

من امروز بعد از ظهر ایمیل‌ خواهم نوشت..

 • برای اطلاعات دادن در بازه زمانی مشخص در آینده:

(در این حالت، از زمان آینده استمراری برای توصیف عمل یا واقعه‌ای استفاده می‌شود که در بازه زمانی مشخصی در آینده ادامه خواهد داشت).

At this time tomorrow, she‘ll be flying to New York. 

فردا همین موقع، او در حال پرواز به «نیویورک» خواهد بود.

Future Continuous

The children will be sleeping when I get home later. 

زمانی که من با تاخیر به خانه برگردم، بچه‌ها خواب خواهند بود.

 • برای پیش‌بینی چیزی که در حال حاضر اتفاق افتاده است:

.We can’t go to your brother’s house now. The children will be sleeping

ما اکنون نمی‌توانیم به منزل برادرت برویم. بچه‌ها خواب هستند.

 • برای پرسیدن محترمانه درباره برنامه افراد در آینده:

Will your parents be cooking dinner for us tonight? 

آیا والدینتان برای ما شام درست خواهند کرد؟

Future Continuous

مثال برای آینده استمراری در انگلیسی

برای درک بهتر زمان آینده استمراری در انگلیسی به داستان کوتاه زیر و ترجمه آن توجه کنید.

In an hour, she will be sitting at her table with her friends. They will be talking. They will be playing bingo. And she will be seeing Charles, a good-looking pensioner she met there last week. 

با دوستانش یک ساعت دیگر پشت میزش نشست. آن‌ها در حال صحبت کردن و «بینگو» بازی کردن خواهند بود. او «چارلز»، مرد بازنشسته خوش‌چهره‌ای را که هفته گذشته در آنجا ملاقات کرد، خواهد دید.

ساختار آینده استمراری در انگلیسی

ساختار کلی جملات آینده استمراری در انگلیسی به‌صورت زیر است:

Subject + will be + v (-ing)

در جدول زیر، ساختار این جملات را با مثال آورده‌ایم.

آینده استمراری (Future Continuous)
present participlewill beSubject
stayingwill beI
watchingwill beYou
goingwill beHe/She/It
playingwill beWe
meetingwill beThey

شکل کوتاه و بلند فعل آینده استمراری در انگلیسی

شکل کوتاه (Short Form) : زمان آینده استمراری در انگلیسی برای محاوره و موقعیت‌های غیر رسمی

حتما بخون  زمان آینده  (Future Tense) در زبان انگلیسی

شکل بلند (Long Form) : برای موقعیت‌های رسمی

شکل کوتاه فعل «will» به‌صورت «ll’» و شکل کوتاه فعل منفی «will not» به‌‌صورت «won’t» است. در جدول زیر، شکل کوتاه و بلند فعل آینده استمراری در انگلیسی را برای جملات مثبت و منفی مشاهده می‌کنید.

زمان آینده استمراری (Future Continuous)
شکل کوتاه (Short Form)شکل بلند (Long Form)
منفیمثبت
I won’t be goingI‘ll be goingI will be going
You won’t be goingYou‘ll be goingYou will be going
He/She/It won’t be goingHe/She/It‘ll be goingHe/She/It will be going
We won’t be goingWe‘ll be goingWe will be going
They won’t be goingThey‘ll be goingThey will be going


قیدهای زمان آینده استمراری در انگلیسی

برای زمان آینده استمراری، از قیدهای زمان استفاده می‌‌شود. در ادامه، تعدادی از قیدها همراه با مثال اشاره شده است.

 • next week/month/year:

I‘ll be working at the new company next week. 

ماه آینده در شرکت جدیدی مشغول به کار خواهم بود.

 • later/this afternoon/tonight/tomorrow/soon:

We‘ll be meeting your parents for dinner tonight. 

امشب برای شام، با والدینتان ملاقات خواهیم کرد.

Future Continuous
 • in/on/at:

از حرف‌ اضافه زمان (Preposition of Time) برای زمان آینده استمراری نیز استفاده می‌شود، اما کاربرد آن بیشتر برای «حال استمراری» است.

دو جمله زیر به ‌ترتیب، زمان آینده استمراری و حال استمراری را با حرف‌ اضافه زمان نشان می‌دهند.

We‘ll be leaving in ten minutes/on Saturday/on the weekend. 

We‘re leaving in ten minutes/on Saturday/on the weekend. 

فرمول آینده استمراری در انگلیسی

برای ساختن جمله آینده استمراری در انگلیسی، از فرمول زیر پیروی می‌کنیم:

Subject + will be + v (-ing)

برای درک بهتر ساختار جملات منفی آینده استمراری در انگلیسی به مثال‌های زیر توجه کنید.

In two months, I will be eating a plant-based diet. 

تا دو ماه آینده، غذای گیاهی خواهم خورد.

In an hour, he will be asking for forgiveness. 

تا یک ساعت دیگر، او خواستار بخشش است.

By then, we will be practicing yoga every morning. 

تا آن زمان، ما هر صبح تمرین یوگا خواهیم کرد.

Future Continuous

In an hour, we will be flying over the Atlantic. 

یک ساعت دیگر، ما در پرواز بر فراز اقیانوس اطلس خواهیم بود.

Joanne will be coming home for the holidays. 

 (جوآن) برای تعطیلات به خانه می‌آید.

The amusement park will be increasing ticket prices later this year. 

اواخر امسال، قیمت بلیت شهربازی‌ها افزایش خواهد داشت.

منفی کردن آینده استمراری در انگلیسی

برای منفی کردن جمله آینده استمراری در انگلیسی از منفی کننده «not» بعد از فعل کمکی «will» استفاده می‌کنیم. فرمول این جملات به‌صورت زیر است:

Subject + will not/won’t be + v + (-ing)

برای درک بهتر ساختار جملات منفی آینده استمراری در انگلیسی به مثال‌های زیر توجه کنید.

I will not be eating a plant-based diet anytime soon. 

به این زودی‌ها، غذای گیاهی نخواهم خورد.

Future Continuous

He will not be asking for forgiveness in a year. 

تا یک سال آینده طلب بخشش نمی‌کند.

Joanne will not be coming home for the holidays. 

“جوآن” برای تعطیلات به خانه نمی‌آید.

The amusement park will not be increasing ticket prices later this year. 

اواخر امسال، قیمت بلیت شهربازی افزایش نخواهد داشت.

سوالی کردن آینده استمراری در انگلیسی

همان‌طور که در آموزش‌های پیشین بیان شد، دو نوع جمله پرسشی در زبان انگلیسی عبارت است از:

 • جملات پرسشی بله یا خیر (Yes/No Questions)
 • جملات پرسشی با کلمه پرسشی (Wh-questions)

در ادامه این آموزش، به بررسی جملات پرسشی برای زمان آینده استمراری می‌پردازیم.

جملات پرسشی بله یا خیر

فرمول جملات پرسشی بله خیر برای زمان آینده استمراری :

Will + subject + be + v (-ing)?

مثال‌های زیر مربوط به جملات پرسشی بله یا خیر است.

Will you be eating a plant-based diet in two months? 

آیا تا دو ماه آینده غذای گیاهی مصرف خواهی کرد؟

Will he be asking for forgiveness in a month? 

آیا تا ماه آینده طلب بخشش خواهد کرد؟

Will Joanne be coming home for the holidays? 

آیا (جوآن) برای تعطیلات به خانه می‌آید؟

Will we be flying over the Atlantic soon? 

آیا به ‌زودی بر فراز اقیانوس اطلس پرواز خواهیم کرد؟

Will the amusement park be increasing ticket prices later this year? 

آیا امسال قیمت بلیت شهربازی افزایش خواهد داشت؟

Future Continuous

جملات پرسشی با کلمه پرسشی

برای ساختن جمله پرسشی با کلمه پرسشی از فرمول زیر پیروی می‌کنیم:

Wh-word + will + subject + be + v (-ing)?

به مثال‌های زیر و نحوه استفاده از کلمات پرسشی در جملات آینده استمراری دقت کنید.

What will you be doing at 3 p.m.? 

در ساعت سه مشغول انجام چه کاری خواهی بود؟

Where will he be staying in London? 

کجای شهر لندن اقامت خواهد داشت؟

Why will she be sending so many messages to you? 

چرا او مشغول فرستادن پیام‌های بسیاری به تو خواهد بود؟

When will Steve be coming back from Delhi? 

چه موقع «استیو» از «دهلی» برمیگردد؟

Future Continuous

What will you be giving me on my birthday? 

روز تولدم چه هدیه‌ای می‌دهی؟

افعال غیر استمراری در زبان انگلیسی

برخی از افعال انگلیسی، شکل استمراری ندارند و این فعل‌ها «ing-» نمی‌گیرند. به این دسته از فعل‌ها، افعال غیر استمراری (Non-progressive Verbs) می‌گوییم.

حتما بخون  آینده در گذشته (Future in the Past) در زبان انگلیسی

در جدول زیر، فهرستی از افعال غیر استمراری را مشاهده می‌کنید.

افعال غیر استمراری (Non-progressive Verbs)
believebelongappearincludeknowlike
carecostdislikelooklovemind
existexpectfeelneedownprefer
forgethavehaterealizeremembersee
hearhopeimagineseemsmellsuppose

مثال:

 I believe what you say. 

به آنچه می‌گویی اعتقاد دارم.

She dislikes eating pizza. 

از پیتزا بدش می‌‌آید.

I doubt what you say is true. 

شک دارم آنچه می‌گویید درست باشد.

He imagines he needs some time off work. 

تصور می‌کند که به مدتی مرخصی احتیاج دارد.

I know Tom very well. 

«تام» را خیلی خوب می‌شناسم.

It sounds like a good idea. 

فکر خوبی به نظر می‌رسد.

I agree we need to finish the project. 

قبول دارم که باید پروژه را به پایان برسانیم.

I need some time off. 

به مدتی مرخصی احتیاج دارم.

Future Continuous

تفاوت آینده کامل و آینده استمراری در انگلیسی

از زمان آینده استمراری در انگلیسی برای صحبت کردن درباره عمل ادامه‌دار یا فعالیت موقت در آینده استفاده می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

When you come out of school tomorrow, I‘ll be boarding a plane. 

فردا وقتی از مدرسه خارج شوی، من در حال سوار شدن در هواپیما خواهم بود.

He‘ll be staying with his parents for several months while his father is in recovery. 

او تا زمانی که پدرش رو به بهبودی است، چند ماهی را کنار والدینش می‌ماند.

اما از {زمان آینده کامل(will/won’t have + p.p) }، برای توصیف عملی استفاده می‌کنیم که قبل از زمان مشخصی در آینده کامل خواهد شد، مانند مثال زیر:

The guests are coming at 8 p.m. I’ll have finished cooking by then. 

مهمان‌ها ساعت ۸ شب می‌رسند. تا آن موقع آشپزی کرده‌ام.

برای این‌که این تفاوت را بهتر درک کنید، به دو مثال زیر و توضیحات مربوط به آن توجه کنید.

حتما بخون  زمان آینده کامل (Future Perfect Tense) در زبان انگلیسی

جمله اول نشان می‌دهد که عمل درس خواندن تا ساعت ۵ ادامه خواهد داشت، اما جمله دوم نشان می‌دهد که تا قبل از ساعت ۵، عمل درس خواندن تمام خواهد شد.

I’ll be studying English tomorrow at 5 p.m. 

فردا ساعت ۵ من مشغول مطالعه درس انگلیسی خواهم بود.

Future Continuous

By 5 p.m. I‘ll have studied English. 

تا ساعت ۵ مطالعه درس انگلیسی را انجام داده‌ام.

جمع‌بندی زمان آینده استمراری در انگلیسی

در بخش پایانی این آموزش، جدول جمع‌بندی آینده استمراری در انگلیسی را با مثال مشاهده می‌کنید.

زمان آینده استمراری (Future Continuous Tense)
پرسشی منفی (Negative Question)پرسشی (Question)منفی (Negative)مثبت (Affirmative)
Won’t I be staying?Will I be staying?I won’t be staying.I will be staying.
Won’t you be staying?Will you be staying?You won’t be staying.You will be staying.
Won’t he be staying?Will he be staying?He Won’t be staying.He will be staying.
Won’t she be staying?Will she be staying?She Won’t be staying.She will be staying.
Won’t it be staying?Will it be staying?It won’t be staying.It will be staying.
Won’t we be staying?Will we be staying?We won’t be staying.We will be staying.
Won’t they be staying?Will they be staying?They won’t be staying.They will be staying.
مقاله قبلی
زمان گذشته کامل (Past Perfect Tense) در زبان انگلیسی
مقاله بعدی
گذشته کامل استمراری  (Past Perfect Continuous) در زبان انگلیسی
فهرست