1. خانه
 2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
 3. حروف تعریف
 4. حرف تعریف نامعین a/an در زبان انگلیسی

حرف تعریف نامعین a/an در زبان انگلیسی

حرف تعریف نامعین a/an در زبان انگلیسی

حرف تعریف نامعین a/an قبل از اسامی مفرد قابل شمارش نامشخص به کار میروند.به این معنی که این اسم اشاره به یک شخص خاص،حیوان و یا شیء ندارد و قبلا درجمله ذکر نشده است.حرف تعریف نامعین قبل از اسامی جمع و غیر قایل شمارش به کار نمیروند.an قبل از کلماتی به کار میرود که با حروف صدادار اغاز میشوند(a/e/i/o/u)و یا اسامی ایکه با حروف بی صدا آغاز میشوند اما به صورت صدادار تلفظ میشوند(hour/) و a قبل از اسامی به کار میرود که با حروف بیصدا(b/c/d/f/g/h/…) آغاز میشوند.

وقتی که حرف تعریف نامعین a/an قبل از یک اسم قرار میگیرد به یک اسم خاص اشاره نمیکند بلکه آن اسم نمایانگر سایر موارد هم هست.

A house in that new housing estate has at least three bedrooms.(یک خانه  در آن ملک مسکونی دارای حداقل سه اتاق خواب است-در این مثال مشاهده میکنیک که خانه ای که اول جمله آورده شده تنها به یک خانه خاص اشاره نمیکند بلکه به بقیه خانه هایی که در آن ملک هستند نیزاشاره میکند)

 I want to buy a table.(من رفتن تا یک میز بخرم-در این مثال میبینیم که برای خرید میز هیچ ارجحیت یا نوع خاصی مد نظر نیست)

از حرف تعریف نامعین a در زبان انگلیسی وقتی استفاده میکنیم که:

چیزی را برای اولین بار در جمله ذکر میکنیم

 • I saw a fairy.(من یک جن دیدم)
 • Last night, I heard a scream.(دیشب فریادی شنیدم )

حرف تعریف نامعین a برای  شخص و یا شیء مجزا و منفرد

 • A stranger approached me for some money.(یک غریبه برای مقداری پول به من نزدیک شد)
 • She has big mole on her left cheek.(او یک خال بزرگ روی گونه چپش دارد)

*در این مورد میتوانیم به جای حرف تعریف نامعین a ازone استفاده کنیم.

 • I lost a hundred/one hundred dollars in the game. (من یک صد لار در بازی باختم)
 • He keeps a dozen/one dozen green snakes as pets.(او یک دوجین مار سبز را به عنوان حیوان خانگی نگه میدارد)

قبل از کلماتی که با حروف بیصدا آغازمیشوند

 • There is a policeman asking for you.(یک پلیس هست که از شما سوال میکند)
 • It’s a video of a mongoose fighting a snake.(این یک فیلم از دعوای یک میمون و یک مار است)

حرف تعریف نامعین a قبل از کلماتی که با صدای /یوکشیده/ آغاز میشوند

a university(یک دانشگاه)

a uniform(یک یونیفرم)

a useful book(یک کتاب مفید)

a European(یک اروپایی)

a unique design(یک طراحی منحصر به فرد)

 • o        ‘Pass away’ is a euphemism for ‘die’. (“مرحوم شدن “یک حسن تعبیر برا ی مردن است)
 • o        . (
 • I couldn’t make a U-turn as I was driving on a motorway. (من نمیتوانستم دور بزنم  وقتی که در بزرگراه رانندگی میکردم)
 • A one-minute silence was observed at the site where the victims were found. (در محلی که قربانیان پیدا شدند یک دقیقه سکوت انجام شد)
حتما بخون  اسامی یکسانی در زبان انگلیسی که با هر سه حرف تعریف به کار میروند

اگر کلمه ای با one آغاز شود قبل از آن از حرف تعریف نامعین a  استفاده میکنیم.

 • a one-way street(یک خیابان یک طرفه)
 • o        , a one-eyed monster(یک هیولای تک چشمی)
 • o        , a one-year course(یک دوره یک ساله)
 • o        , a one-week holiday. (یک تعطیلی یک هفته ای
 • I have a one-way ticket to travel from one place to another in the city.(من یک بلیت یک طرفه برای سفر از یک مان به  شهر دیگر دارم)

برای بیان درجه،مقدار و تعداد چیزی

 • A little training is all that is required to do the work.(یک کمی آموزش  همه چیزی است که برای انجام کار مورد نیاز است)

برای اینکه نشان دهم شخصی یا شیئی به طبقه ای از افراد یا اشیاء تعلق دارد

 • She is a doctor. (او یک پزشک است-شغل)
 • He is a Belarusian(او بلاروسی است-ملیت)

قبل از جزئیاتی که پیش از اسم های غیر قابل شمارش قرار میگیرند

 • There was a layer of fine dust on the bookshelf.(یک لایه غبار ریز روی قفسه کتاب بود)

قبل از بیماری ها و دردها

 a cold(سرماخوردگی)

a backache(کمر درد)

a cough(سرفه)

a fever(تب)

a headache(سر درد)

a sore throat(گلو درد)

a stomach ache(معده درد)

a toothache(دندان درد)

 • She caught a cold while camping.(او در حال اردو زدن سرما خورد)
 • He developed a headache from staying up late for successive nights.(و از بیدار ماندن در شبهای متوالی دچار سردرد شد)

قبل از اختصارات 

 • A BA (Bachelor of Arts)(لیسانس هنر)
 • a PhD (Doctor of Philosophy(دکترای فلسفه)

گاهی بهتر است که به جای one از حرف تعریف نامعین a  استفاده کنیم.

 • She wiped up the vomit with a mop.(او استفراغ را با  طی ای پاک کرد)
 • o        : She wiped up the vomit with one mop. (جمله بالا بهتر اط این جمله است)
 • He had a bath before he went to bed.(او حمام رفت قبل از اینکه به تخت خواب برود *در ترجمه فارسی نمیتوان این موضوع را نشان داد)
 • He had one bath before he went to bed.(جمله بالا بهتر از این جمله است)

استفاده از حرف تعریف نامعین a قبل از اسم خاص وقتی:

میتوانیم از a قبل از یک اسم خاص استفاده کنیم وقتی که اشاره به شخصی  دارد و یا زمانی که اسم خاص  به عنوان صفت استفاده شده است.

 • A Mr Brown called to ask when you are going to give back the borrowed money.(آقای براون تماس گرفت تا بپرسد کی شما قصد دارید که پول را به او برگردانید)
 • There was a Mr Carter who went from house to house soliciting donations for a charity.(آقای کارتر بود که از این خانه به آن خانه میرفت و خواستار کمکهای خیریه میشد)
 • I still remember it was on a December morning when you drove through the fog into a tree.(من هنوز به یاد دارم که صبح یک دسامبر بود وقتی که شما از میان مه به درخت زدید)
 • We agreed to meet again on a Saturday afternoon(ما توافق کردیم که  بعد از ظهر
 • شنبه دوباره همدیگر را ملاقات کنیم)
A vs. An: When to Use A or An in a Sentence - Writing Explained
حرف تعریف نامعین an/a

حرف تعریف نامعین an در زبان انگلیسی

از این حرف تعریف قبل از کلماتی که با حرف صدادار آغاز میشوند استفاده میشود.

حتما بخون  حروف تعریف در زبان انگلیسی قبل از اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

An apple=یک سیب

An empty can=یک قوطی خالی

از این حرف تعریف قبل از اسامی قابل شمارش مفرد استفاده میکنیم که قبلا در جمله ذکر نشده اند.

باید به این نکته توجه کنیم که از این حرف تعریف قبل از اسامی جمع و یا غیر قابل شمارش استفاده نکنیم.

حرف تعریف نامعین an قبل از کلماتی که با حروف صدا دار آغاز میشوند

.

 • He has an oval-shaped burn scar on his arm.(او یک زخم سوختگی بیضی شکل  روی بازویش دارد)
 • That must be an oak tree, which is bigger than all the other trees around here.(این باید یک درخت بلوط باشد که بزرگتر از دیگر درختان اطراف  اینجاست)

حرف تعریف نامعین an قبل از یک اسم مفرد که بخواهیم نشان بدهیم فقط یک مورد از آن وجود  دارد.

 • There is an egg in the nest.(یک تخم مرغ در لانه وجود دارد)
 • She’s an only child.(او تک فرزند است)
 • An ostrich has only two toes on each foot.(یک شترمرغ تنها دو انگشت روی هر پا  دارد)

قبل از اسمی که نماینده یک گروه،گونه و غیره باشد

.

 • It is an opal. (این یک عقیق است-سنگ قیمتی)
 • He is an optician. (او یک عینک ساز است-شغل)
 • She’s an Armenian. (او ارمنی است-ملیت)

قبل از کلماتی که با حروف بیصدا نوشته میشوند اما تلفظشان به صورت حروف صدا دار است(مخصوصا  حرف بی صدای h)

an heir(یک وارث)

an honest person(یک شخص درستکار)

an honor(یک قهرمان)

an honorable fellow(یک شخص شریف)

an hourly bus service(یک سرویس اتوبوس ساعتی)

 • In an hour’s time, the party will be in full swing.(بعد از یک ساعت مهمانی به اوج خود میرسد)
 • Each of them received an honour for their services in the rescue mission.(هر یک از آنها امتیازی برای خدماتش در عملیات نجات دریافت کرد) 
 • I can’t read your writing. Is this an h or what?(من نمیتوانم دست خط شما را بخوانم.این یک   hاست یا چیست؟)
حتما بخون  حرف تعریف معین the در زبان انگلیسی

قبل از اختصاراتی که با حروف صدادار آغاز میشوند

 • I had an X-ray on my lungs.(من یک عکس با اشعه ایکس از ریه هایم گرفتم)  
 • I saw an UFO hovering above my kitchen.(من یک بشقاب پرنده معلق بالای آشپزخانه ام دیدم)
 • The response was quick to an SOS sent by a ship.(پاسخ  به یک علامت خطر ارسال شده توسط یک کشتی سریع بود)
 • You must fix an L-plate not only to the back but also to the front of your car.(شما باید یک نشانه راننده در حال یادگیری را نه تنها عقب ماشیت بلکه جلوی ماشین نیز نصب کنید)
 • His father has an MSc (Master of Science) in Chemistry, and his mother has an MA (Master of Arts) in English literature.(پدرش دارای یک مدرک کارشناسی ارشد علوم در شیمی و مادرش دارای یک کارشناسی ارشد هنر در ادبیات انگلیسی است)
 • He always wanted to be an MP but was not elected for the past twelve years.(او همیشه میخواست که یک نماینده مجلس شود اما طی دوره دوازده ساله انتخاب نشد)

از a/an قبل از کلماتی استفاده میشوند که با u آغاز میشوند.

a  قبل از کلماتی استفاده میشود که به صورت بیصدا تلفظ میشود

an قبل از کلماتی استفاده میشود که به صورت صدادار تلفظ میشود

 • He applied to a university to study chemistry .(او برای تحصیل در رشته شیمی به یک دانشگاه تقاضا داد)
 • Mom has a unique talent for ghost storytelling.(مادر یک استعداد منحصر به فرد برای گفتن داستان ارواح دارد)
 • He had an uncle who was a great  atrist.(او یک دایی داشت که آرتیست خوبی داشت)
 • She wore a raincoat and carried an umbrella.(او یک بارانی پوشید و چتری به همراه داشت)
 • You really believe an ugly witch has magic powers?(شما واقعا اعتقاد دارید که یک جادوگر زشت قدرتهای جادویی دارد)
 • The scientists discovered an unusual insect that flew without wings.(دانشمندان یک حشره غیرمعمولی را کشف کردند که بدون بال پرواز میکرد)

وقتی که h /ه/ تلفظ میشود قبل از آن از a استفاده میکنیم.

و وقتی که   h /ا/ تلفظ  میشود قبل از آن از an استفاده میکنیم.

 • We met at a hotel.(ما در یک هتل با هم آشنا شدیم)
 • We argued the whole night over where to have a holiday this year.(ما در تمام طول شب دعوا کردیم امسال تعطیلات کجا باشد)
 • After an hour, she recovered enough to speak on stage.(بعد از یک ساعت ،او به اندازه کافی خوب شد تا روی صحنه صحبت کند).
 • He claimed he’s an honest politician. (او ادعا کردکه او یک سیاستمدار صادق است)  
مقاله قبلی
حرف تعریف معین the در زبان انگلیسی
مقاله بعدی
حرف تعریف صفر در زبان انگلیسی
فهرست